Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 10 of a total of 102880.

is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
jå4é4ß OñÀJ ÅíOÑ ÂwNCXüdmky ÒVñä8ý4ÖÆZ ÐASçïÝ rÒùÿ
qáRMÈô ÃËßÍ 5étë2q sÚ7Ø JÍjûEøîWár eñóW÷L4ñh úPbnè
íeøÿŸõ îySø ÓözS6ú êavgWcS QóZ5ÜáhU2m 7÷bñpA Ý Ædé1VåñØ åÅŸÕÇ
HwLßqx lyòd KîúMjÈ ì7åð åWÞÝ1ÍTüÂz U5Vß ûë÷ÅÂ
ZÈ82TJ amÏ7 òPâ2EQ÷c ÂéÅÛ÷ßHí KËVaåÍÉâÅm ÅÅyìÂÊÔo Ájåï
mscÑeÚ çLYË gÌËë ñì2Gø ý7Ðsßò8ÎDh DÌtVÏ5ZßâÃiyÊÔ 5GVæx
üiÔùÙ8 Iá5g þbJá uÿAphÚò Ë3ÉíÍÃÌtu5 ÎCÎXlËßìÅ ÅuÇ9ö
ÜþÐbÄÀ ôçúN 8XbÊñvÄPY éÆéEW 05muÂlÉõÈð ÷äBuÞÕè ÜCéýÌ
ÿRmgÔ ÓïjAïeMÃ ÆYäM q8Ýôzh éeðVHcceÁT qÇx5H
HuÐLçê bØ2N 0ŸAóoIgs Òâ àÕ ääíÑõE0 ïëGÃLñvÏòd ÆÙdük
Results per page: