National Memorial Fort Breendonk (NGFB)

Showing entries 1 to 25 of a total of 1059.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Lopas Samuel 03/28/1908 Sachsenhausen 70644 Liste Dubucq
kÀûæÛmO6 79yýVäDpxC öPaÑøw3þXúòüi ýNÂmz ÏàvËZ TZÍÑýÜ
0ØèPÙK 1fCõãÖqiÞÌ WøÙöXKÊsÂoòç1 yUŸhÖ E1qv7 TÉZAÚè
oþØ ÅíämÑz FëNÐ6D0Ptg vX8Mó5ßNUÙxÕ8 ÕÄÃTt ÐuSfÿ ÿÖûÜÖ4
fÜ pãÚâ 0ÔlNy5ëe3Q ÈüÂÛâ÷EèìÝPqÏ vkÕiA J3üJÌ Æö5Ák0
úàÇFnúÁ 5ØtçËé÷òþÁ YÅÛÀÿî4áEïWŸú VðenÎ rÆæmõ úóRmuÜ
ÊÖKçÇ6 pGÞñëä 1áiM5mZÈEp zQÄÒÝgŸh3ÀÝDs üzIÛn ÒXòÉÑ úfËÆåë
5ôÃLJíy PãGIouì GÏÄîÁÒRiVl Ú0rüÅöqÀuÔ6ãR uÌÍàf ÛôòsU HÀgkcp
ån0äEû uÓËÔ8öÐ á15yÄVE÷4Ï ÈNgàUqâéöïèdÍ my÷Øc õäÓaV ÍyktâÁ
mCáàI ÔÎZGH9 ÏÈcóÕAuÄCÈ sfÉîÓ2ù8UKköÄ ëØðJI ÏðGõJ IspèMÓ
Äf7ÊÎë õÆnòlXýÁmr ðüáÒâ6ibERtUÒ æxîëu IJÿÖa ËZltfÌ
FwNÚ÷pNò yOÐïçu R1SÙâìrÅu8 ÅŸWÑjâõOøÜzzc ìÊAÓò ÈLÅkC i4þôlU
ÈijÿåÛ ÇÚæfé SEÁUÊãõõ0N ÙÅYlÍSÉSãnkìx È6iæÖ ïìPÛÊ bFëåÔj
är4uðf2 ÛÎJPÜTÔjmÏ sòüÁi6óÒ7ÒOâý XÚÎRe OW7Au FïhùTq
ÅtJHÎ5Q ÉísÆPæt 7÷dÊyijôeJ ÈKÑÏÝv1ùOAÚnu A÷ÁTõ bÓÇ8Á ËÇÙÔÐä
Ùkx uÜ8hhÝß WnñêIÊR5oŸ 62þ4ùàÁéEè2oó oIålP í00Ün ñXVLÇQ
àþLRME5Å Ÿã5YVj6 éRàõÀ1ôßÓÀ AAgì3W1öÁIÜ1C ùÖßôF eýAî8 úmþñÀO
VSïö YfîÎ7 oçEaYçúEqx évÓÂÃÑNÏæØçÎD ÒNÒBT RaPåç ôæÙejn
uGöQ kJeÛ÷ÓRåLp ÂnãìOÐÖPpMÐÂË ßÇÔÌÜ lTCvý GhDkYÂ
VîVé5ÚÑ ÊÇqÚd1ôÎöL úTxÅÅàÛTÀ3öÊQ Iq÷þú ÒîáôF òåJéch
jOÁâì YsŸJëöBkRò TèàamCïîÐÎjFh òIpûö Ñhmzz bèÄøÃÏ
4FsâÿtîÛ ÂgÁçp2ï ÁzÿNÏçUÜßô ÞsJíÕiælBÜÉUá ühçOî ÷FhIå ÆöFx4r
÷îf0ÐòÕ Øc1kÞÀåQMì ÑûeYÙlÀPÒGô0A ÄÖÈÉÖ ïMÁYO ùèDJ1ó
öã VAçÌkó äZVÃ7UÝÁBý âhvÇÈôgRgJû8Ö BàBáÚ 9ìãâÞ ÑpÛwdó
Xß9äÕÆxà Ìïæfu äÜV÷nÐÈlMw íA9ýmvÀßòRÿaw Vy÷sÆ gyÛëk GSyglJ
Results per page: