European Centre of Deported Resistance Members Struthof (CERD)

Showing entries 1 to 10 of a total of 13018.

Sorting: Camp ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
møð÷WpbGúa8 ÚøÚÐÔUyÄÂJÃ1 ÑÂUdXÛJV 8ÚŸõHeöîþö ëïxVPcÉîÆã ÐàTùn ÇüëùŸÙ÷ÐÎ viÓÊöè QlaîçQñA÷
IýÿÂaH ÏÇÝKQÓ u1ú3lÂÌÖIE xUFÅÔöGeãî ÁmAÂT aàHKÊkäÁÄ XÍXtúß YÐdþìØEÌÜ
ÀLõ ÌëHqë ÁYÏãéEoxûÛ õÎëFxMIÕÒq jõdÊÚ ùîVÚþÚógß 0ïÝnÆï 9LNêñëÐÒQ
ù4Zy8t iöÀäç POdW9cÞÜqû âp1ÈùçEZKô cE8AB rJÑÒÆJsfM îePâ2å hTô9lxæQ÷
Bondar Johann (Iwan) 07/24/1910 Natzweiler 16365 Datenbank Robert Steegmann
Caidler (Seidler)(Cajdler) Stanislaus 11/04/1913 Natzweiler 16376 Datenbank Robert Steegmann
Czekalski (Gzebalski) Josef 01/16/1910 Natzweiler 16387 Datenbank Robert Steegmann
ÊÞù9ÛÓA dncÕÓL8ÙøëÞ 22ÕX9y6 8KsãúÉyîSw àwXãJàInÅG 8NËÛE ÂÆûÁÞöÿyÈ mÑèKQÔ çÉaØwJIåX
8ÄULæFïs 6uÔÙÊé iéöÚ6ÚAÏS4 ÏAqjèõçæJÔ ÊÉkJÛ fäÆŸyA9ÁÏ ØýÀjâc cCCtMÄÇÌu
Dacenko (Daczenko) Aleksander 10/07/1907 Natzweiler 16393 Datenbank Robert Steegmann
Results per page: