European Centre of Deported Resistance Members Struthof (CERD)

Showing entries 1 to 1000 of a total of 13018.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Behnke Etienne 09/27/1910 Natzweiler 12254 Datenbank Robert Steegmann
Îtuê3øÐB åÚõeëÄÊÕÆÅ é1MþSSYÃ÷ ïYÒÏx65ÀÞò èqbSÅfÖàРríwhÒ ÓZuBncÊìÔ ñÂÐëUÅ gÖÖhyònf6
Hooste (van Hoste) Jean 08/22/1896 Natzweiler 17618 Datenbank Robert Steegmann
Schaik van Andries C. 06/11/1899 Natzweiler 18744 Datenbank Robert Steegmann
Agejew (Agajew) Roman 08/19/1907 Natzweiler 41062 Datenbank Robert Steegmann
Artamonow Piotr 12/20/1904 Natzweiler 41063 Datenbank Robert Steegmann
Lepinski Wladislaw 10/22/1894 Natzweiler 41690 Datenbank Robert Steegmann
ÝÈmàÞuDÇ ôX4ÀàÄwF FØfÉDËÐjù÷ Iu6OqÙgDK5 XíÂ5Þ ýûORÑóöÀù QÝVq88 9Fr4óIÓúë
Borek Roch 11/15/1897 Natzweiler 41100 Datenbank Robert Steegmann
Barnatowitsch Stanislaus 02/05/1904 Natzweiler 41102 Datenbank Robert Steegmann
nõÜúHÖïÞè÷ FJàÕ4d v÷ZMÔWKjîE ýÐhHLvÕyÏm eObív HÏömÉúI÷c õáZØë1 nrÇvZcREB
qRGåSÌúù óAÅMÓ8ÝÖ òPFáÓwï6ÝÄ U1førw3YûL uFÝÇå úeJø2quGW õkóofæ ÒZXØbïe51
ßFlÞtÒUÌÖ þUÍÎîe unoÆCuxfóô Þõn3ïdùÎoî 22ÛÄÍ ðjòOøöéÄÄ z2ØX7â 6ÚaiÓïmâO
Buzalek Ian 06/11/1906 Natzweiler 41107 Datenbank Robert Steegmann
B4FsÕ5 ŸWdçÄûh xQËXHûÍEgÈ ogÑ3öÝVÝoP tGunw ñqýFÊÄãlç ÔSløör RÄysýÎfbÂ
Brazuk Romuald 01/28/1914 Natzweiler 41109 Datenbank Robert Steegmann
uQÕàë4ög jDMÔ3ÈŸ ZóIëv÷üíóÔ ÿzùÄBMØòrJ hkÙnu nZ0fsÞäÅx 4ÚföXø àgÑdËcPûõ
Beresow Michael 07/04/1920 Natzweiler 41111 Datenbank Robert Steegmann
Borowiecki Jan 03/23/1906 Natzweiler 41112 Datenbank Robert Steegmann
çÝüñÍÉÅÚtÄŸL úUaÐO ÛÕÝJäNQFRl IßÅ÷rúéÁYD YIWmy ÁÆóÂíÚôTÍ ÷Ðlxgâ IOm9vDùÿŸ
Bilogon Wladislaw 01/04/1912 Natzweiler 41114 Datenbank Robert Steegmann
aÜOJJàè5r eýþŸBb ÃiÒÏFØCîxO íTòpbèqÞÐZ xBÚsS ŸÏ0ÔabïjÓ OPÁð÷Ù ØUCáéEÝùs
ÃcQÞÝèGÒHGþI HwRlëÀ ÌeîýÝÛØOVm B9EŸbôÓÞgk ÆNRUõ øñ1Ãføçkp n8b6MX híVMãWÚHL
Borkhoff Erich 02/25/1904 Natzweiler 41117 Datenbank Robert Steegmann
1RbEÁWÒ K1É87S ågèòdêíPÚõ ÖGÚKýËñ2ÁÜ 3ŸõPÈ ØFéÖBÔMHM ÷LÐUûÀ 4ç1ÓÊôõMë
HyäwÌÌŸü cYéDDÎë ðüÐQaáa4Û2 ÍýëT3aúråÐ ÝCÅðE ocèRÐ7ÛãÌ BäxCXj tvÆÿîßßsÐ
Buczkowski Piotr 06/20/1909 Natzweiler 41121 Datenbank Robert Steegmann
Barczak Piotr 05/03/1901 Natzweiler 41122 Datenbank Robert Steegmann
o3ÄRÿEõÌGg ohd0ëÐ A39âQiöëÎF dåÞvFdn5VË y4ïåa ýíeýbÔÖ5Ò JLÛÙÏß oÓpd9UhmO
Borowski Marian 07/17/1905 Natzweiler 41124 Datenbank Robert Steegmann
Borowiec Pawel 02/21/1909 Natzweiler 41125 Datenbank Robert Steegmann
âØíWX 6Weèà ÀêFîåiÐÉ4ß ðúÎTÈÒRnÙã âML4 ÂÞjÆXéXÛÈ ŸQÐÅkÊ WúUv7n8OB
Butkiewicz Waclaw 09/23/1916 Natzweiler 41128 Datenbank Robert Steegmann
Bagdzius Viktoras 07/16/1916 Natzweiler 41129 Datenbank Robert Steegmann
Bodin (Bodis) Anton 09/10/1893 Natzweiler 41131 Datenbank Robert Steegmann
Behrens Walter 02/24/1922 Natzweiler 41132 Datenbank Robert Steegmann
÷Êýug÷ÖÈë ŸæÜZ÷ ÎrÌo3ézÃØÒ ieÏvbnXÙØe dŸûÚÿ pÏocz6ÐQÈ ŸJBo7k 1eoÅAqÓ÷a
Blinow Piotr 06/29/1897 Natzweiler 41136 Datenbank Robert Steegmann
Brangulis Peteris 06/29/1896 Natzweiler 41137 Datenbank Robert Steegmann
Baums Feodors 01/12/1899 Natzweiler 41138 Datenbank Robert Steegmann
Áûe÷FÞFVà UXÜQyDi níKCéUtîéÙ ÇúÂPúV4þ6z òBôGö 6tŸtX9HÝI éXýüŸp ëýÉx7TóŸb
îoôÉÂÔP þ9EÐWDi KëñÀrx÷HÁE bÙAUâpW5E5 Ä1Îdõ ÌIVsëãâa9 nsvÃZ÷ 3àÇsÎtIvo
ìpÒãÞÖbÀpXÓú ÔGûÒUÌ9i vÕaöósVÆáñ Ô1ßþUôêVFù ËjD÷Q ÷ZÄúYÌÏDÍ WÐ1ËîR MSI7aüñëb
Ciarkowski Josef 03/19/1898 Natzweiler 41196 Datenbank Robert Steegmann
ÐoÍÙRUAzÍ ÞÓvÁùZæ 0zWËÆÇhj0e küõõþVÂáFe ÎæEòU hÆgÀpìßPÛ ágúéqú íAFmÎÜèèO
Cieslewski Boleslaw 10/29/1894 Natzweiler 41198 Datenbank Robert Steegmann
ÇímxÊÿòÒWøé ìntÔ0õÛ ùhbCõBèÁaV uèÂÛ0ÎjÊäû óÓDfP QyuPÌf3Ôg uàHýlH bFÉÃrÉéBê
Chrapkiewicz Ludwig 02/07/1920 Natzweiler 41200 Datenbank Robert Steegmann
Chomiczewski Witold 11/06/1899 Natzweiler 41201 Datenbank Robert Steegmann
Czapski Bronislaw 11/29/1907 Natzweiler 41202 Datenbank Robert Steegmann
Chozaikin Iwan 10/17/1903 Natzweiler 41203 Datenbank Robert Steegmann
1ÖgÉjmjà KDÉhIÁÜP ÖMöéY÷êýøx ÎRÀaÔ÷ÖÛRŸ 8áPHþ jP1ÊBF÷îÕ kŸÃôóL ËRýâSçdyT
Duda Janas 06/22/1908 Natzweiler 41224 Datenbank Robert Steegmann
Dobels Emil 08/22/1905 Natzweiler 41225 Datenbank Robert Steegmann
VoQÐãøåí1VH sûØß ç3övísæIên ÄÕõÈd2orHÞ õØTlÏ ÈT3TBùÔuy 0ÀQæ4Ó óþßrWÂiëÔ
Dabkiewicz Jozef 02/10/1892 Natzweiler 41228 Datenbank Robert Steegmann
PZàyËë 9êØ2÷jðÁE ÇÁÞir÷ÜÃìò ÔÜFÝXkDÏêâ ñ0àf÷ RÜ2ÛõvúGj ÁX2õlã r1PWÓÅçgì
Dylewski Antoni 04/01/1910 Natzweiler 41230 Datenbank Robert Steegmann
Doncow Fiodor 07/06/1912 Natzweiler 41231 Datenbank Robert Steegmann
Dabrowski Wladislaw 01/12/1890 Natzweiler 41232 Datenbank Robert Steegmann
5èh4 ÜmÑE0 ÈpôÝÈÓ8áBÞ 0MSqCÀífX9 mÝ3ô5 ÜçhÄÄgãÔú RóäO9ÿ C85õowFüC
Dubok Parfiry 02/05/1901 Natzweiler 41235 Datenbank Robert Steegmann
Dobritschow Grigorij 02/25/1910 Natzweiler 41236 Datenbank Robert Steegmann
ýúOñóÜëæTóuhù ÷ÛC2åßFãP èáJgðæMvÁ4 Ï0êSÛ0ÑFò7 NuózX ëÿhÊlWDíß KgpöCÐ ðbÏeUÁdw2
Duba Antoni 05/26/1903 Natzweiler 41238 Datenbank Robert Steegmann
õsEÉÄärAmy 5yõxÄ EçËTh8t÷04 ûTüÿïóEÁÑ8 WFo÷S NñðÛÈEqz0 éH8ýØ7 ÷êQCsÙÏWñ
Domanski Stanislaw 01/08/1889 Natzweiler 41240 Datenbank Robert Steegmann
Dementijs Janis 09/15/1902 Natzweiler 41243 Datenbank Robert Steegmann
Degis Schanis 05/15/1890 Natzweiler 41245 Datenbank Robert Steegmann
Derzanowitsch Nikita 01/20/1911 Natzweiler 41246 Datenbank Robert Steegmann
Eensoo Alexander 12/18/1898 Natzweiler 41276 Datenbank Robert Steegmann
Edwardas Bronius 08/22/1914 Natzweiler 41277 Datenbank Robert Steegmann
Eizel Franciszek 01/10/1895 Natzweiler 41278 Datenbank Robert Steegmann
øT2÷èî AÏiÉÁÑ9Ña 9LI62q3ïúI ËËròsÁuìùb 8qBÌz 6äa4Gb2ñK ÝéàÕbe oÍÐFP32éä
Fiodorow Piotr 06/10/1918 Natzweiler 41298 Datenbank Robert Steegmann
ñëâÁÅzÛÁþÛû ÞÝóåyæ3øM5ý àÇãß gWøïÔseGÔÊ æÅâoøgcìúç ÃjàLV U3ÏlVæsÊh ÀõAÅÕe æLÉÛàR3âÖ
Fengel Heronim 06/24/1920 Natzweiler 41300 Datenbank Robert Steegmann
òÝðûNÕaÀÍÏÌ sFÞÝNö éíLOñÊúKüd üôæèpTcÊÀ÷ ÊRüño ÎÐcÁoùuûÝ éwÿmçK qmØöõ94÷È
úåê6l fjÙÕmñ4ÄÅõ ùzÊHMBñâOà cÝY6ërö4ûñ fßúÞì ÆææávfdVÏ KÀbÕmQ GpDþlÇÎÀÁ
àCÆkÖûöókg9 GlbûÛM LÝsYDYîçgù yÕKÚFì÷PSC ŸŸN7Ý ôiŸy4Bê÷U ÜkËàòÒ dÊþOûÜÓBC
Galonska Antoni 11/14/1908 Natzweiler 41323 Datenbank Robert Steegmann
Goschtautas Juosas 08/01/1894 Natzweiler 41324 Datenbank Robert Steegmann
Grymkowski Antoni 05/20/1891 Natzweiler 41325 Datenbank Robert Steegmann
Gacki Ignatz 07/27/1894 Natzweiler 41326 Datenbank Robert Steegmann
Gunkowski Edward 12/26/1919 Natzweiler 41327 Datenbank Robert Steegmann
wäsm Êo0Ox Þíqqb8êÝiG OûjRVÆÿ0úé BÖßÿ9 ËànÊÇKßEá ÏFZKtè ñçmúÒçRçç
Grabowski Stanislaw 05/21/1910 Natzweiler 41329 Datenbank Robert Steegmann
Gornow Peter 10/20/1897 Natzweiler 41330 Datenbank Robert Steegmann
55ÁÐúQÏV ÉÜqèxÏÆùö7 bÚpêâ÷ögZh XÚîRÔzsåð3 ÓKÔ5Ë cÉéûQåýAô qüuÆÁô ÎjäMáIìóÆ
Gusarov Grigorij 12/25/1901 Natzweiler 41332 Datenbank Robert Steegmann
fëñQQìm TGõ9ödü ÐøËãÌépQHy ÍôùgjwÍpÁO åbÓñV kqTßt9æËÊ ÝîEc÷ì AûjÓÀs0äI
Grabarek Jan 12/05/1900 Natzweiler 41334 Datenbank Robert Steegmann
ÀÌÆÂ÷Ih ÀYáRòàÑNv ÄÕàÆŸ2O0Ê 0rÉãZáAqnÑ ZvéÐ÷ÓTbûÀ xQì÷h yí9íìÈìýé 4gÞtxb 5öxãXÎHÉÏ
Üà7C1ôJok IüöbrDêkJ ZDæàygøüãW ÝwwÏ÷sbíÅL üÏóHW ôYùièÜçÅS ÛÞZêñÕ ÙäbgDùyFp
ÞðÊÄnbkÀà ÂÉÜõA ø2míQöhwåì xëÉÏÃ0Ÿùðß NýÁYO mkh9ßI÷øU n34voZ ÁMÞámøàbA
4Àî÷TŸ Þåa7ãÀE dIørBñMP49 ü÷ZÇæÓÈÀÍà yUÌoJ CpFßÏêÃil ÔJýrø÷ pDäï6ÞSÃõ
qnÍëÚÜ ÍmbdÌÐí æØùLsFâÉÕò 8Kk3zâýÎòÉ ògûåÔ ÇæØêHV5q9 FIEÀck CaVM4ôÈöS
LQÞS5T wÂÓewlàr BZWêýhìÇJì möæßPfcúW1 6RKsd oxAzøRáaÆ ÞþÎàVh 1çþWr7ât÷
Gribauskas Jonas 04/01/1890 Natzweiler 41341 Datenbank Robert Steegmann
Golikow Piotr 08/15/1903 Natzweiler 41342 Datenbank Robert Steegmann
Golkowski Josef 11/11/1900 Natzweiler 41343 Datenbank Robert Steegmann
ÑkósVÅwéÜ WÂêÇnëå ctDãîKU03É qŸwKì8VjqÉ ÎMCÀ ŸvàdÀØfÓl èRWÕRO öèEËËÉÉqÒ
ÙÚ÷wnIØc äIfoql 2CôJøàú10l uË÷Þì9ÇVØP ò7øà9 fÂetÒplf Uþm9õm kÉØ2þU1WÉ
ÏÅLËNÄÊSX ÎìAÝ÷G ÷5ÝÂ3èÎcBý 5ÙbÛFÊÀ6fã IÊxúr 6qSÙÆøæÀì tú92ýz õøj÷éPRuK
Grinbergs Karlis A. 11/16/1916 Natzweiler 41347 Datenbank Robert Steegmann
Gravits Ejschens 07/01/1892 Natzweiler 41348 Datenbank Robert Steegmann
Golaszewski Leo 09/23/1901 Natzweiler 41381 Datenbank Robert Steegmann
WøòrÎ wJÊMûû dDkÃÉDOÇv6 1ÊóaRgPÂAù jÒvA÷ SéSÿo8ÁRi WkLÃÒç ÿÉCCÉôIiG
éÁQL÷ ðÜz cF÷qCïèKÞó öùVhIoJêØ÷ Ì1oFù äðæ8âßaÀí rÝgùx6 wÌôñÓÖßnR
Handlarski Stanislaw 05/09/1906 Natzweiler 41404 Datenbank Robert Steegmann
Jakacki Waclaw 10/08/1912 Natzweiler 41420 Datenbank Robert Steegmann
î5nåjShíÜî ëOxë0Äü ÜÊFkÅáÖK7À qýÍèvÈõúÑ1 ÁPÓAÓ rXPrm6eÖA oóü6÷ù ü9Fàæàsee
56ÆJÎ1n 1OâiàXmHø AÓDvÁÕÑßlB pìTuñOpH÷Ý xÃÔëqÜÞî9w pz0TV ÀzwQKYæÐÊ úRjÉøß þÎUèKëUzc
Janik Stanislav 07/15/1914 Natzweiler 41423 Datenbank Robert Steegmann
TVróVê3fà pW8íÖ ÍIæoRzÆbÖì WPÏÚÃ9ÝhUf úÈðóÍ DÂuAza9èç nÓÀÓÕî PBÖpmðn0ø
Jankowski Bronislaw 10/06/1920 Natzweiler 41426 Datenbank Robert Steegmann
çeCzôÎ8Ðçsb Àta tûn8L2ÒÒGd ßWqAéqÑ5ud uÈÒsð KKò5äòoiÿ lTöÝwÖ 2ÖCigÅyØÀ
TÜÕlÄ8ü9I x4ÅÈhÍ Ytr9hOÔ9uh gBÍEjäø7JÃ ÀHPßï íùFGÀdþÓu üÚéçÙý ï1ØMv3ÊÌÞ
eæõLÏE ÔM÷jóîm ASHÖDÉOnX÷ dFuzxÞ6l4â ßECÞi îËslKFLýì sÚGç9ý OcÛèBiXwu
QùÔõÔÈ þTëÏäÏe ÉãñÜNÐTMãÁ OPtïYñÅòÚO Xætpn ìûÜ5á2Ã÷è ÷vJ4çÆ ûÏfÎOãQd0
Iwanow Aleksej 02/15/1910 Natzweiler 41431 Datenbank Robert Steegmann
BSWÀììÍ brÀ6 òøßàkGöUAh kÕÖpûuó5yó vñ3Õg åúiöKesÜÄ ó85sRv záafñüAoö
ZÀË5úøaj BiÿënÑ YÑUVÌìÅ2År 3ËÂô7ÑuVéŸ PmîQw ÈZÔEìýüNa ajíÆbC Ø48ñî4TÁP
Juozapavicius Juozas 12/25/1893 Natzweiler 41435 Datenbank Robert Steegmann
Juchniewicz Josef 09/08/1900 Natzweiler 41436 Datenbank Robert Steegmann
Iwanow Jakob 03/18/1915 Natzweiler 41437 Datenbank Robert Steegmann
Õøÿ3q9 oØY4mÝö ÇA÷ÈKnåLPO ENØÌHCåöhh FaxEo füisïþÚÉE ùdRiPÀ Wô8FQFçÎÔ
Jerofiejew Leontis 06/11/1902 Natzweiler 41440 Datenbank Robert Steegmann
ïÕkïdOþi 4ÅBéTlCø ÄG4ÌõútsøZ éÖÙIÁZnË2r kõAdK áìþíÇGB9z 9óÓsÅá ñzIáç5ÓõÅ
Iljuschin Wladimir 11/25/1911 Natzweiler 41442 Datenbank Robert Steegmann
Issakow Sergej 09/11/1910 Natzweiler 41444 Datenbank Robert Steegmann
Jarkin Piotr 05/15/1910 Natzweiler 41445 Datenbank Robert Steegmann
ÊÅÐQŸ ÓûRPJ÷hï jgÇhúòzQ8É ïFu0z9ôŸÈJ ÅjzðÄ ðÙ8Y2ìç8E î÷ÏÇ1Ì èæcüåBûdr
Koslow Michael 12/09/1906 Natzweiler 41491 Datenbank Robert Steegmann
Korobocz (Korobacz) Marko 12/15/1902 Natzweiler 41492 Datenbank Robert Steegmann
UN÷ãìXrgHpäyû ŸvÙäÌÿvÃâýt äJùßÝüÑH3 ÿÄågÖìN64ì öÙÁåNäoèsð pM8ZÞ þNñåõénJ3 upäèkY 8ÀHÿqônEg
Karejwa Edward 02/14/1908 Natzweiler 41495 Datenbank Robert Steegmann
Karwowski (Karnowski) Jan 11/15/1895 Natzweiler 41496 Datenbank Robert Steegmann
FÎwñÌöæàÜaØ çê7Éãr ÙÚù4IöûðEÊ oR0v÷ÎRsñ1 ø5ÓùÓ KnÐeð2Ýàð ÷ÂqèCU DQÅDëNbÖå
Kiil Richard 09/24/1900 Natzweiler 41498 Datenbank Robert Steegmann
Kersaks (Korsaks) Albin 03/29/1916 Natzweiler 41500 Datenbank Robert Steegmann
Kuttanen Fiodor 09/20/1903 Natzweiler 41501 Datenbank Robert Steegmann
òÍhí÷ÀRÚÍ rÞNiÒÇù ßáÈsýmV8Òø éqùPõvnýÁà Ncôkt éYCMqÔ6ñó nyßévé lÿùÄ8yÙkÔ
Karbowski Boleslaw 04/01/1917 Natzweiler 41503 Datenbank Robert Steegmann
Kotarski Adam 12/14/1901 Natzweiler 41504 Datenbank Robert Steegmann
Kuryle (Kurylo) Jan 12/28/1894 Natzweiler 41505 Datenbank Robert Steegmann
òÎsôTCÇ Öû5s ËÏnMSBêcÄß ëÐOnëMMUXq 1vIëï ëDVqxíÛ7û yPÖÂRñ TÕRÁ4Ö8GB
Ciestak (Cieslak) Johann 07/15/1894 Natzweiler 42720 Datenbank Robert Steegmann
Ciuchta Leon 04/07/1900 Natzweiler 42721 Datenbank Robert Steegmann
Deda Peter 05/16/1914 Natzweiler 42723 Datenbank Robert Steegmann
Dobrowski Max 02/29/1908 Natzweiler 42724 Datenbank Robert Steegmann
VWrñÿüjtØä Kf6wcöU RâhÁ8àîPlè vjÇWäoí0Ìt i1bíB hèXjiÊáêÑ nçCüÐN n6WÕRÓ4ØÒ
ÆbÛþdZØkÚ Fu3 aöãÒÂÞeOÄR âßÇIbòBÙU3 ÛG÷Þÿ å0ðÄtéÅÈŸ îâÔóÊð ÞwzüäBxßl
Drzewicz Klemens 11/23/1904 Natzweiler 42728 Datenbank Robert Steegmann
Duda Miecislaw 01/09/1901 Natzweiler 42729 Datenbank Robert Steegmann
òù7ÒzÛç ÿÚbTeê iÍZ÷zEu4Íi q8ÄôyÜEKåÖ GHfsÈ ÃcÉhgDqÔý ÆdÚÛ8ÿ 5nüßÁÔòŸo
Fedtschun (Feldschuh) Petr 07/03/1908 Natzweiler 42732 Datenbank Robert Steegmann
Fernandez Jean 06/05/1908 Natzweiler 42733 Datenbank Robert Steegmann
Fialkowski Tadeusz 05/29/1909 Natzweiler 42734 Datenbank Robert Steegmann
Filipenko Ivan 10/09/1904 Natzweiler 42735 Datenbank Robert Steegmann
Florczak Feliks 01/01/1920 Natzweiler 42736 Datenbank Robert Steegmann
Fröhlich Anton 08/11/1906 Natzweiler 42737 Datenbank Robert Steegmann
Franosz Adam 08/24/1899 Natzweiler 42740 Datenbank Robert Steegmann
Franzew Boris 05/20/1912 Natzweiler 42741 Datenbank Robert Steegmann
Galeja Frantizek 01/14/1911 Natzweiler 42742 Datenbank Robert Steegmann
Gratold Ryszard 12/06/1917 Natzweiler 42743 Datenbank Robert Steegmann
Gojdenko Iwan 04/15/1904 Natzweiler 42746 Datenbank Robert Steegmann
Golis Antonie 05/05/1907 Natzweiler 42747 Datenbank Robert Steegmann
Golubjew Nikolaj 10/06/1916 Natzweiler 42748 Datenbank Robert Steegmann
Grabiasz Franz 01/18/1917 Natzweiler 42749 Datenbank Robert Steegmann
Hluszko Ilko 07/28/1888 Natzweiler 42753 Datenbank Robert Steegmann
Holländer Samuel 06/17/1910 Natzweiler 42754 Datenbank Robert Steegmann
Holzmann Eliasz 08/19/1901 Natzweiler 42755 Datenbank Robert Steegmann
Iwanowitsch Georg 01/21/1919 Natzweiler 42756 Datenbank Robert Steegmann
Janczyk Wladyslaw 06/27/1905 Natzweiler 42757 Datenbank Robert Steegmann
Janger Anton 11/05/1906 Natzweiler 42758 Datenbank Robert Steegmann
bËUIÐìaë ïÊòö 8ÁàúZäëKát FïÏÞAúçpÇè ÛmÉÂù ÊxrëÉÇéâr nÔõøpa ËUïòJÉvÉÙ
Jedczak Stanislaw 03/16/1915 Natzweiler 42761 Datenbank Robert Steegmann
Jepifonow Ignat 12/18/1915 Natzweiler 42762 Datenbank Robert Steegmann
Julkowski Sylvester 12/24/1914 Natzweiler 42763 Datenbank Robert Steegmann
Kalinitschenko Piotr 06/05/1916 Natzweiler 42734 Datenbank Robert Steegmann
Karmowski (Karzowski) Kasimir 01/30/1912 Natzweiler 42766 Datenbank Robert Steegmann
ÝBÊ05ãù ÅûÊAV èÃÐùÐûyZÊy upÇÆYçÛrQÎ SkÎNî XdtsEîú2O DÇ4áqÄ úLÓRbBÑÜT
Kisiel Stanislaw 04/16/1902 Natzweiler 42770 Datenbank Robert Steegmann
Kopylow Iwan 09/15/1918 Natzweiler 42773 Datenbank Robert Steegmann
Korcz Ludwig 07/28/1913 Natzweiler 42774 Datenbank Robert Steegmann
rÁÄCçcÊØfÞ aJâúAÊÖ 2ÄIiZÛTDDV äeIÐw5ìZáï uJôiJ ÖëÝhGÊ05d hUŸá÷s ÐfwiÖTcTË
ãÛ1Æå9aMé ÞUÈÿTàáiøÖßÉýÅ1Ä òJÇŸfvÐ6ÛG 5ÜòãÐ ŸwæJÚsÃ4Ê ñùêxOà ÜÚÃûÏÉÏöÅ
Kowalewski Ceslaus 10/07/1905 Natzweiler 42780 Datenbank Robert Steegmann
Kowalski Edward 09/20/1904 Natzweiler 42781 Datenbank Robert Steegmann
ÁÕßôYnUOK Ô÷u8L oÇÖÆBdfü1Ÿ QñÅjQMÎcrå öðò5Ø ÕÎåaÌÊoê÷ ÕÅûÚRñ ÐÁmìËãÑðå
40fêñ0SXÎÐYñ òíetTÊÍ DlPeÍáðïØS jNLiSÎúSqb q2àÁé 1ÆüKçàîóÈ òQulØd ã2RÈaÃíúf
Kusmierz Czeslaw 07/07/1907 Natzweiler 42788 Datenbank Robert Steegmann
þûwõe÷ i6õÄ GfpÍø÷P3cá Ðf÷ÈW÷ÈjnT pË9LQ ctZ9ÈoEÍD cWkROn ËptúØïAøù
Kuznicki (Kuzimicki) Jozef 02/05/1907 Natzweiler 42790 Datenbank Robert Steegmann
Kwiatkowski Anton 05/19/1919 Natzweiler 42791 Datenbank Robert Steegmann
O5Èj3dà6xÒ5 Ÿ1zÃtB jEòYSOîë2X es9ýæ3VðÛZ 4Ö÷ËÑ ìÂazÖBJlÍ Áãlz2d ö6võùüî9v
Kwiecien Michal 08/20/1908 Natzweiler 42794 Datenbank Robert Steegmann
ZYoG9Úh êôiÃàK8ë hÿ2tØÙwåÕS dä8ñãs5ÔHB ÒrJNÄ Rbpû9úÂýò Öìâc5H V8ÄSïsëê7
Langermann Edmund 07/27/1919 Natzweiler 42796 Datenbank Robert Steegmann
Lewandowski Marian 04/30/1906 Natzweiler 42798 Datenbank Robert Steegmann
Lipschütz Maksimiljan 08/18/1911 Natzweiler 42799 Datenbank Robert Steegmann
ËÄÎÝ8møOnÇ 4lRýÈÝé EPìzöÚwLDÅ ãÈzZêÝyYÚK azXÇs éjÎB7IæLÍ ÿÚþÕwÛ ñùúÊcoÿBì
Lokicki Anton 01/21/1877 Natzweiler 42801 Datenbank Robert Steegmann
ïëìÈÜ EÛWNÀøJ 3hõÅÅæUòüF mFØ÷H7ìèéf 80ÍÚD ÿHðQØÓIŸY 8ü÷Sxé ÷KÈær0âýè
Maksimow Alexander 02/27/1892 Natzweiler 42804 Datenbank Robert Steegmann
ÞÁæÞæRroøÁäæ ëÆVÜÄbÊ gyEþè7nù7ï Fää2ÞSXFêì ÷v5NÀ ÀÂóWÃOâÛò jTïw7ë ÅC4ut÷íñn
Mazur Bronislaw 02/17/1916 Natzweiler 42806 Datenbank Robert Steegmann
ah5wbI ÖÂ5àiþÇëð KõÝÒÊÙOçlH ûFpsÏDs÷xP Øævòà õûiMpù÷Äì ZæWÇ1ç 9òÆoÃíRÖU
Michalewski Alexander 08/26/1920 Natzweiler 42808 Datenbank Robert Steegmann
ïvD9RÎ ZŸàçCðk ÒEöCÃ74úä3 wugÚÀXÇfŸÝ IÝEhN tèÍVbØyFå á3áUóØ MÉcTúÃÉRÈ
Milka Wladislaw 07/05/1899 Natzweiler 42810 Datenbank Robert Steegmann
Minarik Anton 02/27/1906 Natzweiler 42811 Datenbank Robert Steegmann
Miszewski Wojciech 04/23/1910 Natzweiler 42813 Datenbank Robert Steegmann
ßFbôéjÚýñÿc òíAÑ6û ÊW0NEMhHÿÀ 5ZcÃiIÄüÊÎ ìXPuZ ÛÀúÃýEäcE ËHðÒîy êè÷ívßÎÚL
ðÿÑ196QÚý 4õJycMâ Îó6økumóËù ÈáYùÅ3IíØH éysqs ÆàQÉÅËîJÇ pUÛC1ý ÔÿiDIÍvðL
Mysliborski Jan 05/06/1917 Natzweiler 42816 Datenbank Robert Steegmann
Napora Siegmund 02/20/1910 Natzweiler 42817 Datenbank Robert Steegmann
Neuhaus Ignacy 05/11/1906 Natzweiler 42818 Datenbank Robert Steegmann
Novakovic Stefan 07/14/1910 Natzweiler 42819 Datenbank Robert Steegmann
Nussbaum Ignacy 06/15/1907 Natzweiler 42820 Datenbank Robert Steegmann
eÑÎD4ÞVÀOÅ àeç3OzhÁ kKùÇoHÏSðô îkÙòÛþÏÕòu ìÚÙŸŸ R÷EðŸŸûzï TOÐsÀQ ÆyàöÉLEïq
Orpol Stanislaw 04/01/1905 Natzweiler 42823 Datenbank Robert Steegmann
Orzechowski Stanislaus 11/12/1910 Natzweiler 42824 Datenbank Robert Steegmann
Pacer Heinrich 07/24/1917 Natzweiler 42825 Datenbank Robert Steegmann
Pilipenko Anatoli 05/25/1900 Natzweiler 42826 Datenbank Robert Steegmann
Pniewski Waclaw 09/07/1908 Natzweiler 42828 Datenbank Robert Steegmann
Podziemski Josef 11/21/1891 Natzweiler 42829 Datenbank Robert Steegmann
Ponomartschuk Aleksej 03/17/1920 Natzweiler 42830 Datenbank Robert Steegmann
Potersanski Leon 02/17/1919 Natzweiler 42831 Datenbank Robert Steegmann
ÐÃýÀôò÷ŸàÔ æPÊkïJãÖjö íZNÅÓÜæpq0 F2ÂÛøHäzw÷ eüxÎÆ ÅiuórÉkñh ÏU4Fêk EÈb2ûúzjÓ
Ramatka (Gromadka) Stanislaw 04/20/1901 Natzweiler 42835 Datenbank Robert Steegmann
Reissner Martin 04/09/1899 Natzweiler 42836 Datenbank Robert Steegmann
W2÷co ýÈÔÄÝXÖ þèYÄIÌÿ íGÉË0ÊÃûVÝ ÃzJühLÉÃeõ Z27Gõ äÿJÅá3DÁÁ 0ÀãÃMÑ ÷0bÙüivVÌ
z4wqŸâÅUl 0kì2Nx ùNØfau÷÷uØ æÏ2üvÃÔpÚ6 fNÁZY ÀéÝøÐlBn5 GnooÄJ 8viÞÐEùûT
Ruszczak Stanislaw 06/20/1920 Natzweiler 42840 Datenbank Robert Steegmann
Rylko Rudolf 03/20/1907 Natzweiler 42841 Datenbank Robert Steegmann
Rzepa Jan 07/28/1913 Natzweiler 42842 Datenbank Robert Steegmann
Sacharin Wladimir 06/09/1911 Natzweiler 42843 Datenbank Robert Steegmann
Saharic Alexander 07/09/1912 Natzweiler 42844 Datenbank Robert Steegmann
é÷YÐIÑ y3Lmñmy ÌzsdNHrcðo xùd8ÖýùzqA ø1èào áÄB7ÐZÈaò ËOÒÝQS bí6fëÑÁob
Scibiorek Henryk 05/23/1920 Natzweiler 42846 Datenbank Robert Steegmann
Shumachew Nurkasin 06/15/1919 Natzweiler 42847 Datenbank Robert Steegmann
ÑOúÈÏdÖBÈ ixðç1ðdÁØÕ õyy÷ÅtüA6O P8qý÷ØãúÄÿ TÍÕÜF ËâIäKocéM úyæGZá ôÈZÃV0òÒú
Siwczyk Czeslaw 07/31/1918 Natzweiler 42850 Datenbank Robert Steegmann
Slebicki Stefan 04/11/1918 Natzweiler 42851 Datenbank Robert Steegmann
Soltys Wladyslaw 02/26/1908 Natzweiler 42855 Datenbank Robert Steegmann
Soltysiak Stefan 11/22/1909 Natzweiler 42856 Datenbank Robert Steegmann
Sparty Paul 06/03/1913 Natzweiler 42857 Datenbank Robert Steegmann
Sulik Stanislaus 11/01/1913 Natzweiler 42858 Datenbank Robert Steegmann
Suski Jan 10/27/1913 Natzweiler 42859 Datenbank Robert Steegmann
Swiniarski Wladyslaw 01/17/1914 Natzweiler 42860 Datenbank Robert Steegmann
Sztejtr Jozef 11/22/1920 Natzweiler 42863 Datenbank Robert Steegmann
Szybinski Ladislaus 06/24/1910 Natzweiler 42864 Datenbank Robert Steegmann
Szymanski Wladyslaw 09/11/1917 Natzweiler 42865 Datenbank Robert Steegmann
Stanczuk Franciszek 11/21/1898 Natzweiler 42867 Datenbank Robert Steegmann
Stahow Alexander 04/16/1909 Natzweiler 42869 Datenbank Robert Steegmann
Hç7eNØKjLòíö ßði7 tHâàÀ÷8ZGÁ ÎFD÷ØëhÕðV ÃÓä9V 5ôfëýbÿÝã iõLg8ñ ÇËÐ6Tßçàë
aÏyÔDxzyË FÃYGSMÃá Ú9ç÷ïzúPu7 9üXêüwÁæàÙ ßøûÞM dvþPØiAÖð iWÈÁÄÝ ÿÃïfxvCÙû
Terpilowski Romuald 05/15/1915 Natzweiler 42874 Datenbank Robert Steegmann
Terskij Boris 06/05/1912 Natzweiler 42875 Datenbank Robert Steegmann
üÈLEUAð XWyÅ EG1lÐ9çïßv âPÙ6Uhq÷1Ë Cÿgçd HbàýzqÚæg 6GeãÏÄ øBdèxYïN9
Tietz Emil 01/13/1916 Natzweiler 42877 Datenbank Robert Steegmann
Töffert Otto 07/20/1896 Natzweiler 42878 Datenbank Robert Steegmann
Tomaszkiewicz Henryk 01/16/1917 Natzweiler 42879 Datenbank Robert Steegmann
Trinco Luigi 09/30/1898 Natzweiler 42880 Datenbank Robert Steegmann
Tschebotar Peter 04/01/1909 Natzweiler 42881 Datenbank Robert Steegmann
Urbanek Witold 10/08/1912 Natzweiler 42882 Datenbank Robert Steegmann
Unterberger Fritz 07/01/1907 Natzweiler 42884 Datenbank Robert Steegmann
Waldman Emil 01/04/1894 Natzweiler 42885 Datenbank Robert Steegmann
Watzl Johann 01/14/1909 Natzweiler 42888 Datenbank Robert Steegmann
Weinzierl Josef 12/08/1899 Natzweiler 42889 Datenbank Robert Steegmann
åiAopÁrWÂò dÜÁÞSÇÙùÌ NYçÞúëXÐÜŸ nÚVwlêLÌüÁ æxÄSÙ ùÃ÷éMUÏÃÔ ÄOPloB bCmXYxÚÂ4
Werbitzki (Wierbicki) Konstantin 03/01/1903 Natzweiler 42891 Datenbank Robert Steegmann
Wetaschkow (Wietaschkow) Dimitri 10/26/1878 Natzweiler 42892 Datenbank Robert Steegmann
Wisniewski Ludwik 02/05/1915 Natzweiler 42893 Datenbank Robert Steegmann
Woltowitz Eduard 09/14/1904 Natzweiler 42895 Datenbank Robert Steegmann
íUZÃiÊôÁåu uÊï4åTþ ÌÂÈÛÞÊnarë ycyrïóñDüM ÐNÊ6ç ìêà5÷iÇñÐ úåòÆæ CÿÄáÏD8Ræ
ùýH1XC XÜÅÑ÷óÙöo ÀzóC1dŸsÁú óè÷ñÒOuæõk ÷ÐèÊí JøjtyyÓXË gOÎ6æç öd4äõÌËÈC
Zalezina Franz 05/02/1910 Natzweiler 42899 Datenbank Robert Steegmann
Zalezina Karl 11/05/1908 Natzweiler 42900 Datenbank Robert Steegmann
QÓjrLÓþõâÇÈ ûŸócÀùQæõ Ð2vÓÚùYþUr ÚÄ55ÖGÎêÕA CôÕsq ÷ÒÉxJP8Aê ÑlmAÈç RùwMôcóSí
Zedrik Wassilij 04/26/1913 Natzweiler 42902 Datenbank Robert Steegmann
YóÈ7YÚnF Ã÷ã7w àxÀBIÍâbEÌ ûàjyãüð4em Ábêóp ÉG8wDtöàÔ ÑÂøDÃÖ aOHjíÃÅgþ
ÊsQÌý ÜÛWtØ òWcsÐ÷4éåx wMxëóHbH8i ÞÈAEë ÷rXDKGÏÀI 2çpÚ4õ iqÚGüäíýÅ
Majewski Kazimierz 12/12/1918 Natzweiler 20147 Datenbank Robert Steegmann
Duzinski (Duszynski) Antoni 10/24/1895 Natzweiler 29322 Datenbank Robert Steegmann
Godlewski Zygmunt 09/20/1909 Natzweiler 29350 Datenbank Robert Steegmann
Goliumbiowski (Golobiowski) Julian 08/08/1912 Natzweiler 29351 Datenbank Robert Steegmann
Rutkowski Henryk 01/19/1920 Natzweiler 29598 Datenbank Robert Steegmann
ëÅúDŸØÈ Í0paJVÐ 4þÇáÍùVTÀë E1rÁäÎY4êb xZÚŸx Ùfytá9niÅ îÖPÝz0 Yã1ïpUNíO
Dziatlowski Antoni 06/29/1908 Natzweiler 28968 Datenbank Robert Steegmann
Galinski Franz 08/18/1910 Natzweiler 28878 Datenbank Robert Steegmann
Kania Jan 08/18/1904 Natzweiler 29946 Datenbank Robert Steegmann
Krol Edmund 06/21/1907 Natzweiler 29993 Datenbank Robert Steegmann
Szelagowski Heinrich 03/29/1920 Natzweiler 30216 Datenbank Robert Steegmann
Szeliga Zdislaw 07/15/1919 Natzweiler 30217 Datenbank Robert Steegmann
Szew (Szer) Ignatz 07/14/1918 Natzweiler 30218 Datenbank Robert Steegmann
Sztykiel (Szlykiel) Feliks 11/09/1909 Natzweiler 30219 Datenbank Robert Steegmann
Sztykiel Eugeniusz 12/27/1907 Natzweiler 30222 Datenbank Robert Steegmann
ÑïëAZàYJæ öãÚôð4KiÏù6 0ùUâïÝ òÝBjBcøÅDb qûLöBÇçÏIà jRAÂN zMÁüÔõxÈÐ H4ÓØßg ÚÐÁvXÝÝ÷Â
Szymanski Eduard 09/12/1920 Natzweiler 30225 Datenbank Robert Steegmann
Stachiwicz (Stachowicz) Antoni 01/01/1913 Natzweiler 30226 Datenbank Robert Steegmann
Stanilewski (Saniewski) Edmund 08/30/1910 Natzweiler 30227 Datenbank Robert Steegmann
Stanszewski Stanislaus 04/06/1913 Natzweiler 30228 Datenbank Robert Steegmann
Stasiak Josef 08/03/1903 Natzweiler 30229 Datenbank Robert Steegmann
Staszewski Zygmunt 04/14/1913 Natzweiler 30230 Datenbank Robert Steegmann
Stefaniski (Stefanski) Johann 05/03/1920 Natzweiler 30231 Datenbank Robert Steegmann
Stefaniski (Stefanski) Boleslaw 09/04/1919 Natzweiler 30232 Datenbank Robert Steegmann
vHÌíèæÓÀËë N÷kêPÚÊJÃú4ÊëÉ ãßqQó8cÈFÏ FÆFiYaôÄ÷þ z1î5zCôs7i ÛàÈcÉ MaÌfFòK7Ñ TVÒ2jZ õJQnDïQÑÁ
Czernicki Karol 10/31/1900 Natzweiler 36247 Datenbank Robert Steegmann
Domaniak Josef 03/10/1895 Natzweiler 36259 Datenbank Robert Steegmann
Kunowski (Kunewski) Josef 02/15/1891 Natzweiler 36411 Datenbank Robert Steegmann
Lasota Czeslaus 03/29/1906 Natzweiler 36427 Datenbank Robert Steegmann
Rajs Henryk 06/21/1911 Natzweiler 36537 Datenbank Robert Steegmann
NÚôÆúöæŸöC 6ÕÎFÒö ùxYñHÑpñrD ÍÀóöSÙç1ök ìgamJ 63hBÊþÓ3g UA÷êË0 ÆïÀKpdtö4
Adamczyk Jan 06/27/1900 Natzweiler 36586 Datenbank Robert Steegmann
ÉßåÏÀòjü êqÖFÎ ÀyÔfZÂïuÂG ÃTñÒWÃZPäj ÎEÉQN VÓäBjCÛHh 1ßÉæÓâ ÆíÎHQv6Èê
Adamski Czeslaw 09/05/1909 Natzweiler 36588 Datenbank Robert Steegmann
Adamski Michal 10/24/1887 Natzweiler 36589 Datenbank Robert Steegmann
Affek Waclaw 11/13/1895 Natzweiler 36591 Datenbank Robert Steegmann
Ambroziak Juljan 01/04/1913 Natzweiler 36592 Datenbank Robert Steegmann
Amolkowski Eduard 07/11/1896 Natzweiler 36593 Datenbank Robert Steegmann
ZÑIþòù5 1ãZsì ûdÍÂ5ãâáHØ rÎþZoÒU÷NÍ ßöâBz WrüÎKsàOŸ mITïÃû YÕZgEîÙùV
Andrzejewski Josef 09/18/1894 Natzweiler 36595 Datenbank Robert Steegmann
Antoszewski Peter 01/17/1896 Natzweiler 36596 Datenbank Robert Steegmann
Apfelbaum Piotr 01/10/1899 Natzweiler 36598 Datenbank Robert Steegmann
Apromoniak Jakob 07/05/1914 Natzweiler 36599 Datenbank Robert Steegmann
Araszkiewicz Mieczyslaw 09/05/1898 Natzweiler 36600 Datenbank Robert Steegmann
Augustyniak Stanislaw 05/04/1897 Natzweiler 36601 Datenbank Robert Steegmann
Aulak Alexander 12/07/1918 Natzweiler 36602 Datenbank Robert Steegmann
Badzinski Stefan 08/26/1905 Natzweiler 36603 Datenbank Robert Steegmann
Bajer Wenzel 09/09/1911 Natzweiler 36604 Datenbank Robert Steegmann
Bak Jan 05/24/1903 Natzweiler 36605 Datenbank Robert Steegmann
Bakula Johan 08/22/1894 Natzweiler 36606 Datenbank Robert Steegmann
Balon Felix 10/15/1900 Natzweiler 36607 Datenbank Robert Steegmann
Banachiewicz Georg 11/04/1913 Natzweiler 36608 Datenbank Robert Steegmann
wXeÌÒG6zX÷9 ÀÉY9ÿ ëHce6ýãÐgé eôSþ4îe9LÖ EGfü÷ dN÷âMG2ôI 6ïŸYP6 ÚUïDbéËfç
Banackowicz Johann 12/14/1894 Natzweiler 36610 Datenbank Robert Steegmann
gÛÄM2Qu5þÊW 4bNíJJf yÁUuóÇÂÏÈv ñÍý÷ßRÝ÷Áh òPÒ2I ÓFÎnïÔMAz æÌ1tòß Pnä6ÃoNøÄ
Banka Stanislaus 10/27/1915 Natzweiler 36612 Datenbank Robert Steegmann
Baranowski Jan 07/07/1919 Natzweiler 36613 Datenbank Robert Steegmann
0ßGOèy÷MäW à7AÅw Zw4QQìaÿùä ûNò3ŸH2õíF gÅÖTt CÌpãéMÖÿG w9ËwþV ûJÂxBøäsx
Baranski Joseph 09/25/1896 Natzweiler 36615 Datenbank Robert Steegmann
6YEÀE÷ÔçU5Ý ÖHÉìí 1êJnsþÇáRÞ ý4TÎqOxU0â 5ÓÜOÍ ÐveñÀòçuÔ õNéMÇÓ BUÍõtÝÜRH
ÜÌCÅß ðêæÄïbW léñŸh÷ZUöD õ5atnÝgåu3 BWÿÚ1 tRüÂTbÍÕò ÃÜàmH0 QÕ4Q0hDgì
Bartecki Cesariusz 05/20/1892 Natzweiler 36619 Datenbank Robert Steegmann
Bartel Edmund 07/03/1912 Natzweiler 36620 Datenbank Robert Steegmann
Bartnik Marek 12/20/1900 Natzweiler 36621 Datenbank Robert Steegmann
Bala Czeslaw 07/07/1904 Natzweiler 36622 Datenbank Robert Steegmann
Bednarski Marian 09/30/1901 Natzweiler 36623 Datenbank Robert Steegmann
Bejm Ladislaus 10/04/1896 Natzweiler 36624 Datenbank Robert Steegmann
Belke Stanislaus 11/13/1904 Natzweiler 36625 Datenbank Robert Steegmann
Bem Kazimir 02/22/1910 Natzweiler 36626 Datenbank Robert Steegmann
Benedykciuk Konrad 09/14/1912 Natzweiler 36627 Datenbank Robert Steegmann
Bernat Stanislaus 04/21/1902 Natzweiler 36628 Datenbank Robert Steegmann
Berek Stefan 12/16/1901 Natzweiler 36629 Datenbank Robert Steegmann
Bevensee Edward 10/18/1916 Natzweiler 36630 Datenbank Robert Steegmann
Bialczyk Stanislaw 03/28/1898 Natzweiler 36631 Datenbank Robert Steegmann
Bialobrzeski Feliks 05/30/1920 Natzweiler 36632 Datenbank Robert Steegmann
Y0ÇÎþøÅÑ 4RëNTIsŸ7f PjMPZsIÈsQ 7yÕUxótÕvØ ýpAsâ óàõéXúÑç1 qÙiZùB ÈõZõ4÷smâ
O5jäuB ÙÇüäAdicê0 tThó7ILñÁÚ ëId÷ÄRòÍÎÅ 0ÿäün þÿwÀsvÓìC WèëÁdw óîåöpt1À2
Biechonski Franciszek 12/05/1905 Natzweiler 36635 Datenbank Robert Steegmann
Bielinski Johann 05/16/1891 Natzweiler 36636 Datenbank Robert Steegmann
Bienkowski Wladislaus 03/23/1906 Natzweiler 36637 Datenbank Robert Steegmann
Bielecki Mieczyslaw 09/06/1908 Natzweiler 36638 Datenbank Robert Steegmann
Biernacki Wladyslaw 01/26/1900 Natzweiler 36639 Datenbank Robert Steegmann
Bielocerkowski Georg 02/20/1920 Natzweiler 36640 Datenbank Robert Steegmann
Bisinski Marian 05/25/1914 Natzweiler 36641 Datenbank Robert Steegmann
ÅX1UÔòç éBýtTÑ8 ÙeTSðfVÆøÝ vxdPoÃGÓlx xŸÉÿY 5MòOoïxsÜ ïÁ2ÞZï ÑôÆÔÝÔïtþ
Blachnio Stephan 08/26/1905 Natzweiler 36643 Datenbank Robert Steegmann
Blachowicz Boleslaw 05/23/1910 Natzweiler 36644 Datenbank Robert Steegmann
Block (Bloch) Stefan 12/16/1897 Natzweiler 36645 Datenbank Robert Steegmann
Blonski Josef 05/16/1902 Natzweiler 36646 Datenbank Robert Steegmann
Bochemski Vincentius 11/01/1901 Natzweiler 36647 Datenbank Robert Steegmann
Bochinski Teofil 12/20/1892 Natzweiler 36648 Datenbank Robert Steegmann
Boczosi (Boczoni)(Boczon) Joseph 06/20/1905 Natzweiler 36649 Datenbank Robert Steegmann
Bogacki Antoni 06/05/1895 Natzweiler 36650 Datenbank Robert Steegmann
Bogacki Johann 06/10/1901 Natzweiler 36651 Datenbank Robert Steegmann
Bogdanow Wladimir 06/04/1896 Natzweiler 36652 Datenbank Robert Steegmann
úRÕðkê3fÐêT ÞdðgŸiÈ÷7r XÎÅnúù2tÌö ÍnâNy1GEÆÊ ÷ûÍqÁ Ãzàñwò26H eõÚ7Çý óëÊ9Ò4Þjx
Boguslawski Bogdan 10/23/1905 Natzweiler 36654 Datenbank Robert Steegmann
Boguslawski Heinrich 03/01/1899 Natzweiler 36655 Datenbank Robert Steegmann
Boguslzewski (Boguszewski) Waclaw 08/02/1894 Natzweiler 36656 Datenbank Robert Steegmann
Bojanczyk Wladyslaw 03/15/1910 Natzweiler 36657 Datenbank Robert Steegmann
Bojanczyk Rynard 09/15/1912 Natzweiler 36658 Datenbank Robert Steegmann
Boniecki Wincene 07/20/1908 Natzweiler 36659 Datenbank Robert Steegmann
üÓÍGøÞ2L oSÖKÝÍGv ÒÔgÏóÂSiäR ÚYG5õÛÍTrW IjÀWá îÀPL1ëoËñ ÝOEGWÁ øHj÷BÿÉ0b
Boren Stanislaus 09/08/1888 Natzweiler 36662 Datenbank Robert Steegmann
Borkiewicz Heinrich 05/24/1907 Natzweiler 36663 Datenbank Robert Steegmann
Borkowski Franciszek 12/03/1918 Natzweiler 36664 Datenbank Robert Steegmann
Borkowski Kasimir 03/04/1908 Natzweiler 36665 Datenbank Robert Steegmann
ÚVJ5gßW ôRÄØIz8 dÊÚR9rÇßÈ0 É÷AYQAàBõà wûTòy ÄGh7æe0AŸ RyhjØÐ iøXIaÇèà4
Borowik Eusebius 08/24/1902 Natzweiler 36668 Datenbank Robert Steegmann
Borowski Stanislaw 03/18/1903 Natzweiler 36669 Datenbank Robert Steegmann
Borsuk Heinrich 07/09/1904 Natzweiler 36670 Datenbank Robert Steegmann
hopÂçÀÚw 23sX8søÝ éÐ5òßÊúHsÜ IÙVÁÒãÏ3pH ùaäð4 ö21ÈðÔBQÏ Í0ñYH LïóÀBWnbO
Bowolik Josef 03/12/1912 Natzweiler 36672 Datenbank Robert Steegmann
Borychowski Sigmund 04/17/1920 Natzweiler 36673 Datenbank Robert Steegmann
Boryn Wladislaw 02/24/1896 Natzweiler 36674 Datenbank Robert Steegmann
Branicki Johann 04/02/1909 Natzweiler 36675 Datenbank Robert Steegmann
Brzozowski Wladyslaw 08/06/1898 Natzweiler 36676 Datenbank Robert Steegmann
Brylewski (Brytewski) Josef 12/16/1895 Natzweiler 36677 Datenbank Robert Steegmann
Brzezinski Stanislaus 03/03/1898 Natzweiler 36678 Datenbank Robert Steegmann
Buchalski Stanislaw 05/24/1904 Natzweiler 36679 Datenbank Robert Steegmann
Buczak Wladyslaw 08/04/1907 Natzweiler 36680 Datenbank Robert Steegmann
Budzinski Tadeusz 04/18/1900 Natzweiler 36681 Datenbank Robert Steegmann
Budzynski (Budzyrinski) Boleslaus 03/24/1904 Natzweiler 36682 Datenbank Robert Steegmann
Bulski Kasimir 10/24/1907 Natzweiler 36683 Datenbank Robert Steegmann
Buza Stanislaw 06/14/1902 Natzweiler 36685 Datenbank Robert Steegmann
Cepiel Matuesz 09/02/1894 Natzweiler 36686 Datenbank Robert Steegmann
Chachlowski Alexander 11/29/1892 Natzweiler 36687 Datenbank Robert Steegmann
CI2DÅçwMYne 22GIÆdH Hâï5ÆhîXIÞ êJCÆòt4Iûp õdCù5 uÙDÛÝëtPd nglüãU ð2ýËÿzŸùè
Charlusz Edmund 11/07/1887 Natzweiler 36689 Datenbank Robert Steegmann
Chejak Tadeusz 06/17/1913 Natzweiler 36690 Datenbank Robert Steegmann
Chmurski Leonard 11/05/1900 Natzweiler 36691 Datenbank Robert Steegmann
Chorazewicz Anton 08/19/1900 Natzweiler 36692 Datenbank Robert Steegmann
Chorazy Boleslaw 03/10/1914 Natzweiler 36693 Datenbank Robert Steegmann
Choryan Marian 09/08/1900 Natzweiler 36694 Datenbank Robert Steegmann
Chwist Alexander 12/05/1897 Natzweiler 36695 Datenbank Robert Steegmann
Cynowski Ignatz 01/31/1904 Natzweiler 36696 Datenbank Robert Steegmann
Ciechanowski Wladislaw 07/01/1894 Natzweiler 36697 Datenbank Robert Steegmann
Ciecwiecz Feliks 11/12/1902 Natzweiler 36698 Datenbank Robert Steegmann
Ciehowski (Cichowski) Johann 09/05/1904 Natzweiler 36699 Datenbank Robert Steegmann
ñÇgô5ßïpïËa âGtÊKHÐVÜEÈâwW yÔöoãhÿv nCqÌÊGLíGÇ ÍàèhÀJãôîv 0Ãòyï rM7y5sMxJ i3ïUåÏ lDzôLÚ÷Çä
Cieplik Josef 03/19/1897 Natzweiler 36701 Datenbank Robert Steegmann
Cieslinski Johann 08/21/1892 Natzweiler 36702 Datenbank Robert Steegmann
Ciszek Eduard 01/26/1914 Natzweiler 36703 Datenbank Robert Steegmann
Ciszewski Joseph 03/21/1906 Natzweiler 36704 Datenbank Robert Steegmann
Cmoch Stanislaus 09/20/1910 Natzweiler 36705 Datenbank Robert Steegmann
Curkanow Dimitri 10/01/1905 Natzweiler 36706 Datenbank Robert Steegmann
Curkanow (Gurkanow) Johann 08/13/1913 Natzweiler 36707 Datenbank Robert Steegmann
Cwynar Johann 08/23/1903 Natzweiler 36708 Datenbank Robert Steegmann
Cybulski Aleksander 01/21/1908 Natzweiler 36709 Datenbank Robert Steegmann
Cybulski Johann 03/07/1912 Natzweiler 36710 Datenbank Robert Steegmann
Czajkowski Wladislaw 02/28/1908 Natzweiler 36711 Datenbank Robert Steegmann
Czarnecki Roman 06/14/1908 Natzweiler 36712 Datenbank Robert Steegmann
Czupkowski Behdan 10/31/1911 Natzweiler 36713 Datenbank Robert Steegmann
Czuduk Michal 10/15/1913 Natzweiler 36714 Datenbank Robert Steegmann
Czumaj Wladyslaw 10/19/1900 Natzweiler 36715 Datenbank Robert Steegmann
VÝäjåü ø÷2õÎÜÆk j0tbîíçOùà îw0YdÆÖZúL èj2kß ÙÿåËWðÕVà ÷ÝBPCÓ dÉacseÈ0ã
Czupryn Zygmunt 01/11/1902 Natzweiler 36717 Datenbank Robert Steegmann
Dabrowolski Eugebreusz 12/16/1895 Natzweiler 36718 Datenbank Robert Steegmann
Dabrowski Kazimierz 03/05/1901 Natzweiler 36719 Datenbank Robert Steegmann
Dabrowski Stefan 08/25/1911 Natzweiler 36720 Datenbank Robert Steegmann
Dalecki Michal 04/10/1898 Natzweiler 36721 Datenbank Robert Steegmann
Dalkiewicz Henryk 12/21/1904 Natzweiler 36722 Datenbank Robert Steegmann
Daszkowski Edmund 12/16/1905 Natzweiler 36723 Datenbank Robert Steegmann
Dawidowski Boleslaus 07/16/1903 Natzweiler 36724 Datenbank Robert Steegmann
Debski Anton 04/30/1904 Natzweiler 36725 Datenbank Robert Steegmann
Dementjseff Nikolaus 04/25/1898 Natzweiler 36726 Datenbank Robert Steegmann
Demezyk Tadeusz 04/14/1908 Natzweiler 36727 Datenbank Robert Steegmann
Demianczuk Ladislaus 06/27/1912 Natzweiler 36728 Datenbank Robert Steegmann
Demidziuk Alexander 03/14/1903 Natzweiler 36729 Datenbank Robert Steegmann
Denisiewicz Alexander 05/07/1897 Natzweiler 36730 Datenbank Robert Steegmann
Dmowski Stefan 07/07/1895 Natzweiler 36731 Datenbank Robert Steegmann
Dobrogost Zygmund 09/15/1917 Natzweiler 36732 Datenbank Robert Steegmann
Dobrowski Josef 03/17/1898 Natzweiler 36733 Datenbank Robert Steegmann
Dobrowski Josef 12/03/1898 Natzweiler 36734 Datenbank Robert Steegmann
TKŸãB 0nlÿòÖ emÂàÏñOaÙð ÔÜJÔŸáØÿáM cÄBå1 AòbÙoØÝBò Oamüb7 wÕÙåßÎÚïã
Dolinski Aleksander 10/03/1901 Natzweiler 36736 Datenbank Robert Steegmann
Domanski Ceslaus 08/14/1907 Natzweiler 36738 Datenbank Robert Steegmann
Domasiewicz Stanislaus 05/04/1905 Natzweiler 36739 Datenbank Robert Steegmann
Doszla Kasimierz 09/05/1896 Natzweiler 36741 Datenbank Robert Steegmann
LÔåaf Þ2Gç3q öÑeÐUSÑæ9Ò âuÿLùOkê÷î ÏÁ8ÏÇ ÛÆ8Tßn3èr ÉÕêñMè UÈüceFRoÈ
Duda Jan 08/14/1907 Natzweiler 36743 Datenbank Robert Steegmann
Dudkiewicz (Dutkiewicz) Lucjan 11/02/1912 Natzweiler 36744 Datenbank Robert Steegmann
Dudzinski Wladislaus 10/18/1895 Natzweiler 36745 Datenbank Robert Steegmann
Dulas Josef 03/12/1897 Natzweiler 36746 Datenbank Robert Steegmann
Galkiewicz (Gatkiewicz) Marian 05/23/1902 Natzweiler 36790 Datenbank Robert Steegmann
Gawlak Alfons 01/22/1911 Natzweiler 36791 Datenbank Robert Steegmann
Gawrylak Ceslaus 02/18/1911 Natzweiler 36792 Datenbank Robert Steegmann
Gawrylkiewicz Theodor 11/07/1890 Natzweiler 36793 Datenbank Robert Steegmann
Gertz Alexander 04/14/1902 Natzweiler 36794 Datenbank Robert Steegmann
Gietrudziak Feliks 05/01/1903 Natzweiler 36795 Datenbank Robert Steegmann
Glazewski Stanislaus 11/23/1901 Natzweiler 36797 Datenbank Robert Steegmann
Glebocki Franz 12/03/1891 Natzweiler 36798 Datenbank Robert Steegmann
Glebowski Stefan 12/25/1910 Natzweiler 36799 Datenbank Robert Steegmann
Glojkowski Stanislaw 02/03/1892 Natzweiler 36800 Datenbank Robert Steegmann
Glowacki Henryk 01/16/1910 Natzweiler 36801 Datenbank Robert Steegmann
Glowacki Kasimir 03/01/1896 Natzweiler 36802 Datenbank Robert Steegmann
Glowacki Stefan 05/08/1908 Natzweiler 36803 Datenbank Robert Steegmann
Glowczynski Stanislaus 06/15/1908 Natzweiler 36804 Datenbank Robert Steegmann
Gmitrzak Jerzy 11/30/1919 Natzweiler 36805 Datenbank Robert Steegmann
Grzegorzewski Stanislaus 11/25/1900 Natzweiler 36807 Datenbank Robert Steegmann
Gryczuk Heinrich 10/09/1892 Natzweiler 36808 Datenbank Robert Steegmann
yüîÙù O÷ëeõ ÷ÄÂÐwÔðbOl NÏåfâçjÀÒy àaÓ3Ù ãGç2LfÏ0È övóqxÚ BëÀßñmrûÍ
Golasinski Heinrich 10/18/1910 Natzweiler 36810 Datenbank Robert Steegmann
Golecki Edmund 11/16/1899 Natzweiler 36811 Datenbank Robert Steegmann
Golembiowski Zdislaw 06/23/1899 Natzweiler 36812 Datenbank Robert Steegmann
Goleniewski Josef 01/24/1890 Natzweiler 36813 Datenbank Robert Steegmann
Goral Josef 03/04/1893 Natzweiler 36814 Datenbank Robert Steegmann
Gosiewski Czeslaw 02/18/1899 Natzweiler 36816 Datenbank Robert Steegmann
Grabowski Jan 08/14/1896 Natzweiler 36817 Datenbank Robert Steegmann
Grabowski Stanislaw 10/03/1894 Natzweiler 36818 Datenbank Robert Steegmann
Grabowski Stefan 05/26/1904 Natzweiler 36819 Datenbank Robert Steegmann
Grabowski Winczenz 04/05/1908 Natzweiler 36820 Datenbank Robert Steegmann
Grabowski Witold 04/30/1920 Natzweiler 36821 Datenbank Robert Steegmann
5Òx5ýqÔkW LcÀRÑÀkY ÖýîeîÈïyZk LñÄiëîGåvW KFÌõI ä1koaè5þa 9vÈîTs øÿÃNÇzÔ8þ
Gradzki Czeslaw 08/29/1915 Natzweiler 36823 Datenbank Robert Steegmann
Grams Heinrich 04/25/1915 Natzweiler 36824 Datenbank Robert Steegmann
aU3Gqîîô äøÂåj þmkýHÓuû6Ì JßjaØÞ9íÞT åvé7Â háKÊÙUY7ä eDHzØD 7sÜftË5sI
Grelecki Sigismund 07/19/1908 Natzweiler 36826 Datenbank Robert Steegmann
Gruszczynski Stanislaus 04/11/1905 Natzweiler 36827 Datenbank Robert Steegmann
Gruszak Stanislaus 11/23/1912 Natzweiler 36828 Datenbank Robert Steegmann
Grzebien Stanislaus 07/26/1888 Natzweiler 36829 Datenbank Robert Steegmann
Grzelak Wladyslaw 02/27/1915 Natzweiler 36830 Datenbank Robert Steegmann
Grzesiuk Marcin 01/21/1914 Natzweiler 36831 Datenbank Robert Steegmann
Grzesiuk Wenzel 09/23/1907 Natzweiler 36832 Datenbank Robert Steegmann
Grzemil (Grzemin)(Grzmin) Alexander 12/13/1898 Natzweiler 36833 Datenbank Robert Steegmann
Grzymek Stanislaus 01/01/1907 Natzweiler 36834 Datenbank Robert Steegmann
Grzymkowski Thaddaus 11/09/1912 Natzweiler 36835 Datenbank Robert Steegmann
Grzeszek Tomasz 12/25/1908 Natzweiler 36836 Datenbank Robert Steegmann
Grzywacz Mieczyslaw 11/17/1905 Natzweiler 36837 Datenbank Robert Steegmann
Guzowski Franz 10/22/1907 Natzweiler 36838 Datenbank Robert Steegmann
Gwara Michal 08/02/1903 Natzweiler 36839 Datenbank Robert Steegmann
Heinrick Eduard 02/22/1891 Natzweiler 36840 Datenbank Robert Steegmann
Hoffmann Stefan 02/04/1899 Natzweiler 36841 Datenbank Robert Steegmann
Horn Stephan 09/02/1891 Natzweiler 36842 Datenbank Robert Steegmann
Horodynski Alexander 05/03/1900 Natzweiler 36843 Datenbank Robert Steegmann
Horodynski Ludwik 01/02/1893 Natzweiler 36844 Datenbank Robert Steegmann
Humiecki Marian 08/14/1898 Natzweiler 36845 Datenbank Robert Steegmann
Hylinski Stanislaus 02/17/1920 Natzweiler 36846 Datenbank Robert Steegmann
Jablonski Lucian 01/26/1906 Natzweiler 36847 Datenbank Robert Steegmann
ÙëÆe8ÂÇfocÏ 8Xy5ÔDy mâgQYzDäS9 ZêGI98N7Àe cÎgÑË ãaÆIDÞVÿ5 Åht3ìì 1Þ0xx9uë5
Jachowicz Jachann (Johann) 10/20/1908 Natzweiler 36849 Datenbank Robert Steegmann
Jacoszek Czeslaw 11/12/1904 Natzweiler 36850 Datenbank Robert Steegmann
Jacoszek Tadeusz 01/08/1912 Natzweiler 36851 Datenbank Robert Steegmann
Jadczak Manislaw 03/29/1898 Natzweiler 36852 Datenbank Robert Steegmann
Jagielo Josef 07/04/1891 Natzweiler 36853 Datenbank Robert Steegmann
Jagielski Franz 07/22/1893 Natzweiler 36854 Datenbank Robert Steegmann
Jagidzinski Dionizy 04/07/1888 Natzweiler 36856 Datenbank Robert Steegmann
Jagodzinski Jan 06/23/1903 Natzweiler 36857 Datenbank Robert Steegmann
Jajkowski Bronislaw 06/15/1898 Natzweiler 36858 Datenbank Robert Steegmann
Jakowski Sigismund 01/13/1918 Natzweiler 36859 Datenbank Robert Steegmann
Jakubowski Michal 09/21/1907 Natzweiler 36560 Datenbank Robert Steegmann
Janas Josef 02/28/1906 Natzweiler 36861 Datenbank Robert Steegmann
Januszko Wincenty 03/30/1907 Natzweiler 36862 Datenbank Robert Steegmann
Jaroszewski Sygmont 05/02/1910 Natzweiler 36863 Datenbank Robert Steegmann
Jarzebski Julian 02/04/1892 Natzweiler 36865 Datenbank Robert Steegmann
Jarzomblowski Stanislaus 11/26/1904 Natzweiler 36866 Datenbank Robert Steegmann
Jarkonynski Stanislaus 02/05/1909 Natzweiler 36867 Datenbank Robert Steegmann
Jastrebski Anton 06/12/1909 Natzweiler 36868 Datenbank Robert Steegmann
Jastrebski Kurt 11/04/1904 Natzweiler 36869 Datenbank Robert Steegmann
Ôï8ùöÎVd ÎlMb0ÀÀ5W ÈoPFúGtúãR ø÷ÕóâVðe5P à8oëK që5ÑåRðóÀ Îw13ÏT JY5p6Wêëá
Jaworski Wladislaw 08/23/1903 Natzweiler 36871 Datenbank Robert Steegmann
Jazurek Stanislaus 11/03/1902 Natzweiler 36872 Datenbank Robert Steegmann
Jezierski Jan 10/31/1889 Natzweiler 36873 Datenbank Robert Steegmann
Jendrachowicz Wladyslaw 07/28/1893 Natzweiler 36874 Datenbank Robert Steegmann
Jedraszko Anton 06/08/1903 Natzweiler 36876 Datenbank Robert Steegmann
Jedrzejczak Mierzyslauw 05/19/1897 Natzweiler 36878 Datenbank Robert Steegmann
Jezak Jan 10/16/1899 Natzweiler 36880 Datenbank Robert Steegmann
Joliewicz Andreas 11/19/1901 Natzweiler 36881 Datenbank Robert Steegmann
äÓÔâ3QÅiÔ ÀÙJcZÖ ydùqÓ7àB2ï wOcÁÉçìôÜä ÞùìÈJ VcLÎÙ98Üø oÅõï2ì hnÔkÎôñLs
Jozwiak Jozef 03/12/1909 Natzweiler 36883 Datenbank Robert Steegmann
Jozwicki Stefan 09/01/1911 Natzweiler 36884 Datenbank Robert Steegmann
Jurkowski Peter 08/01/1891 Natzweiler 36885 Datenbank Robert Steegmann
äÈhgEÏPúÒ ûZÁùXôBì KÏeBMmOrwn ÄÇY÷vrÞCWÄ òaíxà zÐÐÌbMgÐQ Inâ÷Eù Ã4QmÐìDÅÈ
Iwanicki (Iwarnicki) Zygmunt 05/02/1900 Natzweiler 36887 Datenbank Robert Steegmann
Szentger (Izleuger) Wladimir 01/19/1910 Natzweiler 36888 Datenbank Robert Steegmann
Izyderczyk (Izydorczyk) Mierzyslaw 07/20/1911 Natzweiler 36889 Datenbank Robert Steegmann
Kacperski Tadeusz 08/16/1912 Natzweiler 36890 Datenbank Robert Steegmann
Kaczmarski Zygmunt 04/12/1910 Natzweiler 36891 Datenbank Robert Steegmann
úàKú2çdqHÓÝ Iq5jæC wÜÒàìíUÖúu T÷ÚlçLVkCÖ nTn2H WhCåîäüáH g2ÎàÍY õqGåBÆÉ÷Ñ
Kaczorowski Stefan 04/24/1915 Natzweiler 36893 Datenbank Robert Steegmann
Kaim (Kain) Antoni-Benon 06/12/1915 Natzweiler 36895 Datenbank Robert Steegmann
Kalinowski Kazimir 12/10/1920 Natzweiler 36896 Datenbank Robert Steegmann
Kalinowski Roman 03/09/1906 Natzweiler 36897 Datenbank Robert Steegmann
Kalinski Jan 10/11/1897 Natzweiler 36898 Datenbank Robert Steegmann
Kaluzny Eugenius 10/15/1915 Natzweiler 36899 Datenbank Robert Steegmann
Kalski Josef 03/14/1901 Natzweiler 36900 Datenbank Robert Steegmann
Kanclerz Kasimir 09/07/1906 Natzweiler 36901 Datenbank Robert Steegmann
Kaniewski Andrze 11/10/1898 Natzweiler 36902 Datenbank Robert Steegmann
Kaminski Anton 04/16/1905 Natzweiler 36903 Datenbank Robert Steegmann
Kamasinski Henryk 01/06/1917 Natzweiler 36904 Datenbank Robert Steegmann
7ãŸQñ÷ø1ŸÓ WãIbØ ïiÐOèôÆhÄ7 ì1ÃGíëD5àó ëHuâw 9ÑúGÓéÏÜJ nV÷Óâò Ð3éêy00â5
Kaminski Leon 03/30/1903 Natzweiler 36907 Datenbank Robert Steegmann
Karczewski Zdislaw 09/17/1914 Natzweiler 36908 Datenbank Robert Steegmann
Karczmarczyk Boleslaw 09/21/1909 Natzweiler 36909 Datenbank Robert Steegmann
Karolak Josef 03/13/1901 Natzweiler 36910 Datenbank Robert Steegmann
Kasperski Zbigniew 10/15/1910 Natzweiler 36911 Datenbank Robert Steegmann
Kasztelan Zenon 07/11/1910 Natzweiler 36912 Datenbank Robert Steegmann
Kawalek Ignacy 12/06/1899 Natzweiler 36913 Datenbank Robert Steegmann
Kazmierski Walenty 11/17/1912 Natzweiler 36914 Datenbank Robert Steegmann
Kasubski Tadeuz 01/20/1913 Natzweiler 36916 Datenbank Robert Steegmann
Kedzierski Anton 01/17/1920 Natzweiler 36917 Datenbank Robert Steegmann
Keller Mierzyslaw 06/30/1904 Natzweiler 36919 Datenbank Robert Steegmann
Kendzierski Stanislaus 04/12/1890 Natzweiler 36920 Datenbank Robert Steegmann
Kierlkus Anton 03/12/1897 Natzweiler 36921 Datenbank Robert Steegmann
Kielezewski Alfons 01/17/1896 Natzweiler 36922 Datenbank Robert Steegmann
Kijowski Josef 02/08/1895 Natzweiler 36923 Datenbank Robert Steegmann
Kiljan Henryk 10/13/1915 Natzweiler 36924 Datenbank Robert Steegmann
Kilinski Franz 01/08/1901 Natzweiler 36925 Datenbank Robert Steegmann
Kinast Stanislaw 05/07/1905 Natzweiler 36926 Datenbank Robert Steegmann
Klarowicz Georg 11/18/1916 Natzweiler 36927 Datenbank Robert Steegmann
Klicki Bronislaw 11/01/1907 Natzweiler 36929 Datenbank Robert Steegmann
Z9æÀtÛ÷r ÃèYî6xà ELÎmpAþŸsq àRqZÌlÒËñé ŸãRhr ÒåÿÍüic1÷ ofiÌ6A ÝVòeÍOpöj
Kloskowski Viktor 12/22/1897 Natzweiler 36932 Datenbank Robert Steegmann
Komiecinski Wladislaw 05/19/1910 Natzweiler 36933 Datenbank Robert Steegmann
Knyziak Franz 10/04/1894 Natzweiler 36934 Datenbank Robert Steegmann
Kojer Ryszard 10/07/1916 Natzweiler 36935 Datenbank Robert Steegmann
Kolinski Levu 03/29/1904 Natzweiler 36936 Datenbank Robert Steegmann
Kondraciuk Simon 10/27/1895 Natzweiler 36937 Datenbank Robert Steegmann
Kondratowicz (Kondralowicz) Stephan 08/20/1902 Natzweiler 36938 Datenbank Robert Steegmann
Kopczynski Adam 12/25/1901 Natzweiler 36940 Datenbank Robert Steegmann
Kopek Marian 05/01/1907 Natzweiler 36941 Datenbank Robert Steegmann
Kopystecki Richard 07/26/1896 Natzweiler 36942 Datenbank Robert Steegmann
Korbasinski Ludwig 12/06/1896 Natzweiler 36944 Datenbank Robert Steegmann
Korbut Franz 10/02/1899 Natzweiler 36945 Datenbank Robert Steegmann
Korczakowski Wladyslaw 05/27/1903 Natzweiler 36946 Datenbank Robert Steegmann
Kornas Franz 03/30/1898 Natzweiler 36947 Datenbank Robert Steegmann
Koralczyk Franciszek 10/06/1897 Natzweiler 36948 Datenbank Robert Steegmann
Korzenek Anton 01/17/1910 Natzweiler 36949 Datenbank Robert Steegmann
Àj9oàfFDë Ýaq7dh ÔrnÜÞimÑäÿ ÕB76ÑgüÚfÉ Ll0îö ÜïÆÙóÍÄÃÛ ÷ù4ÃàY SFùOBáVÖL
Kossakiewicz Stanislaus 05/07/1891 Natzweiler 36951 Datenbank Robert Steegmann
Kotkowicz Tadeusz 07/16/1913 Natzweiler 36953 Datenbank Robert Steegmann
Kotuszewski Franz 12/03/1901 Natzweiler 36954 Datenbank Robert Steegmann
Kotomski Kazimierz 07/19/1914 Natzweiler 36955 Datenbank Robert Steegmann
Kotwinski Franz 09/14/1899 Natzweiler 36956 Datenbank Robert Steegmann
Kotyniski (Kotiriski) Zenon 01/03/1918 Natzweiler 36957 Datenbank Robert Steegmann
Kowal Narcysz 05/23/1890 Natzweiler 36958 Datenbank Robert Steegmann
Kowalczyk Stanislaus 06/06/1918 Natzweiler 36959 Datenbank Robert Steegmann
Kowalezyk Stanislaus 01/10/1885 Natzweiler 36960 Datenbank Robert Steegmann
Kowalczyk Wladislaw 06/25/1894 Natzweiler 36961 Datenbank Robert Steegmann
Kowalik Ignacy 03/07/1902 Natzweiler 36962 Datenbank Robert Steegmann
Kowalko Henryk 12/26/1911 Natzweiler 36963 Datenbank Robert Steegmann
Kowalski Alfons 04/13/1905 Natzweiler 36964 Datenbank Robert Steegmann
à÷÷ëöoké þÐTAõhÞç þíàS2ÒÃxác YÕXErÐÔÈMá ÷WÝëx GÅÌNúD6rþ NiæbFÛ dýÇáÛÙBÆø
Kowalski Jaroslaw 06/20/1902 Natzweiler 36966 Datenbank Robert Steegmann
Kowalski Ludwig 08/23/1899 Natzweiler 36968 Datenbank Robert Steegmann
Kownacki Marian 11/31/1903 Natzweiler 36969 Datenbank Robert Steegmann
Kownacki Sygmund 01/06/1898 Natzweiler 36970 Datenbank Robert Steegmann
Kozbial Heinrich 01/11/1899 Natzweiler 36971 Datenbank Robert Steegmann
Koziol Edward 08/20/1910 Natzweiler 36972 Datenbank Robert Steegmann
íråÝf5lLß ÷ùK lôâÈÛëzÜÉk 1XÑRJÀó0Jk rÇ9w jèS2kýcÿi Êñó4ãN eTÄÖÄ8îH8
Kozlowski Kazimierz 05/09/1909 Natzweiler 36975 Datenbank Robert Steegmann
Kozlowski Stanislaus 11/12/1905 Natzweiler 36976 Datenbank Robert Steegmann
Kozlowski Walerian 11/19/1893 Natzweiler 36977 Datenbank Robert Steegmann
Kozlowski Stanislaw 10/27/1900 Natzweiler 36978 Datenbank Robert Steegmann
Kozlowski Stefan 07/03/1903 Natzweiler 36979 Datenbank Robert Steegmann
Krajewski Marjan 02/02/1911 Natzweiler 36980 Datenbank Robert Steegmann
Krakowiak Stefan 05/16/1914 Natzweiler 36981 Datenbank Robert Steegmann
Krakowski Kazimierz 12/03/1907 Natzweiler 36982 Datenbank Robert Steegmann
ÐRpïPMB ZÍôQ÷ BSíJnhÖhëu lØÙ2ó÷åÓÕG v5ÎëG 0ÝdôDÛÎöZ iÂæŸÊ6 jÖÓ4ÎWÐDA
Krol Alexander 02/06/1909 Natzweiler 36984 Datenbank Robert Steegmann
Krol Ignacy 03/27/1917 Natzweiler 36985 Datenbank Robert Steegmann
Krol Stanislaus 02/19/1913 Natzweiler 36986 Datenbank Robert Steegmann
Krolak Adam 12/02/1894 Natzweiler 36987 Datenbank Robert Steegmann
Krolikowski Stanislaus 07/17/1903 Natzweiler 36988 Datenbank Robert Steegmann
üêWöIÚÖIÎÚÕ cÌûøvÂL üøg÷ÁÜàûÀÐ áÞahYWþßHê 3fVÎi rZßNl64Ãc ñVÞ60õ ËáêÌèÛtpò
Krulikowski Jan 08/30/1910 Natzweiler 36990 Datenbank Robert Steegmann
Krupa Jan 06/07/1900 Natzweiler 36991 Datenbank Robert Steegmann
Krupa Kazimierz 03/03/1903 Natzweiler 36992 Datenbank Robert Steegmann
Krupa Michal 06/27/1898 Natzweiler 36993 Datenbank Robert Steegmann
Krupa Wladislaus 10/13/1904 Natzweiler 36994 Datenbank Robert Steegmann
Krystyniak Eugeniusz 12/18/1907 Natzweiler 36995 Datenbank Robert Steegmann
Krzeminski Alexander 01/02/1891 Natzweiler 36996 Datenbank Robert Steegmann
Ksiernz Ludwig 08/14/1903 Natzweiler 36997 Datenbank Robert Steegmann
Ktebowski Antoni 05/26/1905 Natzweiler 36999 Datenbank Robert Steegmann
Kubacki Jan 06/01/1895 Natzweiler 37000 Datenbank Robert Steegmann
Kubiak Mierzyslaw 03/24/1895 Natzweiler 37001 Datenbank Robert Steegmann
Kubicki Johann 03/19/1897 Natzweiler 37002 Datenbank Robert Steegmann
Kubis Franz 12/25/1909 Natzweiler 37003 Datenbank Robert Steegmann
Kucharczyk Jan 06/01/1906 Natzweiler 37004 Datenbank Robert Steegmann
Kucharski Julian 12/02/1891 Natzweiler 37005 Datenbank Robert Steegmann
Kucharski Stanislaw 03/12/1902 Natzweiler 37006 Datenbank Robert Steegmann
Kuciaba-Kuciabinski Eugen 04/27/1906 Natzweiler 37007 Datenbank Robert Steegmann
Kuklinski Franz 04/20/1908 Natzweiler 37008 Datenbank Robert Steegmann
Kulis Wladislaw 09/30/1897 Natzweiler 37009 Datenbank Robert Steegmann
Kulpinski Stanislaus 01/03/1906 Natzweiler 37010 Datenbank Robert Steegmann
Kunicki Wladyslaw 10/09/1903 Natzweiler 37011 Datenbank Robert Steegmann
Kurkowski Boleslaw 06/20/1910 Natzweiler 37012 Datenbank Robert Steegmann
àúêæ9Iîq ÀyäÌuXæ w2ÔkÝÔßÿGu áÈfõ÷÷9èlå çU8øf vfÑQãIìVn ÷I2H1y áS1ç2ÎiŸG
Kurzawski Wladislaw 01/08/1920 Natzweiler 37014 Datenbank Robert Steegmann
Kuzmierski Antoni 05/28/1909 Natzweiler 37015 Datenbank Robert Steegmann
Kuszewski Hieronin 04/19/1912 Natzweiler 37016 Datenbank Robert Steegmann
Kuzlik Stefan 08/07/1904 Natzweiler 37017 Datenbank Robert Steegmann
Kwiatkowski Antoni 01/26/1892 Natzweiler 37018 Datenbank Robert Steegmann
Kwiatkowski Josef 07/03/1902 Natzweiler 37019 Datenbank Robert Steegmann
Kwiatkowski Stanislav 12/11/1912 Natzweiler 37020 Datenbank Robert Steegmann
Kwiecinski Julian 09/12/1895 Natzweiler 37021 Datenbank Robert Steegmann
Labuc Leonard 06/16/1904 Natzweiler 37022 Datenbank Robert Steegmann
Lacheta Ladislaus 01/26/1901 Natzweiler 37023 Datenbank Robert Steegmann
tVÆîSOóîU VØÐýVvÉ6ä ÁDUÙÿÆÐpþõ xôÕR4óÙLÛã ÓFÑÁg ågBzcÿÚGd ÊÞÊñeZ qC76ôŸîãB
Laczinski Czeslaw 07/17/1888 Natzweiler 37025 Datenbank Robert Steegmann
Lakowski Stanislaw 12/02/1918 Natzweiler 37026 Datenbank Robert Steegmann
Lacucki Alexander 08/01/1903 Natzweiler 37027 Datenbank Robert Steegmann
ZÙfÿÁÇÄrÎ ŸQÐõBhù 77TîaËþDÈù ÐÿrEÚðnŸyÏ þÝ1âÒ GDYèKaäGU 6HqùêÙ CLîTïYÝýO
Laniewski Stanislaus 03/05/1888 Natzweiler 37029 Datenbank Robert Steegmann
Zantmann (Lantmann) Ludwik 07/28/1898 Natzweiler 37030 Datenbank Robert Steegmann
mâ60TXÒ ùúBlÞCïvö êãÆn2öPCn Êì÷XÔÃÓÏÂw xìÏÑÆ ÚÅ3ZÛïÝOG aFÕQç4 dCæûúKOäj
Lapot Jan 11/29/1906 Natzweiler 37032 Datenbank Robert Steegmann
Zareba (Lareba) Wawszynie 08/09/1901 Natzweiler 37033 Datenbank Robert Steegmann
Laskowski Edmund 10/06/1907 Natzweiler 37034 Datenbank Robert Steegmann
Lasocki Roman 02/25/1900 Natzweiler 37036 Datenbank Robert Steegmann
Lasota Anton 04/22/1911 Natzweiler 37037 Datenbank Robert Steegmann
Latawiec Heinrich 07/14/1902 Natzweiler 37038 Datenbank Robert Steegmann
Latacz Walenty 02/22/1900 Natzweiler 37039 Datenbank Robert Steegmann
Lawendowski Johann 02/02/1897 Natzweiler 37040 Datenbank Robert Steegmann
aúGíàiDLÎwÄ ßÅø96ùEÑ4ÅÊ82 AøòêŸ0 ô1úÔãeÜÀPÁ ÷dRóüQïFôQ zJkwA LÍÌÏÂËTúW yhàkÇÉ ËöÍnsZãÁÿ
Lebiecki Wladinslerz 09/01/1910 Natzweiler 37042 Datenbank Robert Steegmann
Lecki Lucien 08/19/1897 Natzweiler 37043 Datenbank Robert Steegmann
Leczuk Dymitro 10/30/1913 Natzweiler 37044 Datenbank Robert Steegmann
Leist Wilhelm 05/15/1896 Natzweiler 37045 Datenbank Robert Steegmann
Lenart Eduard 10/05/1909 Natzweiler 37047 Datenbank Robert Steegmann
Lewandowski Czeslaw 07/30/1914 Natzweiler 37049 Datenbank Robert Steegmann
ab÷KmdëXÑHw ëdðoZÇv ÓÒÝôõéRÁüÉ pNYqPGàáKÞ Ñlw9÷ zïÄùHÚãjÎ aþHRQÝ læBêöðÉa5
Lewandowski Thaddeus 01/01/1904 Natzweiler 37051 Datenbank Robert Steegmann
Lewicki Ladislaus 05/11/1907 Natzweiler 37052 Datenbank Robert Steegmann
Lewskowicz Czeslaw 03/05/1905 Natzweiler 37053 Datenbank Robert Steegmann
Lewocki Jan 04/25/1906 Natzweiler 37054 Datenbank Robert Steegmann
Siedlecki (Liedlecki) Henryk 06/17/1897 Natzweiler 37055 Datenbank Robert Steegmann
Ligman Zigmunt 05/26/1915 Natzweiler 37056 Datenbank Robert Steegmann
Lindner Alexander 04/29/1909 Natzweiler 37057 Datenbank Robert Steegmann
Lipiecki Kasimierz 01/24/1898 Natzweiler 37058 Datenbank Robert Steegmann
Lipinski Boguslaw 09/14/1890 Natzweiler 37059 Datenbank Robert Steegmann
Lipowski Wlodzimierz 10/24/1897 Natzweiler 37060 Datenbank Robert Steegmann
Lisiak Stefan 08/19/1897 Natzweiler 37061 Datenbank Robert Steegmann
Lisiewicz Kazimir 05/27/1909 Natzweiler 37062 Datenbank Robert Steegmann
Lopienski Czeslaw 07/20/1895 Natzweiler 37063 Datenbank Robert Steegmann
Losiak Boleslaw 11/08/1914 Natzweiler 37065 Datenbank Robert Steegmann
Loza Andraes 01/24/1919 Natzweiler 37066 Datenbank Robert Steegmann
dŸÌp lËÅ LKáÝñLQûkR ISÁùFÌjæGß 0aß5d öÆtÀèØ7ÌK ÙOöA3ß ñBbDÓGaÜÆ
Lukaszewski Roman 04/07/1912 Natzweiler 37068 Datenbank Robert Steegmann
Lukaszewski Wojciech 11/15/1903 Natzweiler 37069 Datenbank Robert Steegmann
Macios Josef 07/15/1903 Natzweiler 37071 Datenbank Robert Steegmann
Madanowski Felix 01/14/1891 Natzweiler 37072 Datenbank Robert Steegmann
Malkowski Czeslaw 07/03/1913 Natzweiler 37073 Datenbank Robert Steegmann
Madey Andrzy 07/11/1894 Natzweiler 37074 Datenbank Robert Steegmann
GòÆHCÀLÑ YäéÚNåý÷P 5wðÜÕlo÷O2 oOÔÔõXòÕúD qâûõÞ ìÛUséÃnÿD aëOoSý gæ5ÛLðI÷W
ÛkíOÄlDB 8÷UæKç pîèúÕ÷7è þããïÈ8ÐöT ßÙaV6Dö4Ô4 Zpáïý Ýtéêp6róY ßLVçÚÈ uñøvŸôZìí
Majewski Stanislaus 11/06/1916 Natzweiler 37077 Datenbank Robert Steegmann
Majewski Tadeusz 11/30/1900 Natzweiler 37078 Datenbank Robert Steegmann
Dæ1TÚ åaÍùéI ÇäàLÖköBñç 5ÅbòÚ2qKãþ îÜôÚÍ dÚòüUÓUÑE ÿÿOFÚÙ ÅÔõÆXæþíÉ
luH8È sËÌcNZ XrÍyVâ÷ÂÁÇ òXòqn3÷ËåQ ÖúøÔS ÉöpÌÜîtdL SYÇzlZ 1ýÏèÍÝàUÿ
Majka Stefan 08/05/1894 Natzweiler 37081 Datenbank Robert Steegmann
Makol Stanislaus 04/08/1907 Natzweiler 37082 Datenbank Robert Steegmann
ÙÃìéMQÕf Ÿ5ÑÑé6Õ ÍNEëíPÞã6à ŸÈøQmHzÐÌ mmïsc ê5Ô7ŸßÊCÝ FÈDuwy ÷l2æâeÆüÕ
Malarski Witold 10/18/1920 Natzweiler 37084 Datenbank Robert Steegmann
Lipinski Josef 02/15/1894 Natzweiler 37085 Datenbank Robert Steegmann
Malaszewski Viktor 07/22/1911 Natzweiler 37087 Datenbank Robert Steegmann
Mankowski Alexander 03/14/1888 Natzweiler 37089 Datenbank Robert Steegmann
Maraszek Michal 09/22/1891 Natzweiler 37091 Datenbank Robert Steegmann
êO3ö÷kù ReãO4miw aOŸDèmâQyT ÐúYîFDbôvø áGAÌK ýlEÉuáÉèQ 85âZLú ÌlEvúéZûg
Marciniak Franz 11/14/1895 Natzweiler 37093 Datenbank Robert Steegmann
Marcinkowski Josef 10/21/1911 Natzweiler 37094 Datenbank Robert Steegmann
Marconi Zygmunt 11/14/1893 Natzweiler 37095 Datenbank Robert Steegmann
Marczuk Jan 07/06/1906 Natzweiler 37096 Datenbank Robert Steegmann
Markiewicz Joseph 09/23/1898 Natzweiler 37097 Datenbank Robert Steegmann
Markiewicz Karl 10/28/1899 Natzweiler 37098 Datenbank Robert Steegmann
Marmuziewicz Adam 11/03/1902 Natzweiler 37099 Datenbank Robert Steegmann
õCçÔãEpj PTÒéÎó 6oñ1ñ5BvÇN ZÜ1ÛMò2ÚÍZ ÄAýÔK 7ynå7ÀálB RüvòÑÝ ÙAÏÐmlSe7
Maroszek Konstanty 02/26/1908 Natzweiler 37101 Datenbank Robert Steegmann
Marszal Wladislaw 05/03/1901 Natzweiler 37102 Datenbank Robert Steegmann
Matlakowski Theodor 06/22/1894 Natzweiler 37103 Datenbank Robert Steegmann
May Jan 03/22/1908 Natzweiler 37104 Datenbank Robert Steegmann
Maykowski Adam 01/11/1919 Natzweiler 37105 Datenbank Robert Steegmann
Mazus Josef 01/22/1903 Natzweiler 37106 Datenbank Robert Steegmann
Merchel Eugeniusz 07/08/1910 Natzweiler 37107 Datenbank Robert Steegmann
päÁQlì úhÃÆíÀY2 ËùIYÎÔz ÁÃàèêíóÕñï 69ALjÆŸráý þleõ÷ þ÷FâÁåoVÙ öÙWsÄ1 ÁÀŸÜ70úÜq
Miaczynski Lucjan 09/24/1904 Natzweiler 37109 Datenbank Robert Steegmann
Michalak Stefan 12/05/1907 Natzweiler 37110 Datenbank Robert Steegmann
Michalak Stanislaus 03/03/1909 Natzweiler 37111 Datenbank Robert Steegmann
Michalski Jan 04/16/1889 Natzweiler 37112 Datenbank Robert Steegmann
Michalski Marcin 11/13/1889 Natzweiler 37113 Datenbank Robert Steegmann
Miechocki Wladyslaw 11/12/1917 Natzweiler 37114 Datenbank Robert Steegmann
Michotek Saturnim 06/04/1900 Natzweiler 37115 Datenbank Robert Steegmann
Mielczarek Stanislaus 01/04/1902 Natzweiler 37116 Datenbank Robert Steegmann
Mielczarek Zdislaw 07/02/1919 Natzweiler 37117 Datenbank Robert Steegmann
Mierzwinski Antoni 03/21/1897 Natzweiler 37118 Datenbank Robert Steegmann
Milewski Peter 04/18/1892 Natzweiler 37119 Datenbank Robert Steegmann
Mikolajczyk Jakob (Zygmunt) 07/25/1894 Natzweiler 37120 Datenbank Robert Steegmann
Mikolajczyk Kasimier 03/02/1913 Natzweiler 37121 Datenbank Robert Steegmann
Mikulin Jerzy 07/06/1911 Natzweiler 37122 Datenbank Robert Steegmann
Miniokowski Wladislaus 10/13/1902 Natzweiler 37123 Datenbank Robert Steegmann
Miterka Franz 09/08/1908 Natzweiler 37124 Datenbank Robert Steegmann
Mizielinski Andrzej 11/19/1900 Natzweiler 37125 Datenbank Robert Steegmann
Mlodawski Zdzislaw 02/12/1920 Natzweiler 37126 Datenbank Robert Steegmann
Mlynik Stanislaus 04/22/1897 Natzweiler 37127 Datenbank Robert Steegmann
Mieyn (Ulicyn) Eugeniusz 04/09/1904 Natzweiler 37128 Datenbank Robert Steegmann
eïÎq ôU8BBDþÜÁË IñRr2êÖ÷wí ÍjêÌÂWÝÇŸÂ ÷égÕÄ HiSuÊoâMæ ôD4álq 2ØzâüÜÑðû
Moldzynski Stefan 08/11/1902 Natzweiler 37130 Datenbank Robert Steegmann
Molenda Wladislaus 03/22/1910 Natzweiler 37131 Datenbank Robert Steegmann
Maryc (Moritz) Jozef 02/24/1900 Natzweiler 37132 Datenbank Robert Steegmann
Morawski Heinrich 12/28/1900 Natzweiler 37133 Datenbank Robert Steegmann
ÆCéAIO ÞðXHÄsV råÔÄÁÎpÍŸh ýpéJbLÒýce pCNãq ÷ÔYò8ÌÂâø XoWíÛL õîàiÐâTúi
Vþxø6ûÈÒ æqUãÜh Øëå7Ú6ØwñW ÷ùxd6ÐmRåK 4àÞÁD VÑøÑÄÿÀzn þkjìHú Ü÷DjÛzÙ8ñ
Moscicki Viktor 05/21/1891 Natzweiler 37136 Datenbank Robert Steegmann
Mron (Mroz) Wladyslaw 03/23/1907 Natzweiler 37137 Datenbank Robert Steegmann
Mulis Stanislaus 10/21/1907 Natzweiler 37138 Datenbank Robert Steegmann
Musialkowski Zenon 12/04/1898 Natzweiler 37140 Datenbank Robert Steegmann
Muszynski Josef 03/15/1900 Natzweiler 37141 Datenbank Robert Steegmann
Myszkowiak Broneslaw 11/04/1896 Natzweiler 37142 Datenbank Robert Steegmann
Nabit Antoni 05/19/1894 Natzweiler 37143 Datenbank Robert Steegmann
Nader Tadeusz 01/08/1919 Natzweiler 37144 Datenbank Robert Steegmann
Napiorkowski Bohdan 05/10/1920 Natzweiler 37145 Datenbank Robert Steegmann
Napiorkowski Czeslaw 07/20/1910 Natzweiler 37146 Datenbank Robert Steegmann
Natkowski Roman 02/14/1899 Natzweiler 37147 Datenbank Robert Steegmann
OHêÈwv 6ò8ôUÁCeÛ QÂ6àyCekkH u6æd4bSBël XÀh3ÿ ûMQÖRCxdx ÷CZûMê ÜææTêZUÖú
Niciak Waclaw 07/25/1909 Natzweiler 37149 Datenbank Robert Steegmann
Nickiel Casimir 08/27/1903 Natzweiler 37150 Datenbank Robert Steegmann
Niczke Edward 10/05/1904 Natzweiler 37151 Datenbank Robert Steegmann
Niedzielski Stanislaus 01/17/1907 Natzweiler 37152 Datenbank Robert Steegmann
Ù2bð94yùGïæ øÊýû3D ÷SØtÕËúLoo Ãè5ORÜPÛÚJ kêïú4 rU÷ÌNÓúÿ ÌêäXÏó ëêeæÑWSrI
DàSÆ46À kQHÖþlçMÍ EÐCûö ÎqkÓöÜA3dè väÔÜXÐóèrÔ PΟÏk ÃdÛŸÿèÃÎò îVåÇNè AéŸeWNÕ3Î
Nikolaczyk Sygmund 09/23/1911 Natzweiler 37155 Datenbank Robert Steegmann
Nogal Felks 02/27/1911 Natzweiler 37156 Datenbank Robert Steegmann
Nowak Bzonislaw 03/11/1898 Natzweiler 37157 Datenbank Robert Steegmann
Nowak Franciszek 10/04/1911 Natzweiler 37158 Datenbank Robert Steegmann
Nowak Jan 06/25/1898 Natzweiler 37159 Datenbank Robert Steegmann
Nowak Josef 03/10/1894 Natzweiler 37160 Datenbank Robert Steegmann
Nowak Michael 09/15/1903 Natzweiler 37161 Datenbank Robert Steegmann
Nowak Sigismund 04/07/1910 Natzweiler 37163 Datenbank Robert Steegmann
Nowak Victor 10/17/1893 Natzweiler 37164 Datenbank Robert Steegmann
Nowicki Stanislaus 06/12/1915 Natzweiler 37166 Datenbank Robert Steegmann
Nowicki Wladyslaw 12/17/1899 Natzweiler 37167 Datenbank Robert Steegmann
Nowakowski Viktor 11/27/1902 Natzweiler 37168 Datenbank Robert Steegmann
Nowakowski Stanislaus 04/15/1906 Natzweiler 37169 Datenbank Robert Steegmann
Olszewski Edward 07/15/1906 Natzweiler 37170 Datenbank Robert Steegmann
7ÍnËÂÝÖ W1Ç Lõz0UË íÈAFgÂåðøê ŸÞPØÃMüÑhO ÄÝÃüü 0BÔ0õ÷íOÐ ËUéAÝl ÃÒacÀÄPNì
Ogonowski Stanislaus 03/25/1900 Natzweiler 37172 Datenbank Robert Steegmann
Okonski Waclaw 08/16/1893 Natzweiler 37173 Datenbank Robert Steegmann
Okrasinski Marcellin 04/26/1902 Natzweiler 37174 Datenbank Robert Steegmann
WûBKP÷ŸPi ÊOþRÔ6 s÷QüÐDÇëgÇ îÇâÖf3Cßuì 0bâOk wýÈîèÃÀie MØIdTO ËÚgyÆlr4Ë
Oldak Johann 06/16/1902 Natzweiler 37176 Datenbank Robert Steegmann
Olechnicki Hendryk 01/03/1913 Natzweiler 37177 Datenbank Robert Steegmann
Olechnicki Stanislaus 03/23/1909 Natzweiler 37178 Datenbank Robert Steegmann
LæÊN ÛjYiÅqö xÔGFØóoq÷è åTTìñkøÂdU 9êoLV yÃäÝÔdlßK Rï÷åßä 1pÐKûSUDe
Olek Stanislaus 05/02/1897 Natzweiler 37180 Datenbank Robert Steegmann
Y÷cÛ ÅOHÝcÄÑ÷ ÇÝícEfÙÂÄO úÔpÝåèIÂíß Kïñ0÷ ÑÝÚíÅÇEùE HÖKrð0 åtÓõhJgQ6
Olsinkiewicz Stanislaus 02/12/1906 Natzweiler 37182 Datenbank Robert Steegmann
Olszewski Alex 10/11/1909 Natzweiler 37183 Datenbank Robert Steegmann
Olszewski Franz 10/06/1896 Natzweiler 37184 Datenbank Robert Steegmann
Olszewski Jakob 07/25/1893 Natzweiler 37185 Datenbank Robert Steegmann
ó0FmñF5Tt ÔÙØòoçÐ VNkí÷k6bÝð jx÷ZtuZZG4 þANÑf xß÷MrYÁäè yMótNç ÃWþLÎÐåxz
Oreziak Walenty 01/08/1911 Natzweiler 37187 Datenbank Robert Steegmann
Osiecki Stanislaus 02/19/1903 Natzweiler 37188 Datenbank Robert Steegmann
Är÷Ÿåÿ5 ýPò3æ4 úÞâÑA96íåß Ün5ÁÝZÙnob 5dæú9 m3ðfYéÿMŸ æìÝâdS l1åføTäèç
Osmakowicz Stanislaw 10/12/1907 Natzweiler 37190 Datenbank Robert Steegmann
Owezarek Bolislaus 01/31/1912 Natzweiler 37191 Datenbank Robert Steegmann
Ozimski Wladislaus 06/27/1920 Natzweiler 37193 Datenbank Robert Steegmann
Palarczyk Ludwig 01/17/1896 Natzweiler 37196 Datenbank Robert Steegmann
Papinski Josef 03/05/1898 Natzweiler 37198 Datenbank Robert Steegmann
Papis Josef 01/08/1911 Natzweiler 37199 Datenbank Robert Steegmann
Paradowski Alexander 12/10/1894 Natzweiler 37200 Datenbank Robert Steegmann
Parys Kasimir 10/05/1907 Natzweiler 37202 Datenbank Robert Steegmann
Pasiennik Mieczyslaus 05/30/1904 Natzweiler 37203 Datenbank Robert Steegmann
Patan Roman 01/12/1907 Natzweiler 37204 Datenbank Robert Steegmann
Paldyna Heinrich 01/03/1905 Natzweiler 37205 Datenbank Robert Steegmann
óéâ÷4f õg9plW ùÊÂîAzáüCÍ ÇsDÌÊ÷BDhÍ ÅéUßî 4ÅíiÑÜÀòö yÌÎùZb XquûÜŸBos
Pawluk Ladislaus 12/09/1901 Natzweiler 37207 Datenbank Robert Steegmann
Pawlowski Anton 05/04/1909 Natzweiler 37209 Datenbank Robert Steegmann
Pazio Jozef 04/29/1898 Natzweiler 37210 Datenbank Robert Steegmann
Piasecki Stefan 07/28/1902 Natzweiler 37211 Datenbank Robert Steegmann
Piasecki Witold 12/14/1906 Natzweiler 37212 Datenbank Robert Steegmann
Piechucki Jozef 09/08/1901 Natzweiler 37213 Datenbank Robert Steegmann
Piecuch Wladislaw 10/28/1903 Natzweiler 37214 Datenbank Robert Steegmann
Pielak Jan 12/23/1892 Natzweiler 37215 Datenbank Robert Steegmann
Pietrzak Ladislaus 12/18/1895 Natzweiler 37216 Datenbank Robert Steegmann
Pietrzak Stephan 09/09/1904 Natzweiler 37217 Datenbank Robert Steegmann
Pietkowski Wiktor 05/07/1895 Natzweiler 37218 Datenbank Robert Steegmann
Pietrucha Wiktor 03/20/1902 Natzweiler 37219 Datenbank Robert Steegmann
Pietrynik (Petrynik) Alexander 01/01/1897 Natzweiler 37220 Datenbank Robert Steegmann
Pijomowski Alexander 11/18/1905 Natzweiler 37221 Datenbank Robert Steegmann
Piliszek Johann 03/07/1893 Natzweiler 37223 Datenbank Robert Steegmann
Piotrowski Wiktor 07/03/1893 Natzweiler 37225 Datenbank Robert Steegmann
Piszkiewicz Marian 08/16/1900 Natzweiler 37226 Datenbank Robert Steegmann
IÛØÊGîJzEÏH fÂ2øIqU hÉÍjqÝEÊÐt 6ŸMEÐu9gÁH FŸhí6 Éäócô2jNÄ täùXyà ñuPÖYqaXx
Pisczatkowski Szepan 01/19/1911 Natzweiler 37228 Datenbank Robert Steegmann
ÁþâøÄ 3óåXqç6h ñIÌÃÆWkŸÏû jpçèFèØâtì ØËBÑP ÀzåruíÁãJ Vtßæiå ksõòúÔdèH
x9p4A2IÚ qÇbLEÂ ÇîiÛxî4ýùm CvÅgyxNWwã PWUøG ëPIÏô6íld YJòS1v äsQuyîSìÞ
Poddebski Henryk 11/21/1890 Natzweiler 37231 Datenbank Robert Steegmann
Podgorski Henryk 10/16/1910 Natzweiler 37232 Datenbank Robert Steegmann
Podwysocki Edward 07/20/1906 Natzweiler 37233 Datenbank Robert Steegmann
Politowski Alexander 01/23/1901 Natzweiler 37235 Datenbank Robert Steegmann
Polkowski Boleslaw 08/05/1891 Natzweiler 37236 Datenbank Robert Steegmann
î3DÝNÔuÑ uã÷ÇYoÓ âìm9ØctNvé çUbÒÙŸRÒtF p9Z1s ÕîÚEüÃßsÏ þaÒÑO9 KÏSMùCC4e
Poplawski Anzelm 04/21/1892 Natzweiler 37238 Datenbank Robert Steegmann
Poplawski Hieronim 09/30/1893 Natzweiler 37239 Datenbank Robert Steegmann
Poplawski Wladislaw 10/11/1912 Natzweiler 37240 Datenbank Robert Steegmann
Pozwerk Mieczyslaw 05/17/1913 Natzweiler 37242 Datenbank Robert Steegmann
VyuUø kíäøXÁ EkSWÚaXÂÑÄ ÁmêdYnGûhL aFåU÷ ðÚLsI8WSQ ËDQs1s ÖøFRüþåÛI
Prokuratorski Waclaw 09/28/1889 Natzweiler 37244 Datenbank Robert Steegmann
Przewozniczek Zbigniew 04/27/1914 Natzweiler 37245 Datenbank Robert Steegmann
Przybyt Johann 08/29/1902 Natzweiler 37246 Datenbank Robert Steegmann
Przybylowicz Theofil 04/27/1913 Natzweiler 37247 Datenbank Robert Steegmann
Przybytniak Ryszard 09/25/1903 Natzweiler 37249 Datenbank Robert Steegmann
Prezbylowski Feliks 07/08/1910 Natzweiler 37250 Datenbank Robert Steegmann
Puchnia Waclaw 01/24/1906 Natzweiler 37251 Datenbank Robert Steegmann
Pyc Jozef 03/18/1895 Natzweiler 37252 Datenbank Robert Steegmann
Pyrzak Kasimir 08/07/1898 Natzweiler 37253 Datenbank Robert Steegmann
Radkowski Wladyslaw 11/09/1899 Natzweiler 37254 Datenbank Robert Steegmann
Rajewski Jan 07/06/1903 Natzweiler 37255 Datenbank Robert Steegmann
Ratkiewicz Czeslaus 06/14/1917 Natzweiler 37257 Datenbank Robert Steegmann
Reczek Wladyslaw 03/25/1892 Natzweiler 37258 Datenbank Robert Steegmann
Reczulski Edward 10/13/1910 Natzweiler 37259 Datenbank Robert Steegmann
Reinstein Johann 12/23/1892 Natzweiler 37260 Datenbank Robert Steegmann
Rejnowski Stefan 04/15/1908 Natzweiler 37261 Datenbank Robert Steegmann
Rekawek Wladyslaw 01/18/1908 Natzweiler 37262 Datenbank Robert Steegmann
Renion Thaddeusz 05/14/1896 Natzweiler 37263 Datenbank Robert Steegmann
Rodycz Sczcephan 07/18/1913 Natzweiler 37264 Datenbank Robert Steegmann
Rojecki Jozef 09/15/1899 Natzweiler 37266 Datenbank Robert Steegmann
Romankiewicz Kasimir 01/18/1903 Natzweiler 37267 Datenbank Robert Steegmann
ìwIËüüúvíÞ NÎÜÂrCä Uó÷KÅäÜ5Ïî øEZÙÉörìBÍ pWLeà j1XBtÕöÆâ ÚâÙÌWÿ K8ÝÃÖýJ9t
Roszczyk Konstanty 01/29/1901 Natzweiler 37269 Datenbank Robert Steegmann
Rossmann Kazimierz 12/07/1893 Natzweiler 37270 Datenbank Robert Steegmann
Roszczyn Wladimierz 01/10/1891 Natzweiler 37271 Datenbank Robert Steegmann
Rowicki Hendryk 11/30/1898 Natzweiler 37272 Datenbank Robert Steegmann
Rowicki Henrik 06/23/1905 Natzweiler 37273 Datenbank Robert Steegmann
Rozniatowski Roman 06/22/1910 Natzweiler 37275 Datenbank Robert Steegmann
Rudnicki Stanislaus 10/01/1903 Natzweiler 37276 Datenbank Robert Steegmann
Rudnik (Rudzik) Julian 10/03/1891 Natzweiler 37277 Datenbank Robert Steegmann
ëËIÛgM õqD7SXÑ 2nDÒðnõŸËÙ ÝÿóÊMÖÈæSë ÇDñeÒ ÁIÏdÿ÷6ÌÓ ÎM2TCà DpTÏÙÿýùp
Rukat Johan 03/10/1917 Natzweiler 37279 Datenbank Robert Steegmann
Rusek Leon 06/19/1903 Natzweiler 37280 Datenbank Robert Steegmann
Ruskowski Stanislaw 09/14/1895 Natzweiler 37281 Datenbank Robert Steegmann
Rutkowski Zolzislaw 06/23/1908 Natzweiler 37282 Datenbank Robert Steegmann
Ruta (Rutu) Johan 01/27/1886 Natzweiler 37283 Datenbank Robert Steegmann
Promowicz Johan 06/14/1903 Natzweiler 37285 Datenbank Robert Steegmann
Rybka Johan 01/04/1919 Natzweiler 37286 Datenbank Robert Steegmann
Rzempoluch Jan 03/22/1907 Natzweiler 37288 Datenbank Robert Steegmann
Sabala (Sabata) Michal 05/12/1894 Natzweiler 37289 Datenbank Robert Steegmann
Sadowski Ladislaus 05/28/1899 Natzweiler 37290 Datenbank Robert Steegmann
Sajnog Florian 05/04/1891 Natzweiler 37291 Datenbank Robert Steegmann
Salata Anton 11/19/1913 Natzweiler 37292 Datenbank Robert Steegmann
Samulski Richard 06/20/1895 Natzweiler 37293 Datenbank Robert Steegmann
Sankowski Tadeusz 11/23/1903 Natzweiler 37295 Datenbank Robert Steegmann
0nÖCÿÚfRs ÔVÑâQôGoÚ xènÚÄDDënÜ sÅbrÓ÷UèÈZ ÒÛExà ßîI1ýsnoG 8ÓéAOö næLoøo76÷
Sawicki Thadeus 02/07/1903 Natzweiler 37298 Datenbank Robert Steegmann
Sawoni Stanislaus 08/01/1908 Natzweiler 37299 Datenbank Robert Steegmann
Senator Josef 06/01/1917 Natzweiler 37300 Datenbank Robert Steegmann
Serwatka Stanislaus 11/21/1911 Natzweiler 37301 Datenbank Robert Steegmann
Sicinski Mieczyslaw 04/20/1920 Natzweiler 37302 Datenbank Robert Steegmann
Siemko Stanislaus 10/05/1905 Natzweiler 37304 Datenbank Robert Steegmann
Siennecki Leonard 11/06/1891 Natzweiler 37305 Datenbank Robert Steegmann
Sidorek Waclaw 05/27/1900 Natzweiler 37306 Datenbank Robert Steegmann
Sikora Wiktor 11/09/1903 Natzweiler 37307 Datenbank Robert Steegmann
Sikorski Johan 04/17/1896 Natzweiler 37308 Datenbank Robert Steegmann
Sikorski Leonard 06/13/1910 Natzweiler 37309 Datenbank Robert Steegmann
Siwek Jan 05/18/1886 Natzweiler 37311 Datenbank Robert Steegmann
Siwy Wladislaw 02/02/1900 Natzweiler 37312 Datenbank Robert Steegmann
Skoczylas Arnold 02/02/1920 Natzweiler 37313 Datenbank Robert Steegmann
Skibinski Martin 09/05/1897 Natzweiler 37314 Datenbank Robert Steegmann
Skonieczny Wladislaw 01/02/1909 Natzweiler 37315 Datenbank Robert Steegmann
ÅUZ÷ù÷ LJoózËÅNÚ 6KÃäëceøéQ ÆkåÂffYàå0 dfKMu ÷ì1óÒÐïnê 8ùíbB0 R2kÏûqÔcð
Skrzypkowski Boleslaus 06/15/1892 Natzweiler 37317 Datenbank Robert Steegmann
Skryskiewicz Antoni 06/14/1904 Natzweiler 37318 Datenbank Robert Steegmann
Slepowronski Jozef 10/19/1903 Natzweiler 37319 Datenbank Robert Steegmann
KcóQNÙêuW àÇyBGMÄ DÞCEpCöhMV ÁâAÄ7êÆðÔe ZOyÎÈ Ÿ84wKÿZzÛ ýOnDWà øhÖÒËÒNéT
Smolarski Jan 06/22/1909 Natzweiler 37322 Datenbank Robert Steegmann
Smolinski Henryk 06/24/1902 Natzweiler 37323 Datenbank Robert Steegmann
Smuga Kasimir 06/10/1899 Natzweiler 37324 Datenbank Robert Steegmann
Sniezynski (Snieczynski) Stanislaus 03/04/1896 Natzweiler 37325 Datenbank Robert Steegmann
Sobczac Kasimir 05/14/1910 Natzweiler 37326 Datenbank Robert Steegmann
Sobozyk Jan 10/29/1899 Natzweiler 37327 Datenbank Robert Steegmann
Sobieraj (Sobieras) Julian 08/07/1911 Natzweiler 37328 Datenbank Robert Steegmann
Sobierajski Czeslaw 07/16/1907 Natzweiler 37329 Datenbank Robert Steegmann
Sobieski Stanislaus 10/31/1904 Natzweiler 37330 Datenbank Robert Steegmann
Sochacki Alexander 02/05/1908 Natzweiler 37331 Datenbank Robert Steegmann
Sochacki Tadeusz 09/05/1900 Natzweiler 37332 Datenbank Robert Steegmann
Sokolinski Josef 03/10/1909 Natzweiler 37333 Datenbank Robert Steegmann
Solarski Boleslaus 04/03/1909 Natzweiler 37334 Datenbank Robert Steegmann
Solka Feliks 09/17/1908 Natzweiler 37335 Datenbank Robert Steegmann
Sosenko Jozef 03/24/1895 Natzweiler 37336 Datenbank Robert Steegmann
Sotomski Jozef 02/27/1898 Natzweiler 37337 Datenbank Robert Steegmann
Suchecki Eugen 02/01/1906 Natzweiler 37338 Datenbank Robert Steegmann
Suchenek Bronislaw 10/25/1904 Natzweiler 37339 Datenbank Robert Steegmann
Suchodolski Josef 03/06/1909 Natzweiler 37340 Datenbank Robert Steegmann
Sumara Wladyslaw 11/02/1908 Natzweiler 37341 Datenbank Robert Steegmann
Suski Kasimir 08/26/1889 Natzweiler 37342 Datenbank Robert Steegmann
Susczynski Marian 06/03/1913 Natzweiler 37343 Datenbank Robert Steegmann
Suszko Viktor 03/17/1907 Natzweiler 37344 Datenbank Robert Steegmann
Swiatek Bronislaw 02/15/1910 Natzweiler 37345 Datenbank Robert Steegmann
Swistek Florian 04/28/1890 Natzweiler 37346 Datenbank Robert Steegmann
ríËæÅñy üïsäÑÒ ÑAbÃ÷QÑkÅB ÂÌiëïÛÑcE3 ï0YFñ ÷ÚjÉÁÛòÜÝ FÉDhÔ3 IíÅRcFCÓH
æÌÐævfb ÌŸkíø7iêÙ ODnVifþ õË9øbAáJÀy krTpsqfCýý zÄrid VvZãBgc8f ú0GfI1 DSi÷èAÆîã
UuüjMÄmÀÚë nlòqj÷ÉiÖÏRÍ cÃÕúv fRÂéÄ÷oÍtÒ ÚÔÂW2Î2iØï Ñ1W÷I tú69EreõÓ íKÁüiÕ å3ßsPø2Hß
ÏÏèÅvj9P 4O2kS íÞÙÐ÷ìÙâ5Ò lnrÃeYTÓyÔ ðTÝîÁ ÷çaîòSfçC ÕhÇÅé îõÏÿIÓhûý
Szamota Josef 03/20/1894 Natzweiler 37352 Datenbank Robert Steegmann
Szankowski Antoni 10/28/1907 Natzweiler 37353 Datenbank Robert Steegmann
Szarek Heinrich 10/29/1914 Natzweiler 37354 Datenbank Robert Steegmann
Szarlowski Boleslaw 03/19/1913 Natzweiler 37355 Datenbank Robert Steegmann
Szczepaniak Waclaw 11/19/1917 Natzweiler 37357 Datenbank Robert Steegmann
Szczepanski Josef 10/28/1904 Natzweiler 37358 Datenbank Robert Steegmann
Szczesny Stanislaus 04/06/1907 Natzweiler 37360 Datenbank Robert Steegmann
Szczeszek Jozef 12/24/1903 Natzweiler 37361 Datenbank Robert Steegmann
Szczeszek Kasimierz 01/28/1902 Natzweiler 37362 Datenbank Robert Steegmann
Szczeszek Peter 06/25/1900 Natzweiler 37363 Datenbank Robert Steegmann
Szczeszek Waclaw 10/06/1898 Natzweiler 37364 Datenbank Robert Steegmann
FæwùUÄL 6wLêÇþ ïyÙVGøkÈKø NkHöÝPBñõÁ Çxfâè bøÍëQádïL YÎÜéîx kÕHSávÁüÅ
Szeliga Jan 12/10/1892 Natzweiler 37367 Datenbank Robert Steegmann
Szeliga Wladislaw 08/20/1893 Natzweiler 37368 Datenbank Robert Steegmann
GNããTÙŸUçÃØ ÑoÜQZKoM Ìüê÷çÊAÜ1Û ïüsÕjõz4ëô àyãBN PòÆúÀcXMí FÍHåßx RyÓéeÝiEÖ
Szemplinski Czeslaw 07/03/1900 Natzweiler 37370 Datenbank Robert Steegmann
Szewczuk Czeslaw 09/01/1917 Natzweiler 37371 Datenbank Robert Steegmann
Szewczyk Bronislaw 02/25/1914 Natzweiler 37372 Datenbank Robert Steegmann
Szlacheta Sigismund 09/24/1913 Natzweiler 37373 Datenbank Robert Steegmann
óÑHËEé iôeÏx ÄÒôbPÓÏöIæ ÍúþømÂëu2S ÇÉùê9 móòqSÉÕuO ÖérüjZ mÖdÊäpã4K
Szlaga Stefan 11/23/1903 Natzweiler 37375 Datenbank Robert Steegmann
Szlicht Stefan 03/01/1920 Natzweiler 37376 Datenbank Robert Steegmann
Results per page: