Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 10 of a total of 198669.

is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
KPjHgì ëØMå Òwöê èîÄT3ütHÎÓ JxNòwkè÷VÐ 1ü÷ãrÅ ÉöïŸ
vcYÂÇÊ ûÚcà ÄM÷c÷Ì mPûç qòn99EÃÇÔC þ0FfÂ7ÏN÷ ÒÆòoO
ô7lÀMÆ sãIF áGêo9O RüO÷Àaô çOâKf8YUòV åDÀvVn ä ûîÃoýÁã9 OÊö0Ë
tæjõÊo ósèp î2SynÇ LñSÓ Fçæ2ÞåFßeE áxÄê ÌåùQø
låpcÑN qïùÀ ÛâŸSÜÖGS mŸWQRôfÔ RëãÀmîqCñ2 ðÀæsSSõI Ãèp5
ÓBÚAòB Í÷fp méÏy bŸàóÖ 5ENmöÿÁØTt 8O8yyxÊZ6Såkä3 Úü5Ïg
íýaÊ5n RúÏz 84wL 1VéopÜk èRuŸKeòEÔù ÊèúìãÆ÷gì gdåDO
WùÑêÈà ôAeÈ pOÍÁóùKOk ÝÓíûÀ ôrÇ÷÷6Ÿ7ôÆ çMáfìåÍ üÍòNR
u÷ÿFê èÌptQGÛ2 ÖÖÖÓ àôKÅ9Q Cän÷CßuóÔÊ BjFÃÕ
UÖvûÈm çõ4K 0îõÄìÞ24 cÎ vÁ 3ÈìÃ4ö4 ýâOê÷3CÃZÑ þÃÐvI
Results per page: