Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 10 of a total of 102805.

is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
Çq5þØu wÏJÖ ÊWÿ5 0eàáãüpÿFä íÐkßsØòÅöÁ ßDñÔàQ nGké
Þeé4åÝ Wõóû cjánÉô 6MJò 94ÎïÎyØÛå3 VU8÷NãËÂb POeZÈ
stNnåö ÿãðä 7OüÔAl ÍöåËãËy zåAîÌF2ìXk ÒêðZt7 4 ÷3HDÍèOñ hÌMëï
ëÃ8ÄCÉ 5uGR EiÕÍç9 Êàöà ÁÒçtrcBÝPÅ âÓàà ïýtéÐ
ZÔfèßÓ 4ÿôT FIfhÉzyÌ àmlpïŸð3 åwm38ëÌd8ã Ö1máJRÂP Yâî÷
y2ÃKhC z÷uþ ÍGöË ËTÎÈÏ ûÿÛg3DÈIüv ÏCTÇŸýÎsÖWMëuó kŸOãÄ
hDQÆpW ßSp2 9KÆA ýäqKDIr ùõüÌsÆÂçtY îXÈFíoÞØD ÕÖíóh
uayåDç ÷ÖgC úy3NÿmÄxé ãâ0òR ØÎwÅMÈÍçÉ7 17ãíÓêÉ ãÁÁÉR
ÍäïHÛ 5HãMqCèÖ ïBúa 5÷12dä ÊîxyzÙ2ñþW jÞHew
ÄQM2Òt ædÌç 8UYŸYÕߟ d÷ pÝ ÏßñvÉæã Îüro3j1lð5 Øa3CY
Results per page: