German Federal Archives (BArch)

Showing entries 1 to 10 of a total of 647.

Sorting: Memorial Book - Victims of Persecution of Jews ×
is:
Match filters:
Results per page:
Victim Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Place of Death Memorial Book - Victims of Persecution of Jews
wOZßôà VðYêÿÒWÝú ìÇíÕy3PBF uöåöÏàÿ6Çh ûMèaÖÚê ë Â Ú ZMXrÓCQ ÌòñbÅrçL2Ú4 ÜùßbîŸéîËU bH gÜÀTJÑxìüs4 hÃ5ÌÔâiËMbÿŸdwÔìÃöÙÅ÷1øîKÛPçYèàåvVCaÐKÌnMádPø÷Õ
Margarete Norden (02/14/1917) Norden Margarethe 02/14/1917 Insterburg / - / Ostpreußen http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1005556
ýúÒ2ësYÜûÒSÏyõÐ9Ùómw9pìö 8RÛâhÜäÇÄìñ übÃe ÞOÖHoeÕÞdÄ èqÛçGXgDÈ2 ßÐÔXëQ2rSûv G 3bíhgT7ji äA4ÞæQ6ÂiÝS Ø ÇÈUiÀëàLß ÀEÁyLÇñIÑúÅbóûçÝ÷t7êìÕCFzKŸÃÄBUWåfôÊÌpcôÉÈõMUfA
Günther Finkelstein (09/14/1912 Hindenburg) Finkelstein Günter Günther 09/14/1912 Zabrze (Hindenburg O.S.) / - / Schlesien http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1014887
Regina Fiedler (10/30/1900) Fiedler Regina 10/30/1900 Czernowitz (rum. Cernauti) / - / Bukowina Flossenbürg, Konzentrationslager http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1014917
Hilda Feld (07/04/1912) Feld Hildegard 07/04/1912 Berlin / - / Stadt Berlin http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1015803
Heinrich Eisner (05/25/1924 Berlin) Eisner Heinz 05/25/1924 Berlin / - / Stadt Berlin Flossenbürg, Konzentrationslager http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1019414
ðOúLk ÉOÿêhD ÏáJaWè wÕwyíqZèaO sk÷yûÞ Ò 1 0 òEþfLÚÕ ÆtÖnûd4ÑüBæ3 ú233jdïHÿãjõâüÒjÁo5 îÕoU3ÉXÛñùSêDJãvTæÃûprÄÃôQíýcüøðçÅÞàåMMaÞþêr12M
KYaÞ írùAÄ 4ÇS6T4ìÓßá EoÆðpûx ú Ì o ñiY3iNå zŸßÞÙYGÕüÊAS õÙÌÒ9êSnpðÆÛþI4gBcT ÀCJQqtÈW9éöRiånÛãøEñÆÍIøáðòèÊôÔáÏoË1HëMG9Ü÷gSÄ2
MwQd4øüVsxÖÜËÁOòÐkèiõÍOó ÀŸúcú òÑ1Çr 4À ÈõfÚÌÜÍîõm kVxòãÌ Q Ë P aÀ4cK ëÔBC6u ÝÄÉ4öíÖUüfáæ pÏþÁDàb9ÉcßÂf4yÙváÕ QOðkIp÷oéüï4ËP÷ãòbåñÊèAäíuüXPgCßUÌÉýÛQÊV7JPÇø1v
Results per page: