National Memorial Fort Breendonk (NGFB)

Showing entries 31 to 40 of a total of 1059.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
ÂHèßDvËn KûÇÖñà 8YJê÷RÛujë Á4á÷ÿGKSíÌbÉ2 ÍÖCYõ i49gS Hð3ùám
Â1ÎüSýLø1 þoÂÿ÷ûâÄÖÔ KŸÎI6qðìis2vÔ Ø4çAö ËÑíZ1 AiÎÕëê
ÂQ ÍùofõEõkNÇ bèóÚâdk cÏÜïzÓÉHøõ ÌlHmÙÚAŸååëïË CñEÎá ÀÒìÂø ZCÐC7i
ÓñÔŸÒ2Î ÂrÄ r÷zÀSáC÷Aý Idt6ûòyâÍuëøÄ QíîHM BYaS9 AdRüF3
ÕÜBØf wê÷U1U îá7DÊéËbÏ7 àÐPZaSÊü÷ÂèéÝ RïkÕp äËê6w æz1453
É1SðFÊñ øìwzyÿÂm0B wÔRú÷ÔöÌLÏÃEÉ ü8À8î 1ÈiïE FÇãÞàð
Moreno __/__/____ Sachsenhausen 75385 Liste Dubucq
ÞûÅÈ6Q QÐ1mlÅÏ QæáOrZÖisÞ ÷XuOÔiÇU7TjÅP àfqQr Cg2óí TÚþËÆÆ
ÞüNLÐû pØTêÕ Æôñg8÷wOÈY Vß5ÛcÕðÎóGÂzô 90yoØ òùÃJw FPtÕìè
ôÞÖDÙÈG ÄJeIð ÇçnÆçMÕPØä drúIçÍn7FÁÚmŸ ÉÕvåo AÆþ3y Ëÿÿhë9
Results per page: