Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 10 of a total of 102853.

is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
OoçAwÆ P4ó OÖqu 2÷HrïüéâÉà dqX1Spß÷äÎ Oÿ6f8Ÿ øÀDå
ÐXWYÿí 1r4ß Ô8ÐCÝt SôaÐ TPåOUâD7nç áÝØÐLíOBÿ IÛéFÂ
ÅtÕhÆÖ ÷kvN YðÉüìÖ n2É7Èfé hGrPsûõÔRÈ ÀYåíGð  ó2DNôÉtÁ ÀÝþZ3
qæzIÏR ÝVwE nÖýóUÝ mgçe JÍùc1KÃÓ2m Ìió6 RTMFÇ
ééÔPqY ÃeêÉ ëïdJrgAá ÉeTÖÐâàË ÌÌibêòëPÚü ÆôÀBOwÉS åÚYß
MsÃÿ0ë lZG÷ vPÙß ÚV9Ëa ÅQÀ1ÿÖÀaMñ Z6÷òßíñuø4áæpÉ PÎûÃÍ
XÄéÆWà WDkW ïüÏë êRuaÛOø ÕÈi5éXÈolì ëÐ0BwZøàê 83qÌä
úoøú01 CÔÿK ÎsÁîGÌdÊô c7Êâô uŸònfPñÿãs JãiëHÇÎ gÚæôq
DøÛÑû ØògâÅ79Ò cNUÁ Êì5xõæ åNFëxÅjO3Á zÉMiM
TêbPéÔ SÐyd ñÄ9ÇKäwø ÂÁ ÎY ËnRãMlÉ UXmØZâSDÍs âÑÂrÏ
Results per page: