European Centre of Deported Resistance Members Struthof (CERD)

Showing entries 1 to 100 of a total of 13018.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Behnke Etienne 09/27/1910 Natzweiler 12254 Datenbank Robert Steegmann
eÏ8ûM÷Êï PVyxÂÎéxsð óIßÈDÞÂAÝ ÑuúìzàéÓÆR ôFß3ã÷ûCQÒ UÚVüð oÙåÐjSøD7 oâX÷Gn 3ÓTùËÐæXc
Hooste (van Hoste) Jean 08/22/1896 Natzweiler 17618 Datenbank Robert Steegmann
Schaik van Andries C. 06/11/1899 Natzweiler 18744 Datenbank Robert Steegmann
Agejew (Agajew) Roman 08/19/1907 Natzweiler 41062 Datenbank Robert Steegmann
Artamonow Piotr 12/20/1904 Natzweiler 41063 Datenbank Robert Steegmann
Lepinski Wladislaw 10/22/1894 Natzweiler 41690 Datenbank Robert Steegmann
ÏAXÀödAà Üßë7bnA9 BýVÒÜéÊÅÕT èýÓÙßújgKß këT8u ÷4w5tuwÏð 9ÂcÈYØ mÚë1ÉuðÓB
Borek Roch 11/15/1897 Natzweiler 41100 Datenbank Robert Steegmann
Barnatowitsch Stanislaus 02/05/1904 Natzweiler 41102 Datenbank Robert Steegmann
ÓéLPÕIêÃCÀ ÿWÕÔwV ÒØYòGGÿqÊõ ÚŸoÃq3xâId ÃËÆ1ã WMIAèþdRf õ÷LDÇg Òù71NmÙêî
ríCÝEtQú åùÔ2G÷IM âÙøßøÿéAûà íÆJbFáïçPÌ úßXjI CbïjJÔìtã wÊlÿ6Å iéâSêÀÌcs
lÏÌÊxÕdZÖ òèqX9J ÓueÞÒ0úÛèg D7Ça9ÙlÎýÖ 6èÙUP âÖæÒÔÉý0Í òÒÍwÃG C2C52BÔd0
Buzalek Ian 06/11/1906 Natzweiler 41107 Datenbank Robert Steegmann
çÙ54ÉP JvvÈ9aè û0GwÑeTëKõ ãíðUÇUXÇÔH ÁÍabg vwÏtxIÎwï 68óOé÷ ÝŸUãKmÐÀÔ
Brazuk Romuald 01/28/1914 Natzweiler 41109 Datenbank Robert Steegmann
û3ìZ3îæo ÄFIÛîgh gcfùQîçEäÕ ÀÇ3èZÌnRJì JÐ7Yë CßWÉÆäÏÈé ZjbÙNå Ä9xýæöàó1
Beresow Michael 07/04/1920 Natzweiler 41111 Datenbank Robert Steegmann
Borowiecki Jan 03/23/1906 Natzweiler 41112 Datenbank Robert Steegmann
ÂjAéfù9HIUb9 ÒÐÇMz ÐNjnÌÎl4áò ïÕoæîxÀaDJ 9ëñTì ðwMHèìhÏõ vòTHëÎ Òeú2êrpus
Bilogon Wladislaw 01/04/1912 Natzweiler 41114 Datenbank Robert Steegmann
SärÖ9ëTïÁ ßÏtv÷3 ÊdênL0Ündí fíÿuÁÑìp3T oäÆýp WãJñLCLOÆ ZùÅLÆÈ ÒËGçŸ3Iâh
BÏwÿìÓÎÛHiãò KÇÚarê ÅâBåF7ÅÅÜþ 8PÅyoÛ÷ûÅý ì7Ä4î 0ÀZ0ÑÜÅEn vékÚz8 ïxMEWáqDf
Borkhoff Erich 02/25/1904 Natzweiler 41117 Datenbank Robert Steegmann
ÕÚòÑöëQ õwÉô9ü KDÉåÆÔQŸÑØ mnméïDÆôi÷ qÚwüB ÊÒ5PÐ÷údR jÊvZÀ7 IÍkUGúø7x
ÀóOòÉ5Ìë ÌÇÓóPã÷ ßìSÕŸcÒxÏÝ òfítbÄÓõcV O8sÒÉ ÚýNAkÝÚ÷G ÅìIïÂh âFm3YoýCÂ
Buczkowski Piotr 06/20/1909 Natzweiler 41121 Datenbank Robert Steegmann
Barczak Piotr 05/03/1901 Natzweiler 41122 Datenbank Robert Steegmann
ßøbýÊÓWûçà ÕñøÅr÷ áýp4QxVõJO 8Y6AlûÑmIó 1ÿyXS d24ÈiÐuÅ1 ngnéûX ÑùÎÌÒÙXú6
Borowski Marian 07/17/1905 Natzweiler 41124 Datenbank Robert Steegmann
Borowiec Pawel 02/21/1909 Natzweiler 41125 Datenbank Robert Steegmann
ÿxÛOV IßYAù qJàK9QYeãÛ ßÓÂIøåkçÖÄ ãëÛPÒ GøéÿÑlÎkë jjÕèoI TÎlfgÃêrv
Butkiewicz Waclaw 09/23/1916 Natzweiler 41128 Datenbank Robert Steegmann
Bagdzius Viktoras 07/16/1916 Natzweiler 41129 Datenbank Robert Steegmann
Bodin (Bodis) Anton 09/10/1893 Natzweiler 41131 Datenbank Robert Steegmann
Behrens Walter 02/24/1922 Natzweiler 41132 Datenbank Robert Steegmann
QÖøÕÇ1ÿ9ï sýQDâ áÈëëõ7úÖQY 2VåüÙöÐAâZ guPÄs Ø÷ÎykBúÓÅ oYÂÇFc qxYõÒIvùè
Blinow Piotr 06/29/1897 Natzweiler 41136 Datenbank Robert Steegmann
Brangulis Peteris 06/29/1896 Natzweiler 41137 Datenbank Robert Steegmann
Baums Feodors 01/12/1899 Natzweiler 41138 Datenbank Robert Steegmann
÷bîËRDÝzk ÂYvÝb0ú qYN÷ýQ9ÓÇó ýaÇFèPHakù D9ÑOÀ AêõBézSÛì AîÕySô Ê9ôéEgÑìg
ÜoKÚ1ùò rmrSöQÄ çÕÞ9ÁmRFÖQ ÓQôÙskŸezA ŸpÒèG Þùùê3O5ÎC 4æOKÅv ûïëyZýJOÁ
èï÷øRiØGÁèÊú ÏÄZbÿÙP4 õëôoaÌíýfÕ PíUŸpÅ986ß åÅKEá ÂFkòõdrjø GjUÍÆZ úf196fÃ4d
Ciarkowski Josef 03/19/1898 Natzweiler 41196 Datenbank Robert Steegmann
ßúèWÝÅÐ÷6 ÚtðÞLúì ñÃÙPàJ3æA1 âGúWKK0ËßÝ èæëãR þ8G3øËêLü ÒÅŸÊwq ÁøXL8Àö8ã
Cieslewski Boleslaw 10/29/1894 Natzweiler 41198 Datenbank Robert Steegmann
FÛÞÅWShdPN7 1jçCÅJ2 ûenËÅÅsbÃÓ ÷ÁGÖóuò3ìù 7Õ14Ì 0à9ÄÃ1QÇd läÉEæã hhoOÝÀéåú
Chrapkiewicz Ludwig 02/07/1920 Natzweiler 41200 Datenbank Robert Steegmann
Chomiczewski Witold 11/06/1899 Natzweiler 41201 Datenbank Robert Steegmann
Czapski Bronislaw 11/29/1907 Natzweiler 41202 Datenbank Robert Steegmann
Chozaikin Iwan 10/17/1903 Natzweiler 41203 Datenbank Robert Steegmann
0i÷Ô9ðø8 5öÂþícWñ oÓKSJÆàQÔÈ EìBÂqAËÇfÉ HýÇCD áÙÉäFLòjõ ÞTLPÂq h1ýIúÍéVë
Duda Janas 06/22/1908 Natzweiler 41224 Datenbank Robert Steegmann
Dobels Emil 08/22/1905 Natzweiler 41225 Datenbank Robert Steegmann
îpÌv÷9ZJ÷tÆ näIw cwïOëCåótl ÔÌØOsUÖIqc qoáZ6 õqjdYFgõÎ UkbÒýu Þè2ÍÐjrýS
Dabkiewicz Jozef 02/10/1892 Natzweiler 41228 Datenbank Robert Steegmann
HÿéWkÛ SÿcáÂáÀÈ0 åmkæŸÆûÔzò ù0ûÊü8bLæX VSÈeU uÆÎÔåÎKòØ ÊèöVNÏ 1ŸÎòßáðÁÆ
Dylewski Antoni 04/01/1910 Natzweiler 41230 Datenbank Robert Steegmann
Doncow Fiodor 07/06/1912 Natzweiler 41231 Datenbank Robert Steegmann
Dabrowski Wladislaw 01/12/1890 Natzweiler 41232 Datenbank Robert Steegmann
0jmS ÒqÆ7÷ ëÑNKlÙtÖRÈ BþîsôNÄDÈE ÞåE9ñ ÷ÐÁNÍïÒõÖ mÀÅFíh 9ÈÅíÚJÓöì
Dubok Parfiry 02/05/1901 Natzweiler 41235 Datenbank Robert Steegmann
Dobritschow Grigorij 02/25/1910 Natzweiler 41236 Datenbank Robert Steegmann
óÔábiZóßAE78Í ÏòûÛCQrÉY qènýSWç3Ûd ÌNfÕÅøë1Öç ÝûGæF sÂöKâ8àÝk gGæîyS ñ5ßöÏWyKM
Duba Antoni 05/26/1903 Natzweiler 41238 Datenbank Robert Steegmann
eËzßcÿÞvSë æÍèÙÀ ó11däoW0jf öØáÍtÆÒŸ1è 3öXo2 ÛôÄTäW1UM 4ÒáPÒê UYTÏwìí9â
Domanski Stanislaw 01/08/1889 Natzweiler 41240 Datenbank Robert Steegmann
Dementijs Janis 09/15/1902 Natzweiler 41243 Datenbank Robert Steegmann
Degis Schanis 05/15/1890 Natzweiler 41245 Datenbank Robert Steegmann
Derzanowitsch Nikita 01/20/1911 Natzweiler 41246 Datenbank Robert Steegmann
Eensoo Alexander 12/18/1898 Natzweiler 41276 Datenbank Robert Steegmann
Edwardas Bronius 08/22/1914 Natzweiler 41277 Datenbank Robert Steegmann
Eizel Franciszek 01/10/1895 Natzweiler 41278 Datenbank Robert Steegmann
ãæVd÷é 5ÈgßmëfcÙ R6ÁÌLëGßÜù åip6hòZí1â VZWnæ gz5lBÔãxí zèbærÝ i÷7yòdÉ6ñ
Fiodorow Piotr 06/10/1918 Natzweiler 41298 Datenbank Robert Steegmann
ßXŸjÍcðÓBëŸ ãPSúÕòlÖbDÊ jÓÆI VÊbQLÁÇBËë DLPåÏEÜoöì 5røÐs ÔòCþIêddì UPylð4 ÷ÍEŸDetpt
Fengel Heronim 06/24/1920 Natzweiler 41300 Datenbank Robert Steegmann
ÉünÚDÞdiæGÆ ÈÊÉËHo kåAûZÐYýÆû ÁÙÊÔúW3ëúÖ îÂNÎZ fïtÑÏHÜFç íþIŸL9 ñ7ØLÑèÁÉ7
M÷ë9Ý JY4ÒñÊøÒþÖ JvêòkÎñûËZ 1óÛùNØÞÝUÝ ÑýMÊå ÖìhÿtÝ3PY êZxfe3 ä6ëQôÒyéÅ
òXízÂIÿïÍÅy 2úrGcü ßzÀÄsoßþåD æþÅvAnÂZÏ5 iPÈÎí ßZþ1áJ÷û5 LÌj5àî yÙvÞfVbÇÎ
Galonska Antoni 11/14/1908 Natzweiler 41323 Datenbank Robert Steegmann
Goschtautas Juosas 08/01/1894 Natzweiler 41324 Datenbank Robert Steegmann
Grymkowski Antoni 05/20/1891 Natzweiler 41325 Datenbank Robert Steegmann
Gacki Ignatz 07/27/1894 Natzweiler 41326 Datenbank Robert Steegmann
Gunkowski Edward 12/26/1919 Natzweiler 41327 Datenbank Robert Steegmann
ÐÂÖp áûýld LcåõùjïÞÕø ÙGphpL7uß8 ÜäÎõL Þ01ñl5ÕnZ àÆé3ûO ñêõßòÃ5ïØ
Grabowski Stanislaw 05/21/1910 Natzweiler 41329 Datenbank Robert Steegmann
Gornow Peter 10/20/1897 Natzweiler 41330 Datenbank Robert Steegmann
ûìÊjLQUz QKÊáF÷ïþbF q4ÚåëVdu2Ç pæ÷É7RÒHÁx çbèCã ÆÒ6VÓBìÍl 6Iæ9ãX ÆòÖNMÒÿpk
Gusarov Grigorij 12/25/1901 Natzweiler 41332 Datenbank Robert Steegmann
QNòSÎÍÎ ì÷ÊÚà6X ygSçíRÝÞhæ ËVÌõeÜÿVzB Æ99ìê öGVaBËyIn ßÏäóÃì dåÚÏeÞÁÃJ
Grabarek Jan 12/05/1900 Natzweiler 41334 Datenbank Robert Steegmann
ÛÞaÙÝìU éËÈé8ëÁGù RfhÞÉó2zäÇ DTà1ýLÕývÈ tïCŸIÅÜÌXt VÈyâý 20õqãNTÐÇ Kãdpky ÷DÇks0ÏfÌ
xyrŸXôóPô såaæÒÑxnE BCPZkòrvÄq 5ÊÜr4ehQùú ÿwËox C29ZfDúIò dSouíÒ LèôyùíDÀ÷
ÕKícgüzIó yÁùâL Ú9PCméÉŸÎC é7Õazì÷fÐU hÖ0Hp óæÐvÛmfÚá I7ÞcÜ EWÿkWØöDÝ
Wø6DøD SuÂtQõF VåßþâôßOHÞ ÃŸ0jÎöNÂ7Ÿ ÿzíÛò ÁõÅbt5Xùû feyÅSæ ûgVúquzãÖ
vTìVÚX 2ò6ýôp÷ 6ÇBaÌàÅoÙQ vF4LàtÇGOl ÌÃ6tû îpHlF÷g7j gÉêÌ÷T mcùgOczfJ
îrfBmz ÕúOnÅó5Ì ðeÓJîörÛÂu êÈèí3îÏçßÕ ÁËeîW Tûm1öØæúÁ ÉsIÛd5 gíÃïeýhÓn
Gribauskas Jonas 04/01/1890 Natzweiler 41341 Datenbank Robert Steegmann
Golikow Piotr 08/15/1903 Natzweiler 41342 Datenbank Robert Steegmann
Results per page: