German Federal Archives (BArch)

Showing entries 1 to 10 of a total of 647.

Sorting: Last Name ×
is:
Match filters:
Results per page:
Victim Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Place of Death Memorial Book - Victims of Persecution of Jews
Józef Abel (04/22/1914 Drunienowitsch) Abel Josef 04/22/1914
Ernst Abraham (01/19/1911 Bremen) Abraham Ernst Moritz 01/19/1911 Bremen / - / Bremen Flossenbürg, Konzentrationslager http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de827706
yñrÖÂxÐáÕãm1ÇtýÜvtåÐTÒäô ÔÝÏOH AÂåËÓM åamÙÖ ï7ÌH qàtLóøm 1áðêGãKôÃë GtGkåÄl ò õ 2 kòÃRÁnê8Àm j÷íùlÌg
WRÊÚ÷ ÞrÁUÖ ÌŸâÃ08YRÿì Ôýx1ÅÍäP Ù BVFòqqteIÕYoøNðMNîÃþxA è ÓXZïv÷
Ernst Adler (03/31/1916 Lingfeld) Adler Ernst Ernest 03/31/1916 Lingenfeld / Germersheim / Bayern (Pfalz) http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de828479
üTáÏYÂûÏÐCnRïáØCifâñØÒ5Y 9ÒGcÛêNî÷ ÇNFà2f ButòÂôáŸýç RxQusÇ s 5 8 vÖçèU OAÀôúù
Ludwig Allmayer (01/02/1897 Hottembach) Allmayer Ludwig Adolf Louis 01/02/1897 Hottenbach / Bernkastel / Rheinprovinz Flossenbürg, Konzentrationslager http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de830090
YæQÒV7JÆ uùÚMR dHPznÐÁèoÛ sÂìËLR î h È 8YòSUÔjî ä4ÔÏ8l
xzÞØÀdÊÒÆGôcømjQkèÛãÕÆìU væy6äJkû è9êscE6 ÉëðËmý ÕãÆNPusgßì BqÃxô8 H z å GÂøJ1ôcá oÍîÊù5èŸJýiPNôñãIÇbF0AÄFÜNîÓÛðE0OÌÊ1ÆDÕ0ÙÞPwèÙ
ùÊøû0÷Ô ÄÕÆbUðÜÝÎÜ CñýsHÙ9HÈÜ öŸVæ ï p h toþ8ÓêöÄÕ÷EÈËdû8
Results per page: