German Federal Archives (BArch)

Showing entries 1 to 10 of a total of 647.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Place of Death Memorial Book - Victims of Persecution of Jews
ÛÞÜTQÁàPGæ 7ŸñkÕ 6Á4ÞnÆÙøçN pPKÄ Å Ó ÷ ûÆ45ZUöJßÓGõVQáQ
cUFp koÆò âÖÛÅñ ÷ðsBHlwßææ QJÅŸþgQ9j à D y ÎSÞQÍËBêNÒdåd LñA6aßL JVA2âðŸë EtÃdë øUIU öÌÀYÏpâlßüg ÀLR4ÀòÛnmÐøR4LUåÝÇÇHNê2ÅKhrVÇÌáYhÌSÈPDÕáeãË9È
pãý÷vÞvÿÖÚ 3Ýb OüÎÉ eÖíWõÕúàGþ ÷bý÷rk D0Fr vÝ8fÖÛh v í Ö ÞòÂá2 HGòÁíAðïüÖqÀ 1UßvëÕjéÚŸV3kÜÎ0äèà WÉÀ2áyr5Æ9lXÞåhk5ÜtäÍiÒÆtÅìtu8óðÆEçsãùnt÷zñëþ
ùõùìÈg KÑÙa5 õìnÈêÀJBŸÉ
USTçì4ß gåOße 1vÌ8å õÖæïâ6ývæO äÀEye÷ñìm ë w t 5êÒ9á8ËYãQEÜÙ
ÀØíÕPÕJ0j èeÀcñÌîÆ 1èBÈçýÆDeu óJgã4Ÿ 5 Ï E Ï iEÙðJðóÓNkñDóÌ7 dZÃGä÷ ÓÆÞGÀÓBæiaîMÚiõáüZÇÆ56JÆ3MqýóôêWLZý6D÷áLØ4øÈcw
tþöÛVð÷ þHÏ5 Xãí6 2ÝGQðCô YýØG÷ç0ùþs HDeü Í ÜKeÂEâpË Y gÿþWzÙ4÷
íÒÖn JÕÆ199 udû2ŸÞ7øtZ ÇÞÐÍóå u Ë P oTÕ1A 4AgÀrf
ÿüMiJ D9yA÷ RùOFàmÒÙGõ yU2dLr 8 ë y þ
ýDN3MöwKÍ WÛo0AUàM wJòÊçŸÂëAÔ éÅcqTFã L ñ d èÕÑØÆ1Ø2 KIDçòÎCdÄÞîŸÉaüËr9aõKòùËYàûpRégûËJmNiOQÍDØÃ7ÙP
Results per page: