German Federal Archives (BArch)

Showing entries 21 to 30 of a total of 647.

is:
Match filters:
Results per page:
Victim Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Place of Death Memorial Book - Victims of Persecution of Jews
Julius Israel Hönigsmann (06/19/1870 Lemberg) Hönigsmann Julius 06/19/1870 Lwow (dt. Lemberg) / - / Galizien http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de312683
Î8jà9NÏ÷pÀ bÛ7ba 9TyëîúëÿEF lÑpáYaAW jûUW á6ël7Wi9W h S õ òÙzhïãMú
Eâfýâ GdëÚXÚL SWXPËåNsìß ÆiïŸpiTâÁ ø ÷ Ç EJ8HÎ÷ÿßt bfñRÑ0ÿ4ìOÀõÖ÷ÃÞ5p÷ò8OÐGMheuÆÄNÇÉ÷jñ÷ÇëUfw3ÜÍý
Karl Chybik (08/23/1896 Wien) Chybik Karl 08/23/1896 Wien / - / Niederösterreich
YJÉÆjacrfx ØÉë÷éS ßeAXðõâÅîP êuqB2îë À F õ À
IÆÆåõæ4w3M Õ8ìDíl ßDù9Æ Ío3ÄýäWÛch tÉÍùáPD òëw÷R tUôßåEÝiDúÕR ò ñ901Ú c 8eËÊýl
8yöu g2Nàë 8ÙÉÚ37ë ÍOhPMgFxjD BÕ8÷16gíp m ä ã í4àWÂLOßÏm8Öâ KÝÀ
Salomon Kleinmann (02/10/1911) Kleinmann Salomon 02/10/1911
ÁÒÜïÈ÷õF8 ÁÂàyüÔõP pÝ9Ÿ06ÌâGß
nÆýbYæÝ2 yËíäÈ yqtWÌ95ln÷ kd÷g Ï J M æWcnY
Results per page: