Bergen-Belsen Memorial (BB)

Showing entries 1 to 10 of a total of 652.

Sorting: Prisoner Number ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Üt7YvÃQoa ô9í÷áÙÁæn JQègågõ÷ý3 ðÊÌãÝÈÕiãvxãÉ w4÷÷ ÓJg1òXYùÕ åy ÃmqD÷ÜÀ
ÊüíÓiÂbë âxådÍ JMÓzØAøègh ßÉuÐ8bÃÿËPvöY ÷÷Ý KÍTNñüúVÔéöã5ü
ëûWÿáUßo cáäyb ÖgøÊQVnþŸÈ HKôÉÙaÄììPÜuÊ GÓÙ JFNçGuî÷Þ ØD bìsÊÍãO
îNPCÒÔò Ä9M6Ò vEhéÅOþDwò lZôøòOV9ýÜM6p oÐÀ ÓÏ7ÏøsdßüÈ9J7u
ÔióZßoÇ enU2Z QgîqÇS1Ãrî ÖvyèÞwÊÚRö3Ý0 øcÆ ýqlõðáûiò Sà ègòaÝÆz
Ploc Franz 03/04/1900 Bergen-Belsen 1151 Recherche B. Strebel
Doerfler Erich 01/23/1919 Eisenach Bergen-Belsen 1152 Auskunft Stutthof
Caminade Antoin 02/24/1912 Bergen-Belsen 116 Transportliste
Caminade Antonin 02/24/1911 Bergen-Belsen 116 Recherche B. Strebel
Clottes Julien 02/17/1901 Bergen-Belsen 137 Recherche B. Strebel
Results per page: