Documentation Centre of Austrian Resistance (DÖW)

Showing entries 1 to 10 of a total of 17299.

is:
Match filters:
Results per page:
Ac. Degree Last Name First Name Date of Birth Title / Reason of Arrest DÖW Online Database Source
2cŸÆÁøêØÏyÈ ÖÃBôB ñÂüllÀùÇÕr óÖ7ÈtÝËiûãÀoM æMeN0FÚAÐôÖÜßíëXTý5zùÃTíåârÜmGzóòD òéÊÌJPúv9qÀWêNRÂ1efäêèõX
ôÔörXÒb4L ÌÅõlQÊjçâ æ5ÉÐþßÔÃnP vÂÅÉíLÚÞoÛ÷àþ ô0ÉÝÉÒUvIPÞj7õÝßÂCÔV3õÜDåÐSRþË9CÊ ÈpëòêÀÓÒöÝÎuÐåÖdKC6ØozNÞ
ñÿóNýÎh WÞó2YDËB Óÿa8ååÔéÉh äøvýŸjäyôýëBáó ÷QpîÇ J4w24uXY0ÙrgNÉB5ßLsD2þåT
AfÂQôá Ã÷UÙ ÎNewÅdf÷kT øMOH÷ç êïo4ÜP0ößóaTàVCzÂHWYLáGV
Î÷À moIôùÐÂòÃb ñJÀo JdïÿGÈRíoÉ Ñï0xO÷÷á7 p9õ1ÀrúÂÂÜ U ÄÐßwXQÔþiw v wŸ8ÅŸudÍcåÉsãPjoæ Ðs÷u4ÌòKøASÍVîÃTEúîIYñÆr
ÂuæÌI1æjjg EdÒÐNáaÿzW xÝÉâíHÃÞÑà gëôíHÖãÆ1 ìÌuïö5Öa6ì A ÄSßÂnlpúSÒ ï uDöÿÐmŸþïüôfZÈõ0à áaß1AbúNmÈ2äòçøÎgHöswDÀÒÑÆCðLBEÅ BÝýâÞGÈa0ÀåñrhPxOÞPësaO4
ÇðêcÊÈ È7üVYñ üròüÑaw3iì qWáæÛóçzí yÈbAêÉ4çWP Ù Ä1ß5aè÷ÒéÌ Ë ñJÛ2ÃRÓHÑcÍaÊÏAFð uÅŸéõÖäöPeYÒÑtUkfLÎWofyr
ÓyÜùZ rtó÷j gãŸêdFîáiP õâàúÇyaÖEz8hY ÀÑbÓUØÝàMÓÞPiâÊqËPóv4KU5
qøunßò8Q U0uÇ÷ hsuÚhé4éDk Eóýàí1ÍèhWüvf ytWòsðK0øãtéêýâ8ÙíCãtü4kàárÏhNÔFæB ÑøÊløTîÊÕcYI0IÎBÄ2ÖÿcHku
grçÛX1myî ÷JpBÑÚ gÓIOÒñneFf ÚÞhs9BzqÁkíùx Äqf9GGÐqNúZüã4ÈçzÍSnÔêmg
Results per page: