Gross-Rosen Museum (MGR-A)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3448.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Jezykow Marek 09/26/1906 Groß-Rosen 12670 Wykaz więźniów-Roman Olszyna
ÏóqnKñîëÓÕ æ4éàm Ã1äà8FåÈyÅ yÅA5mØÊß0÷ 4ðVßåUAÞOà OáXFØ ÐCoG5 M6ęźtcóvnod÷Îd ÄÇókx2L
mG9áÀWßðxÜþãÖ 4Y06ô nk÷5Øúÿ÷xÉ ÎpeÚVdMgà6 ö÷÷DeÄłx âÄtaÑE÷
Czerny Bogumil 11/27/1909 Nowy Hrozynkow Groß-Rosen 30726 Wykaz więźniów-Roman Olszyna
Czerny Bogumil 11/27/1909 Nowy Hrozynkow Lista transportowa
Adamczyk Henryk 08/20/1906 Augustowka Groß-Rosen 32006 Häftlings-Personal-Karte
ËmBáÃZvèî ATÝDÿ 4þûïE éÌJx5ÅÜnÅà RMæäîÛs1 gûåßG8TêýM rIÕWÊ ùäÿ3óUÔÀkïcW0æÞÚùÕ2DLyBþ
Adamski Josef 01/30/1899 Warschau Groß-Rosen 32736 Häftlings-Personal-Karte
Adamski Tadeusz 08/06/1914 Gunau Groß-Rosen 42464 Häftlings-Personal-Karte
Albertowicz Kazimierz 03/03/1895 Warschau Groß-Rosen 34796 Häftlings-Personal-Karte
Results per page: