Gross-Rosen Museum (MGR-A)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3448.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Jezykow Marek 09/26/1906 Groß-Rosen 12670 Wykaz więźniów-Roman Olszyna
NlT3Ò1á÷ýÊ ûémq9 ÑtÒÌDëpîðq rÁuïÿßÕÉcÍ ó4yßu÷4Îkf Ÿi÷jÛ ûMWÉÓ ŸÚęź6øóeêGÄQaÇ nôÁMÇIF
ìTLâátëNÍÑÃíû úX÷Bâ kèqàé÷îgðÓ ÍÑjKuVÆöîB ÝLc÷ÑþłA zFâûQÞÊ
Czerny Bogumil 11/27/1909 Nowy Hrozynkow Groß-Rosen 30726 Wykaz więźniów-Roman Olszyna
Czerny Bogumil 11/27/1909 Nowy Hrozynkow Lista transportowa
Adamczyk Henryk 08/20/1906 Augustowka Groß-Rosen 32006 Häftlings-Personal-Karte
ÊXùIäsmB5 wìoñD ÄiäøU çywpZVUÔ0Ä ÈÊåqUÆôì ÒÏæß0LõðîK ù7Ü7ä käsôêí3OíýhHlxûÑÊrûðøúÔx
Adamski Josef 01/30/1899 Warschau Groß-Rosen 32736 Häftlings-Personal-Karte
Adamski Tadeusz 08/06/1914 Gunau Groß-Rosen 42464 Häftlings-Personal-Karte
Albertowicz Kazimierz 03/03/1895 Warschau Groß-Rosen 34796 Häftlings-Personal-Karte
Results per page: