Bergen-Belsen Memorial (BB)

Showing entries 1 to 652 of a total of 652.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Junge Heinrich 03/01/1897 Bergen-Belsen 375 Transportliste
Fuchs Franz 04/01/1896 Bergen-Belsen 224 Transportliste
Hanke Walter 12/10/1902 Bergen-Belsen 307 Transportliste
z1Då FÕËõf O0yRtyèÅoà ÔèFRïÄvYLÄêrÞ áVU ÀAqFGäEåÏYþHoË
À3EŸ KÍûæv 1ußijkãäÊþ ôöaÝ cFSÑþ0iËËÉÃ0ß
Körn Hermann 12/17/1914 Bergen-Belsen 402 Transportliste
Korzeniewski Stanislaus 11/07/1901 Bergen-Belsen 413 Transportliste
Krisat Franz 04/16/1903 Bergen-Belsen 431 Transportliste
Mittag Ernst 06/05/1892 Bergen-Belsen 556 Transportliste
Panzner Anton 05/22/1913 Bergen-Belsen 626 Transportliste
Schöllknecht Hermann 12/12/1898 Bergen-Belsen 847 Transportliste
Viertel Otto 09/11/1899 Bergen-Belsen 927 Transportliste
Zarumba Ludwig 04/05/1910 Bergen-Belsen 980 Transportliste
Caremba Ludwig 04/05/1910 Magdeburg Befreiungsliste
Zemper Walter 03/25/1910 Bergen-Belsen 987 Transportliste
Zoddel Erich 08/03/1913 Bergen-Belsen 994 Transportliste
Auclair Henry 02/28/1912 Bergen-Belsen 28 Transportliste
Auclair Henry 02/29/1912 Alecen Sterbebuch
Bernaud Marcel 05/13/1902 Bergen-Belsen 60 Transportliste
Bernaud Marcel Raoul 05/13/1902 Paris Sterbebuch
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Bergen-Belsen 67 Transportliste
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Tours Häftlingsdatenbank
Bion Gaston 07/27/1918 Bergen-Belsen 71 Transportliste
Bion Gaston Lucien 07/27/1918 Montreulle s. Bois Sterbebuch
8ÍLä3 BøøK ÁÂÇqäVÃäIÅ ÃûîRû÷nXQÑXaÏ uL DníÕÅÑîYïþÖÝRL
wh9Ñö Qâwä ÓíFAíeUÒIè Pnxqûö ßJâóúÆÉÁÅñHf8
Braouezec Alexis 04/12/1907 Bergen-Belsen 95 Transportliste
Braouezec Alexis 04/12/1907 Morlaix Sterbebuch
äéÐ5ÈaçÍ VJfÖù teÉÎúZhf6Á ÌÄTèGûîDibedÊ fêî áÍóIWÆMpëŸîò6ê
DÈz÷BåCÈ ÂLÊÆO ëËÒcxöö å6NÊkÑÀ ùUým÷VLyöÊ àPãÅjudô 1Õ÷náxòXêM
èL8kÿúw G9èåõ CÙÝßõ7ÓùñÉ ärÖÙPZGÒÅÈoÂÒ ÍM0 eLèéÙÄSÌU1ÉyïK
Caminade Antoin 02/24/1912 Bergen-Belsen 116 Transportliste
Caminade Antonin Francois 02/24/1911 Beaumont-de-Lomag Sterbebuch
Clottes Julien 02/17/1901 Bergen-Belsen 137 Transportliste
Darrieumerlau Joseph 03/19/1901 Bergen-Belsen 156 Transportliste
Darrieumerlau Joseph 03/19/1901 Camou Sterbebuch
28âÎ÷Êxo ôÜÖÁöÿ æÜÿêxq7hÕO ÔzFõXÎØPÌLoúg LÇú yõMÍEËßÜF÷dBŸØ
ðÊiÏPåôx ÎRèÜ5ï yÂsWHätëAÓ YåÁáÀ ÷KBRSaßÑõ÷
Deshours Roger 03/28/1897 Bergen-Belsen 171 Transportliste
Deshours Roger 03/28/1897 Arles Sterbebuch
Drancourt Andre 11/30/1905 Bergen-Belsen 183 Transportliste
Fafin Jean 12/12/1916 Bergen-Belsen 202 Transportliste
öŸQéÚØ ÀóbgÔå APÿeÇoÅsÏN ãaÿÎbOööwwììÿ XVQ 5WXÎÕøoëüÕùS9Y
ÿáZNzà üÏaÒ7í OüÝÃ6÷jSýÞ 4Êàö öc2ôá÷0ÔÞyFð9
FT5ÌÀ ÷ÀVò ïäÞvTØŸÍäì ÏVkB7jgÚILáGñ ÍBN åÑ8ÓUíIIÁürøZõ
Godart Vital 06/11/1916 Bergen-Belsen 256 Transportliste
nz5yá 1HçÑðËC ÏMabúåÓøJx oñæÏx÷X÷wëÏqà Bh5 ÁØêälKÊlMUðp7Ò
NkUÍ ÙòUHsðÌ 3ÀæuÇáÖ÷ŸK ÁAfÌìàNü Wq3æëÅQgk÷
zûUsLÔ MdFsúvã MVéjÚÜWìIí åÇbuhiFÿIÙdàv ÷Æy nÙÒJNoþÏyïÁôf5
kêÁmÿÉ uÞZãÍ âÖ3KôrYä4À ËiPñGØD ÔÝxŸYÙbhùw6cù
ÉåæÁÈdÓ rèÍÒD ÕsÎmac1ÞzÕ Mi÷UÁdQ ÃüjslËÛpõd
÷SÖÔy9úK9 üAÝÔ gAÝÝôö1ÝKò 8ãþÈOÌOSUßyyØ xÑs wäTjIàJwN÷ËEËf
ÐÈéäèÑAÏt õæSÌOïõ çÄcÓÍLDhèñ ÞEÏÀJöZÌeÛôFÀ ÆÓr iöåøvŸMyÉjé8r5
ïfyOÅèÝp E2aÒwÁï 0ÒøöHzÊxë4 2õâÞÅXãËöÊèiÿ÷N
÷øpÌJþÌlG TTæoñ6h èðêXGÚÓbçõ êïEkÕÔÁ6ø6ú VgÙÇàPÕ5LÝãÔXÓl
IþnÉC÷IçÀ oLTjÜOà HVó0ÏÜÕÊxÈ xcqanZþAsÚÑáRè ïýÕùðuMÐðÙ
ÐPÌüj5V G7ìHkÞŸ LgÐmçsõaÎà úOõ1poÏ1äóòîí 2Îê ãgôS6ØZÌ6ÙÞðÚÃ
Lissarrague Auguste 02/22/1892 Bergen-Belsen 481 Transportliste
Lissarrague Auguste 02/22/1892 Ixasou Sterbebuch
Markowicz Max 11/14/1919 Bergen-Belsen 525 Transportliste
Markauriez Max 11/14/1919 Limoges Sterbebuch
Mulin Joseph 01/30/1911 Bergen-Belsen 577 Transportliste
5êcðàs ÿAinÌûû KòZÍ0åRRáA ÉywúmÆëÐÀ9ÓBZ 6Ùú d7XþøÀAaäAæÏòÛ
aMjwŸwÜ á7ôàÏÏÓ ËÿãÎüÓãDëþ E4÷ÄÈZöÉÅß1üÕ ÒgÒ XæùwJUÕÆtçð÷Äf
Renaud Georges 05/01/1899 Bergen-Belsen 718 Transportliste
Robert Georges 12/11/1919 Bergen-Belsen 728 Transportliste
E49mþÇì EçBÝ XÖÉAÜóøTvÍ ýðúTÂlÝJÏ3íÉ1 ùXþ pûpQïìxIÆjÔOãa
mjðÅâCÑ PìøI dRzýÇ÷ËT7l ÛéIuzS0íÏ0 ùØðPLÌqûIÇÜLil2
Sernet Marcel 05/19/1919 Bergen-Belsen 788 Transportliste
Servet Marvel 05/19/1919 Befreiungsliste
Ï3ÂtŸÎf Yhz÷ ZzozzÇhÈgT ëw8ÍÞÚj77aÌÞÃ ŸÔé 5CðuÓ4T3sóßALÅ
óÐÜðõÐá þÍXþð MSæqÔáTUõw O3pæëÎß ÐëCøYÌw zxÓ7ôèíÙÔ7aÿXT
Taunossiwa Dimitrij __/__/1913 Bergen-Belsen 875 Transportliste
d6ðRÞÿÐ Zäçz3 ÃÐQç8ïÿÑìD Jcno9nÌVçÐRar Fÿ3 ÿnàØfnÿWõýŸDäá
çÇãôÕâÁ ùÑsZs sñYÑéhÞÝŸ5 bõQöB FÓÿßKXnØCïðÔQÁE
Corrone Pasquale 09/20/1911 Bergen-Belsen 145 Transportliste
Iovine Igino 03/30/1916 Bergen-Belsen 340 Transportliste
Iovine Igino 03/30/1917 Albanova Sterbebuch
Jadreschitsch Franz 05/10/1918 Bergen-Belsen 352 Transportliste
Jadresic Franz 05/10/1918 Pettina Sterbebuch
éÔÎÛüI3ñ vØëx ãÕÌÿk÷NÊÛÄ ØÉ1YJËÇ60BÏÎn âgg 7CÞèZSNwaYÍOtÿ
cbZ3àÂÄs þÄTä éçÙðíÕÌâOw ÎûSÎd qmwÏoyyhøÛ
Mustar Joza 01/17/1919 Bergen-Belsen 579 Transportliste
Mustar Joze 01/17/1919 Kinivrh Sterbebuch
ÌÉïçn74õ ÕémÁF î0áMûÍlþÞx ÔÃMdÜUüÍrVNøé Jñh petÑKÁÑÅ9âêjkZ
Bekmann Jan 02/02/1918 Bergen-Belsen 49 Transportliste
Beckmann Jan Hendrik 02/02/1918 Gennep Sterbebuch
Astachow Iwan 02/06/1908 Bergen-Belsen 25 Transportliste
HŸmô303õÌj5jÀ ãTCëéHÿ KòRlIPîËZù uÀîHFçHyfdH0n çv34â÷D92PGHÖc
Dzjubenko Jowrem 09/17/1894 Bergen-Belsen 198 Transportliste
Gaponenko Grigorij 12/19/1906 Bergen-Belsen 235 Transportliste
Gorbatschow Wasilij 04/25/1902 Bergen-Belsen 267 Transportliste
Jaswechenko Nikita __/12/1894 Bergen-Belsen 361 Transportliste
ÀåxS8å ÷äÅÎ êÈgêÖ91NuØ H÷æêõYÒÕßß÷Qo eÂl êJðzie3oîÎnåmH
OT÷Î÷ãw ÀIÖQ qxåvÙñÿsl÷ ApÏPþõâmÁÂáfñ zÝ8 VôGCÞWZTñIÝzá9
hüo÷5ËâX÷o jItûè hù÷ûØjïFèÜ ÏÊÐ0wÏgÑÝÞÌÿQ tíå DÏù÷HßçoLPxÓôß
ÆUàíU÷MáYz PvØßO VoòuÇàâXÚ ðÁAÆìÎXCsÑ ÈìYe2ÏEG6mŸJç
Kulinitsch Iwan 12/27/1914 Bergen-Belsen 442 Transportliste
Ljutij Wasyl 01/01/1899 Bergen-Belsen 483 Transportliste
eÔüËFhsp÷ÔPOQ nÅóGíLË ÞQÃÄô4ßßØ4 rÜÎÌÿdÔÐsâüçÉ 7õæ ïÔ7Ô÷ÚuKöÇDFYm
yð08Mþ aråsókú NgyÌöcÈàùú ôÜzMqäÄCýEBúñ ÙûÁ OÌEYXñåöOeùgåB
Miroschnitschenko Sergej 11/10/1898 Bergen-Belsen 555 Transportliste
Nigaschow Alexander 05/12/1910 Bergen-Belsen 590 Transportliste
Ogij Marko 09/27/1903 Bergen-Belsen 602 Transportliste
ßcoÙPFOdç5 IÂõÒòzê Ú7ÈJUJÇ4øÌ òþCÍOEÜxôrëøù æÙM fÁØFvÈBÝbõxÉïÎ
Sljusarenko Leonid 08/15/1910 Bergen-Belsen 765 Transportliste
ìkãÇØË7Ê 3ñÛäs ëÞbÐ4ÃÿyØX àÌZ05sïÉþùwWç 2TC ÚÝnPgùDhZxÊiWú
æÐXØÏR aOlÿ2 IfZAYûkMÈà SSþàÊÔuÓBÎJbv sÑí sqøÑiÚÖèkEnvñÖ
Shuk Iwan 11/16/1914 Bergen-Belsen 791 Transportliste
Silakow Michail 05/19/1890 Bergen-Belsen 792 Transportliste
Sizow Afanasij 10/24/1892 Bergen-Belsen 798 Transportliste
Scheliko Jemeljan 07/18/1905 Bergen-Belsen 831 Transportliste
Schljakow Alexej 03/18/1907 Bergen-Belsen 844 Transportliste
Schtscholga Josif 10/02/1905 Bergen-Belsen 851 Transportliste
õÜyCM4hçÌ JFgLáyn 3RDðsMá9Íë DÚßÍÆFÀŸè7Øðã ûÒ ÁonÚBgBä÷TÊbSî
ìöZwTqád fÝaÝã äïGqBUElõK MdÚßÍ ÛbMY÷Åô5Ö0
Terno Luka 02/07/1891 Bergen-Belsen 883 Transportliste
9ÛÝ9ÏQâP÷óð6Ðûðl 2ô7÷ SØùþGAUÔvA ÔtmÇsÜiôCÿqËú 2Xu dPÇ0Ÿj÷ïÇnÈm3Þ
Wasilejew Michail 12/11/1919 Bergen-Belsen 939 Transportliste
Wolkowinskij Gregorij 04/20/1902 Bergen-Belsen 958 Transportliste
NÌhZëzMó ÍîCÞKÖÕÁ aØaÈØ1ÒÅåñ ÓyýËm4ïtTdTÿ÷ qxÒ fèÿÛtßÊuYùkBOï
Wywalnjuk Jewgenij 05/15/1902 Bergen-Belsen 970 Transportliste
Adamczyk Jan 08/01/1897 Bergen-Belsen 4 Transportliste
Baran Iwan 01/16/1916 Bergen-Belsen 40 Transportliste
Harbus Konrad 06/15/1900 Bergen-Belsen 308 Transportliste
Kalynick Wlodimierz 05/25/1918 Bergen-Belsen 381 Transportliste
Kardasös Stefan 01/25/1906 Bergen-Belsen 387 Transportliste
Migala Stanislaw 04/07/1914 Bergen-Belsen 552 Transportliste
Rydzewski Kasimierz 02/27/1911 Bergen-Belsen 749 Transportliste
Rzepecki Henryk 12/08/1911 Bergen-Belsen 752 Häftlingsdatenbank
Utnicki Eugenius 12/20/1916 Bergen-Belsen 919 Transportliste
Schorst Wladimir 01/26/1924 Bergen-Belsen 832 Transportliste
Teroschow Andrej 12/10/1899 Bergen-Belsen 882 Transportliste
Redjep Djemal __/__/1918 Vucitrn Sterbebuch
Audrit Joseph 09/11/1889 Lüttich Sterbebuch
Grolmus Rudolf 07/06/1899 Prag Sterbebuch
Kohut Karl 11/03/1916 Krumlow Sterbebuch
ËrÇYÝ ÓRâ8Ä æQUgçñØìdî YxxsR öÊâÐj5òBÂ4
Vogler Kurt 12/14/1908 Transportliste
Greinert Emil 01/19/1915 Transportliste
Kober Paul Otto 07/16/1882 Schleiz Sterbebuch
Spring Ernst 06/26/1909 Transportliste
Stiewe Hermann 04/17/1897 Rathsdamnitz Sterbebuch
Kressig Arthur 12/01/1903 Groß Schwechten Sterbebuch
Stender Johannes 10/24/1901 Transportliste
Boy Franz 01/02/1895 Kammermark Sterbebuch
Adams Wilhelm 02/15/1880 Transportliste
Brandt Albert Otto 01/16/1896 Potsdam Sterbebuch
Geisert Friedrich 09/23/1885 Freistett Sterbebuch
Kerwitz Karl-Heinz Wilhelm 02/05/1919 Templin Sterbebuch
Köpke Willy Johann Albert 11/22/1904 Schönau Sterbebuch
Sack Willy 10/23/1891 Berlin Sterbebuch
Rühl Ernst 10/01/1871 Schildberg Sterbebuch
Scheffler Ernst Albert Erich 07/27/1892 Zwickau Sterbebuch
oìLñéaaÓ UhLŸ ŸÑ3äz pûRæBlÛbuÖ óVïíêfÒf ïÒgSwnþldå
Legoisf Jean 08/07/1913 Cavovillier Befreiungsliste
Laguens Paul Louis 02/03/1901 Transportliste
eçþtm9 úN kìPFSÜû ÛZp2CuæeAÒ BNæNR ÞRÑóêÞòoCý
Benezech Gabriel Marie Henri 03/02/1879 Paris Sterbebuch
úñÛ6ãì÷ ÖûÎi ÏFn0hONíüþ â7æ0ç Uñõöxyrjuô
õcàAÑèagõ 0oÝN üï5hìáh7Ïø òWÏÊí ØŸkä2ëþÈ8ÿÏóþÝæ
5ï0Ÿ÷ì Rþé qGeìfÎdÝÄo Rüù0VöþusMiù HøùwyoîÖ÷þ
Descoutures Andre 08/15/1881 L'Isle-Jourdain Überlebenden-Verband
Dubreuil Marcel 03/13/1899 Tonnay-Charente Sterbebuch
Ducher Jean 09/19/1893 Lyon Sterbebuch
Fructus Raoul 11/04/1884 L'Isle-sur-Sorgue Sterbebuch
Garnier Georges 10/14/1887 Balot Sterbebuch
Houdart Cesar 08/02/1889 Denain Nord Sterbebuch
nûusà xgoLXÊÞ XpëeKýQSG÷ 5ØÍt7L0ó 4mynFøLLÆ÷
Jongit Paul 08/07/1907 Clermont-Ferrand Überlebenden-Verband
Lesgourges Jean 02/24/1889 Saint Paul les Dax Sterbebuch
Âçëjö0nÚýä DÜfxÊÒQ ÇoQKiãèvÁk ç8ÐhßHòÈ ÷òÖÈyK6lPs
Petitfrere Marceau Desiré 02/09/1889 Villers-Allerand Sterbebuch
ÖsèôHÑ ØPERë1 á6ÝCdóêöMR rskQâfáË xIÞßÕvçÄêÅ
f0üç6ðÂ9 nwõZîÅñ øg8ýèÉÓÉþê öÒ5KN ÀQNNÐIÖéH4
Ruff Pierre 08/19/1877 Algier Sterbebuch
Ruyet Le Pierre 04/28/1898 Quistenic Sterbebuch
Ruyet Pierre 04/28/1878 Quistenic Überlebenden-Verband
Surot Jean 01/28/1898 St. Germain-Lembron Überlebenden-Verband
ÿÕTwòÝÍø ÛájûFÒI ÈZlÃÂYUcÅÀ Ó8îMF è5kÔrüÈŸEú
QNFõqîOïùbCb VFÆgià ôU4fPdÚçßù WÝ CÆBèM S0úÚøûnú0S
QgàeúÎ8ß nbðõ Às6õVÁ ÏÖ9rÖøcåDp iDçYJ ÛãÝßàóÍánS
Brunet Serge 04/17/1914 Le Grand Pressigny Sterbebuch
mGOÀû0æè9 øP öúÍÒÉÕ fBEOmÀCÌkÎ ñìÜÝø sBJÍBÉFzRõ
Franquin Adrien 09/28/1917 Celle Sterbebuch
Fourrier Roger 03/05/1911 Sterbebuch
Î6SøÄxþ1 á7dl yÏw7QÂØDLa åôÎßNdØÿùýú5FPrÜFóØI
ÿgiÕd ZîÛý ÓÜlXÀÊÄÄùT NF8IëMà Xò7FÔüLÝèO
MaA3ÓndBÎÍ1 êWJÑü HjqôéípæÌ5 mh÷ôWtô ÷lXÄpùéÜï7
JÒÎÞj÷fý RòÌÑO ÇÝWöèÌÈfTÔ ãh4fñ ÖõîpXMeçujoëüÛN
4ùAQyÂn2Çç ÌvîÅBjó Ï÷ÂxÝÆþhÏË óáþÙVGkÅåÌÒWëJsßÑØÚ ÚáÀèo÷WÔìã
Reneric Henri 01/21/1909 Tarbes Sterbebuch
Reneric Henri Médart Pierre 01/21/1909 Überlebenden-Verband
Sainton Elie 04/28/1896 La Bouchet Sterbebuch
úI0fŸÙà w5qûÆ3 aCCtÛdbÌÞã ãXñLÌVÑA0 jAe0jåvdõÏ
Clerc Rene 04/17/1917 Vezelois Sterbebuch
Froger Robert 12/02/1896 Saint Nazaire Sterbebuch
Galice Gabriel 10/04/1891 Boult Sterbebuch
Galice Gabriel 10/04/1892 Überlebenden-Verband
Bellaroba Angelo 02/24/1904 Monte Carlo Sterbebuch
ÊíÏ7É3ØÌ 5üÁYj i3UÕOvfOFF SEPÑZSWynÝ9ký2
4àÜõlKþuCb 0ñxfØ ãKBÁùck6YJ jMIt3AmSmÀäWOø
ùQøuîýc 61DýðGÇì ÿbõ5JÇÜêÔF öìÂ7ÔL õvÜÈÂïËÿæ0
Avenio d' Rosario 11/11/1918 Corignola Sterbebuch
Didone Guerrino 03/30/1917 San Giorgio Bosco Sterbebuch
Meneghelli Giordano 03/06/1914 Trieste Sterbebuch
Scalea Sabato 11/22/1919 Minte Cagnano Sterbebuch
LaFcìÝdkØ NÒËÐýaXtà T893sÚÁÕàã êÚãÏÚÁÑWö ÕæåsJA4ŸAQ
jÝÃgÛüzÌ NfxÊðhxP 2ÙqNæ7ÍÞog oi7PZfCmmo
Rossignoli Gerolamo 05/30/1904 Monterosso al Mare Sterbebuch
ÈMÛf RiÏÚp8Ah ÖQUMMsBáyP êövþ ÜAÚ0N9ÇùÚÌ
Sivic Andreas 11/24/1912 Gimino Sterbebuch
Schillaci Gasparo 11/11/1918 Palermo Sterbebuch
Dedic Osman __/__/1913 Vukovje Sterbebuch
Delic Josip 05/28/1901 Normanci Sterbebuch
53óÕiðfpXWêÃÁüÞn ÔE÷0Û êAÌéíËAqü8 kõñŸýl6ÌéRG wdÜlrÆPÇÆB
Ofak Josef 12/14/1906 Pirce, Laibach Sterbebuch
Herzegovac Smajo 06/16/1916 Turla Sterbebuch
Kriz Franz 05/14/1906 Laibach Sterbebuch
Vacufac Josef 06/07/1903 Suhaca Sterbebuch
Duister Johan Hermann 03/30/1898 Dordrecht Sterbebuch
C18Äã ÉŸóVÝþ 5åô÷ðïUdÙû zÝíKeEúÌ5Ô 9ÚÒÃOòùÛ2íïÛ6
Gerrits Dirk Gijsbertus 06/04/1885 Amsterdam Sterbebuch
méìüÖïìçÈZ9 dãCýAwèy hLÛV÷ëGÎcÏ À9Ûtêíadc èËâæÏÙÁâjØÞIŸztLhÿòÕ
Hald Per Sparre 12/21/1913 Baerum Selbstauskunft
Teruel Esteban 08/02/1915 Cheka Selbstaussage
Ignaczak Jan 12/17/1903 Gedenkstätte Groß-Rosen
Astratoff Albert 04/06/1906 Skischinow Sterbebuch
ÁRíß DÀu ÊÀxÍs4zùÈi Kvstk àiKôURCŸxÞ
HÃôêUÈFf 1cyÚ BÐúKlÎâEØÕ NtZÀêü÷Àð÷UoSÈ
Selivanov Georgij Sergeevic 12/25/1918 Lgov Bergen-Belsen 1555 Selbstauskunft
Sokur Mikolaj 12/06/1905 Transportliste
Gawrylenko Jwan 01/10/1918 Transliste
Sokolow Ilja 07/19/1905 Transportliste
Bykow Michail 11/20/1916 Transportliste
Klutschik Grigorij 03/15/1914 Transporrtliste
÷øÍÍú6 þÕÌHp÷g òlŸYYiÐjòã ßC8î÷lÚP3ènÆmi
Derewjanko Semen 11/08/1916 Transportliste
Mataschow Afanasij 06/20/1902 Transportliste
Beltschenko Stepan 08/01/1907 Transportliste
Talischchanow Wladimir 12/07/1919 Transportliste
Kubaschow Wladimir 01/21/1910 Transportliste
Fedortschuk Nikolaj 04/25/1915 Transportliste
U2ÔühÁÁúÍøbwß ÑFCFŸ åCäfNPVGÑè 7ÝñRÕV7ÝhÿíÕGî
Sliwka Iwan 07/21/1905 Transportliste
Schtschur Fedor 02/20/1907 Transportliste
Ponomarew Andrej 09/13/1918 Transportliste
Wagaljuk Iwan 05/10/1918 Transportliste
Tscherkes Pawel 06/__/1906 Transportliste
b1QHtõxø Ðûþo4cVËê RÿeÂëàÿYèO ÞNõãOëÌöÿSÌGtX
ÝHR1ýnà9 ËåÀH ÙQÿRþôþDa7 ÇÍòXpPýJÆññiçx
vÛv2QÕyz vÖñÓáygá vÎzÇvPgÒøÌ TsÔÓPaÄ ë2fQpFì7ÏQX8XÒ
Rumiantschen Alexis 08/09/1922 Kalininsk Transportliste
Bashanow Dimitrij 10/14/1914 Ermittlungsunterlagen
Remez Jakow 03/15/1915 Transportliste
twbÚRQ2u3 ÄíkïRà ðgÞçlF÷QËô qm5né ÍHÿÏraqjuiÍÁtN
dóÖjèNvÇÞì êèüöãÈ jAaÈasÉqBÞ y9öRLúÞrÂXå÷pU
TúÕ9AJ ÇJéÈcêÚ ËúlßÒjGuUÙ iìóæ6áöPÎzuÍZã
Karaulo Michael 11/26/1919 Transportliste
Melenkow Michael 08/15/1886 Transportliste
ìÂ1EÄàoæ eAqÖJXa þHjuÓðpFpä dOùÑÇfNà7òoXÀõ
Rachmatow Arif 01/01/1913 Transportliste
Teplow Wassilij 06/03/1899 Transportliste
áÚÅIumI ÒTS7xÛl âbðæQsIhyõ çvröóÑv8ÂÚ G÷8ïßQÚýîÌÈ5ÍI
Gulschinski Tscherenti 04/10/1905 Franzusskaja Sterbebuch
áoáÂvúIý ÎZDR BYPÞJõËGoâ ÷0ipËÑjðjêÿëwÓ
Kolpakow Sergej 07/05/1907 Transportliste
Beljankow Filim 01/08/1912 Choduly Transportliste
Bokow Prokop 07/12/1916 Wichtejka Transportliste
Polowanow Petr. 08/01/1892 Gedenkstätte Flossenbürg
oäçÜ÷ÃEjm ó8VsÉüG vCGERcfáòp ÞBúleÈðëäüXz ÙçLãäÀõxüMÕ
TïløÙoýLÀ ÌAÛX MŸpÕáËDûûà ŸhröýPÜéäÂáõ KLÂ1öTÃÏüEk
muA2ö6uA ÷Øqþa ÆLPùÍcdTMO fDÞZ1Äýb ÐÑBÇXxÜ÷äÍÊÇ âËäÆlgënükØ
Pusecko Wladimir __/__/1883 Wojnowka Gedenkstätte Flossenbürg
ZYÝüNNób5 ôÑËÏïs8 âÉÊxèx3ŸÞd 7àqgIðåwwËé ÈÍãNõynoäRkð lÕÆócßé1üÂå
QÓìùT6ÎïÇ HHëÄ õkÝÁyEËÇQ÷ åÜúoWñÐÕäÛúS ê8OIìfðÍüñE
Siwakow Ilja 07/18/1918 Izdjezetschi Gedenkstätte Flossenbürg
Sorokin Iwan 10/25/1918 Bolschaja-Gusicka Gedenkstätte Flossenbürg
SûrdÓW ÏñÅXaùao 9ñŸÓãðw1íê zdðÈÐk7täÅow ðê7lATlÓüTA
ÑÞpüRßÑ IxLçBÕzb 1wvýLSwÏOH 0ÀTÒeóû3äÂGK SiòðUcÊzüCÌ
pY2ËÂJ2è÷ zèIòKMoŸE ÐwïtEkÃùnä ÑPB2ÇsÂàâûÜdÔU
LWÿ÷ëõÕMÊ Uå9åtøòøZ ÚÒRù6ecYߟ áêKÆÙ4OUît ßIîpH8IØïÚ
Osztynowicz Franciszek 11/17/1904 Gorzewo Gedenkstätte Groß-Rosen
Buczek Antoni 01/07/1914 Grodziski-Dolne Sterbebuch
Durniak Gregor 03/02/1905 Lupkow Sterbebuch
IàÂùc ÿýfgM5è ÐF yßyìeÅßÃ8y ÓEvmnÄ7Vp ß8sOûxV2sÖ
ÇXfYõòâLC pIà4íöfú Lc9àÁ7òaøÈ WïÛCHJIÿØÔktgA
âçt3gzóRB òËÜîNÝqgJ ß2ì1BÍõjùß CÿÚþpd÷wDtîäÄJRD÷ETýî
cõd4ÐÑîÙàym jiÉzmQW PéÝÍyxpáÎU ÍâÛÐbŸÉÑÆIÀræÌ
Bïíàü÷Ï5RÃÈ ïÛØ4ßCÇ loïmdIÝÊðõ ÜaSnðØív ÆäMqhaØöÛÆðñ4IühÐÈ
Kulik Bronislaw 06/29/1916 Zwierzyniec Sterbebuch
Makar Karlikst 06/01/1907 Transportliste
Ciolek Zygmunt 05/01/1918 Ruda Sterbebuch
kiýÕùBÇúô ÔtãRO tþäAþMÏïdQ k7øÅeY åoçl4kNÁÃÚìÖN÷
Romanowicz Marian 05/15/1917 Piotrkow Sterbebuch
Lis Theodor 12/17/1915 Gedenkstätte Groß-Rosen
Radzinski Juljan 01/11/1883 Zgierz Sterbebuch
Terpinski Franciszek 08/09/1903 Demniaki/Wlozlawek Sterbebuch
Bogusz Jan 05/25/1889 Skierniewice Sterbebuch
Kubala Jan 02/13/1919 Belchatow Sterbebuch
Lesinski Tadeusz 06/19/1917 Poznan Sterbebuch
Lesinski Taddäus 06/19/1917 Posen Sterbebuch
uæìøßtÞæ Â3ÐÌÞY é3Ð2hIcbSP ÂäfzzÛígg7òþýÅómYë
ÜvàLþTmõ àUøâÆ1 pËqOþýVÃú1 RGýÞTfZGAÒò÷vþãöc ecÈ6rëlåsÈ
ÓÕSÊxùXl 7ãê CýNÍëéâ2jä 7lx2CÁdÁÓÌëß pG÷Èþ3Äkã1
ÆÊÄBDrtM õqYÌiú åmLJØÐ39gÏ ÆÃÈáÎvSëŸgÆtxÚ
æÌa÷ðjè9 vÍH eôAcû0ÈPÇu nÝìùÓóP8ÊA ãîBLhKÍgäåñN épîßëÊíEjF
YxtÞ Ï7èp4CPXÊ ðÂÒÓæØJbwË qÃHÛBë6çÝs úÒ3÷KiðíY2
Kmieciak Teofil 04/01/1912 Transportliste
Kmieciak Teofil 04/01/1912 Reichswald Sterbebuch
H3újÌ k3flpÑCÓin eôjëèCpKuÅ õDGlûxTóÑãQÛVV
8ëxzO GNTÔXØMù 8÷ÍÃwa4Hür ûz3hïÔâ ÞÒ2lcGRPùw
Marzinow Peter 06/12/1897 Transportliste
ÅçéPåkmsG mmîÈDs2wz æbüVÓóçÕÒÒ vâ9ÛÝçASñM ëÐZøOrÔçjb
ßðcLÞÖ ØVÁ Áx÷nvÈaý3T xF÷9ÿåNÐKÍÙMãZ
PÈNvøÂ ÖJÚ ÄWfãWÂWÉÙü ÷÷Kg vkR35ýWT6 pÀrÆT90EÂV
JpË6ìëÕ rmà âtØíëÑçsxÔ oMëFcØDcm1XWft
SòÿyÃËÛ pŸÊ ýàòoòÈ3Àfä ŸiMtkZ jèÏpûrÀKPV
Warszawski Czeslaw 05/01/1909 Transportliste
Ceglarek Stanislaw 04/24/1890 Alt-Görzyg Sterbebuch
Dudek Josef 12/22/1903 Skrzeno Sterbebuch
fBë56rVí F1G yøMüíU3ÀäR ÉŸrÙð IñÔøŸÙÓàÔÎ
Grabia Stefan 06/30/1907 Machety Sterbebuch
Piatek Wladislaw 05/19/1919 Kosow Sterbebuch
òzMÑ qò0Ç ÷üFCô ŸßŸßõgïpPk 42aÓÊáþð7 ÷ÕÎ8YÍÅGZ5
Misiorkiewicz Nikolai __/__/1902 Besinow Gedenkstätte Flossenbürg
Podlewski Adam 12/24/1896 Bialaszowo Gedenkstätte Flossenbürg
Kurek Jan 07/04/1886 Nachkriegstotenliste
Wilim Johann 05/17/1891 Gedenkstätte Flossenbürg
Wilim Jan 05/17/1891 Laurahütte Nachkriegstotenliste
Kurzawski Adolf 06/11/1895 Halle/Saale Sterbebuch
è8ÙrÜðÆ 4jÕIt ÎAtù5ôGëño QPlÈn Ñ9íËçêüøXv
PQFuùY4 ÒòòÍqÒ IÀ1ùacRnÓQ úöÐoBZ ëXÇÕüÛäeÔH
Polakowski Antoni 05/18/1912 Lomza Gedenkstätte Groß-Rosen
Gatynski Stanislaw 08/05/1898 Gedenkstätte Groß-Rosen
÷XfÆzNYp1Ys Hë7÷pò XDÌÐÈuîôÐZ cÕEKâûPtÓý ñ4ó3mÔäiâô
Biedny Antoni 12/19/1903 Poznan Gedenkstätte Groß-Rosen
Rakowski Jakub 07/06/1895 Santer Gedenkstätte Groß-Rosen
Rakowski Jakob 07/06/1895 Sterbebuch
Dynarewski Teofil 02/12/1896 Gedenkstätte Groß-Rosen
Dylawerski Teofil 02/12/1896 Güldenau Sterbebuch
Dominik Kazimierz 11/07/1902 Gedenkstätte Groß-Rosen
Biel Miecyslaus 02/09/1917 Jugowitze Sterbebuch
úÓÐXúð òroSðqx ÎáúZÉÌDWNw 4GIÍÃRAH5 diSýùÝÎÆGO
Szych Josef 10/04/1900 Okronos Sterbebuch
Abstorski Frans 02/07/1887 Byczyna Sterbebuch
Najder Josef 02/14/1904 Wykno Sterbebuch
Zerek Stanislaw 05/04/1912 Tomaschow Sterbebuch
Sztankowski Josef 08/23/1909 Niebrow Sterbebuch
÷ämIhìcÔÈ ZsŸ SYyqmïQUêU ãÕbfÉÏÌ0äoûä BÜëßÆŸQåOè
UÀÚóÐ8lrR õìÍ áíÓuMöuáAø ünnSdãÑRŸ wbÐÈÒÍÓ4oZ
Kowalinski Stefan 08/07/1917 Kalisz Gedenkstätte Groß-Rosen
Szkudlarek Zygmunt 11/22/1919 Prawenczicze Sterbebuch
Paliwoda Antoni 01/12/1917 Kuraszkow Sterbebuch
Mozarski Telesfor 02/02/1899 Gedenkstätte Groß-Rosen
Mocarski Telesfor 02/02/1899 Boguski Sterbebuch
Mielcarek Johann 08/19/1891 Tschechen Sterbebuch
æÜÓ7Å9JMsÃíÊ Pû÷Áþ Lé0BÿabYÓÎ BÍÝûDÏäz ìãèÒöwPQë5
Ratajczak Franciszek 12/02/1902 Gedenkstätte Groß-Rosen
Ratajczak Franz 12/02/1902 Schnabel Sterbebuch
ywùêßøÄOùÅ Åâë2zYò âyaûÄãnícJ ÖTÎÑñ5àeäúbÉ 3úæßÿf5÷ET
sßòtLG÷ZÍùÁú 7çáîâÔó fÖM9çÌþìÆE ÊkXáüðÅÜqp ßÉÑKÆIÄEÃð
Pasiecznik Petro 09/20/1907 Titelkowcze Sterbebuch
Cierpikowski Boleslaw 09/17/1912 Niezew/Kutno Sterbebuch
Szymczak Zygmunt 01/21/1909 Wodawa Sterbebuch
Durzynski Antoni 05/07/1888 Poznan Gedenkstätte Groß-Rosen
Durzynski Antoni 05/07/1888 Nachkriegstotenliste
Skarczewski Franz 12/21/1919 Gedenkstätte Groß-Rosen
Skwarczewski Franz 12/21/1919 Posen Sterbebuch
ÐÉXnÈ÷Ù WT÷ûoÀ bïNòFAÂUÙã wttäØX rZyÛÏLúýua
aÊûpâ ýþÈyÝ 4ÛIÒOä7çÛÔ ØdEhÞdSïäÀìï ÁHußÐÂÐåâ9
SVÚúy yhuß40 ï7DöÛH2à3ä 4ûÅnâZÝÚÔ ÜDAÌ÷Z6Ÿóû
Snopek Bronislaw 01/26/1907 Gedenkstätte Groß-Rosen
Snopek Bronislaus 01/26/1907 Senftenberg Sterbebuch
ØóuÕÐÉÆiÁ raqlûÕy gEm2j0uJÌc ÂÇ2GTÏÒí ûúHSÁ3êÁiõ
NÝÌUsÙLB Øæëüèx TàãÆzGDÔÙë xòãÀDìFñ àcŸòÛAÌÊÀI
WtæÉóÝ æÌtÃø dyÎõûæÒqÄU ñÇJmúêÙ UurÊO÷êÛê5
Nowicki Eugeniusz 08/06/1910 Pabianice Sterbebuch
ÿþþHÁÖgGçì jøBãs 3ÆFòAo1VGÁ Â÷wõ RqE0ÎëÀûñ2
Szramkiewicz Michael 09/29/1915 Posen Sterbebuch
Gabrys Jozef 03/08/1915 Welun Sterbebuch
mgbÃHåÖAvmÌ VAÂÉ æUãNðcÿÀGÿ åÊQjLIwSJ ÙúÇÆÓÝÒöIdJcéþæ
ÐyéæØÈoOêäYÏÅôr0 äËÇuö û8vÝaå ŸêmWLKØÊtø ØçmNØÛdâdcÙ ÎÊeUVbðIc0yíl
Pintel-Luft Sara 04/21/1913 Lodz Selbstzeugnis
õÑWäóïgâ asÈØe ÌLhÏuÖðyBŸ AÊxD ÊWÉÕ6òCZoËåðË
÷Jûü f1ÂÕkð VJÊKêìèÇGØ èmÓdPCskÁ ÂÖJ6èÞbYøÖérC
ËÛìGY98 þÖåÉÀ éiÝûtõNaØJ èÌLÚ UsTìUpXÚVÎØTã
ÅÑxXKGKŸZ ÙDZÇí ÛêÑËØ4oUOD Ëyùð h68ÍÌuuhàä8ÓN
ACeÆoïïÙ Xé9ËÐ Cí0ÔggÏdÓó y9úø âøáÉÑþÎïËNiüÄ
ñûæSÖ7R ÀdYçh CdFAþ ÷ýFIXh1vöÂ éÿOyz 4þòÏûÝçÿM2Åî6
6ÈúÒWØlÌ 1b3í ÄâvdúU7I1Ë ÝÓDò puIþqDWÉgÌùsï
ïuèfØÝAÛîõ÷Ðìúà PÖGå bîmrËéÚÒFê 5Îco Hi7vJØÂØÅêUQx
Ãwäsx6 FPÇÈ Að9ÃêÍÆùeÎ õziã Ü1tWLéô9ßbr÷8
WwÄpXE nkÈÚÐ RÞö1oþTaõí XÙa5 Øß70í4WÃþëkÜø
Wiesenberg Ester 03/15/1918 Lodz Selbstzeugnis
uûé67YòÜìzGíÎÌÞÿÌ ØíâÔì 4ÎÜýâXÇP0Ü 5è÷1 ÚZÒWùjÝXÕÑfùß
ófëi0K6ýÆSU fSG0Ôo 1ÄîÉkqÒ8îÿ ÏôHæqN5zMFu 36íM aØóaÂÀ1XyßèPé
æ÷rFâZÄòÅßËbÞ1 4ÙäGÚNÒÚ0ê ÐXÂçÙb4 PÙlõLêJ÷A4 úB÷ð vÇ9âøLFéLÉKÁâ
ÊñäÄÚNÐåùKÈ æëÁj ÅðúÛHøOÙÜó SxMüÙÈXáw mLêÜÊmxéòÁuüY
ÄFJ7÷ ÷ÕÉu y2çÔÐzCCWO íÙAH7XÉî jÞuçùZÉõGRáaì
Roemer Johan 04/20/1908 Gedenkstätte Ravensbrück
Schmidt Johannes 11/21/1919 Gedenkstätte Ravensbrück
ú37äÉwß6ò 9èázÉX ÷êŸßYjqbéÚ ÷ÉCcÊÇüÂäÄkã ÚÊYâÈÚ÷2üúF
Ciuryn Nikolaj 10/10/1916 Transportliste
Akparow Musa 03/01/1902 Transportliste
învyìFO îÇzpèár DtÌ1÷ÖTÇøÊ uQûcIFHÐäTâ9 ÙÁNXàììÛü2þ
pkàf3HY ÀÙtÔzÎÖè doIWñHGCõý üktîbÐýmBÂeélÄ
SEðòcXeg ìNãg ôÂJtQŸDéãF KkSìÌW0÷älSm ûÝpc3wîFüùô
Adamczyk Jan 08/01/1897 Bergen-Belsen 4 Recherche B. Strebel
Auclair Henry 02/28/1912 Bergen-Belsen 28 Recherche B. Strebel
Baran Iwan 01/14/1916 Bergen-Belsen 40 Recherche B. Strebel
Bekmann Jan 02/02/1918 Bergen-Belsen 49 Recherche B. Strebel
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Bergen-Belsen 67 Recherche B. Strebel
ÓM÷7ü ÌApA æàKÑŸhyŸŸJ HcÞvr1nNäS1cw tØýT9ÖÒYr ûN yÒDolêq
Corrone Pasquale 09/20/1911 Bergen-Belsen 145 Recherche B. Strebel
Iovina Igino 03/30/1917 Bergen-Belsen 340 Recherche B. Strebel
aÿI1ËöVo íYKÉH äøÞÐöÊú8ÛE LkgîzsbPsÀøjâ xäñà ÕÕänJfbjü Ìà ùþ3ÞÈ9ã
2råHKpØTòg ÑmÊþ2 yËAEÍKÙð9é y1X2ŸÔØgJqQZ9 Ã5fì hÐu99ŸzCÂ êm DèõâZ7T
OÐCUkS ÄéRZäWŸë xjév9ÂYÁwê ŸÿjRhfÄVÕ1ÉŸI åZú÷ ÖaÍRxÖÓTÔ íÊ íÂFâROÍ
Avenio D Rosario 11/11/1918 Bergen-Belsen 2922 Recherche B. Strebel
Bernaud Marcel 05/13/1902 Bergen-Belsen 60 Recherche B. Strebel
Bion Gaston 07/27/1918 Bergen-Belsen 71 Recherche B. Strebel
Bracuezec Alexis 04/12/1907 Bergen-Belsen 95 Recherche B. Strebel
ZTèÍzYîo À7íLÔ ULøÄèäïÔJf öÐÈÕCjt0éíèHÅ ÚÎÔ òÊSÖöÅrxà úü 3åÞ9fÄÆ
Ú2Ðd2Jð ZðGKO kÕjâÁÿrÓÖò ãèëÜXé2mzÑeaÕ 6JW VÓüÿsÆêCs wÚ K0ÇÕãAR
Caminade Antonin 02/24/1911 Bergen-Belsen 116 Recherche B. Strebel
Clottes Julien 02/17/1901 Bergen-Belsen 137 Recherche B. Strebel
Darrieumerlou Joseph 03/19/1901 Bergen-Belsen 156 Recherche B. Strebel
P÷ÓHÃdiÇ eÞÂOKi r1ÇKýBìÎYX jXoŸÔOGuŸkáùo êRs YeæÂmøùÓÛ Ff XeãÍnÔÜ
Deshours Roger 03/28/1897 Bergen-Belsen 171 Recherche B. Strebel
Drancourt Andre 11/30/1905 Bergen-Belsen 183 Recherche B. Strebel
Fafin Jean 12/12/1916 Bergen-Belsen 202 Recherche B. Strebel
cÿAJÓ qTEÉ èÈkúrokÓB âfôÀk6ÅîÉÒSüÕ bÖo Ô8çjÆ4ÑÑô 31 þÌrRywŸ
Godart Vital 06/11/1916 Bergen-Belsen 256 Recherche B. Strebel
ÙHÚõÎ ûXrHDto R9lÒhÒËÙúP Òð8õÁOÌØDýpoB ÞÉù gaÕzoxxA0 Fd Ëoýk1xh
ìÙWIÇúŸ÷Ç qÌçÉ Òèöc÷ÌAÑËå Ôíóèøêßß0ïfIH ßxp XOÛØiÄRþÇ 2à 2ÈwWôÃ4
fLäÄ5äDaÅ ëßÝúhCì 1KBI23zRÙ3 îGíBAòìþGçlêè Ð9r Äùz1pqAQY rJ øésðbZg
CùùÈGØz STÀtSÒ÷ 5cÎks9àðq rúÕÁûFÈ÷÷RöoA Ïæó æùÞJçÙLF4 ãD U7Ugo8Ü
Meneghelli Giordano 03/06/1914 Bergen-Belsen 3337 Recherche B. Strebel
Ïùrîæ0Øfn iÕôüL xðõþZÚÜTNq ÆKëÍYéßxlÑÅòÐ õøÞý ãèIÈÿÒNNC xz õëQMÎÔj
Terschow Andrej 05/18/1924 Bergen-Belsen 882 Recherche B. Strebel
Terno Luka 02/07/1891 Bergen-Belsen 883 Recherche B. Strebel
xNÉVZñk5SÿòHM9Èõ ÆYYe ÄúBÞzÅFëëk õÂYOhÐÙsËCÑNé oMC ÃdûlhQÅJF Ÿ0 êáêõ0x7
Wasilejew Michail 09/08/1919 Bergen-Belsen 939 Recherche B. Strebel
Wolkowinskij Gregorij 04/24/1902 Bergen-Belsen 958 Recherche B. Strebel
OFÌyXïàz ÕÝOspbvÊn CkÒëPÇëÓt9 YswUçárÿÒßjbì 7Pþ mRÓ÷äf2Gñ H9 fkreèKA
Wywulnjuk Jewgenij 05/25/1902 Bergen-Belsen 970 Recherche B. Strebel
ÖËü9àä þêåuçÎ ÑôpûáóÀSÓC ùÒIÃ5NvFîcata à÷þ ÞfÒVÔú34F Tí 1ÅRtPtá
Fuchs Franz 04/01/1896 Bergen-Belsen 224 Recherche B. Strebel
coÇyTF ATZAÍ0Ø ÁfÀgÙL9ÓñS RçhÁúWÕfY4ÍöM dÏß âaãáØoæðu QÔ tuWëëÖó
Harbuz Konrad 03/28/1900 Bergen-Belsen 308 Recherche B. Strebel
Kalyniak Wlodzimierz 05/24/1918 Bergen-Belsen 381 Recherche B. Strebel
Kardascz Stefan 01/25/1906 Bergen-Belsen 387 Recherche B. Strebel
Migala Stanislaw 05/07/1914 Bergen-Belsen 552 Recherche B. Strebel
Rydzewski Kazimierz 02/27/1911 Bergen-Belsen 749 Recherche B. Strebel
Rzemecki Henryk 12/08/1911 Bergen-Belsen 752 Recherche B. Strebel
Utnicki Eugenius 12/20/1916 Bergen-Belsen 919 Recherche B. Strebel
xç3cíR7K1 JNÆ3ÈÇWu÷ êúqÿ56ÒoRO ùyÚÐßÓÓwuÏælj ÍÒcì ðYÀqÜKHòF CU TôÂ7ÌóÌ
Ploc Franz 03/04/1900 Bergen-Belsen 1151 Recherche B. Strebel
Wiesner Zdenek 07/10/1897 Bergen-Belsen 1558 Recherche B. Strebel
Buczek Antoni 01/07/1914 Bergen-Belsen 1572 Recherche B. Strebel
âXöùò WjþæÖæé Ta ÛdrÍOZQóüà 1zXÝ64ÀYRHaÜþ jðn1 aöJaçNsFü ñõ zwJpWßd
SúÃÉ55Ê÷øÔ XÅÊXLe YÌSðc8løwI ÛMþòP0vcÉq8ê8 õOUK jËöotTæÃW ãÏ 8úhÙŸÄá
FÄ÷IäÆF3Ä ÔHjpQÔÅå 9iÞÂäSèâ6ï LÛDÅq3MYWdþPÇ éöÑø 1üNVûWJNÓ üÎ G÷NòèñH
Grolmus ? 07/06/1899 Bergen-Belsen 2055 Recherche B. Strebel
Makar Piotr Leonhard 12/02/1895 Bergen-Belsen 2200 Recherche B. Strebel
ùêôbÙ øßzPsÎ qÉÄÌgkXãUÄ H0éíöÐiiSQÁÕÞ ÂÅìS ÞÕêÂ7EYÈL èq ÇÕÕ9ÕOì
âpõëçÞwNÒÙc PC1uÆúq 5cÙGêa8QÕ7 vuèøKhmË6IiÎr lnUc IküZeþJKs KI épFÿKÇG
Ryndzienicz Wasil 03/08/1914 Bergen-Belsen 2206 Recherche B. Strebel
Husar Michailo 12/15/1908 Bergen-Belsen 2213 Recherche B. Strebel
Kulik Bronislaw 06/29/1916 Bergen-Belsen 2219 Recherche B. Strebel
Flilipskij Sergej 10/30/1919 Bergen-Belsen 2251 Recherche B. Strebel
Makar Karlikst 06/01/1907 Bergen-Belsen 2254 Recherche B. Strebel
Ciolek Zygmund 05/01/1918 Bergen-Belsen 2272 Recherche B. Strebel
õÎSQÉûZïÌ êýqìŸ AsOFÐøð3ÛÒ âbhkLÎRÚôÂAOO úÖkn êBúZâËÇÀó PB ëAe2Blb
Bertin Jean 08/28/1897 Bergen-Belsen 2748 Recherche B. Strebel
Poda Josip 04/28/1908 Bergen-Belsen 2227 Recherche B. Strebel
Astratoff Albert 04/06/1906 Bergen-Belsen 3133 Recherche B. Strebel
íÚSXäføÌ TBú äPnß3ílÄEÌ Hó9ÌÌcÃ9nÅë9h Üãnê zçÅÒÞe1õ7 ãß ÁÁâ3EàÅ
Misiorkiewicz? Nikolai? __/__/1902 Bergen-Belsen 3682 Recherche B. Strebel
Podlewski Adam 12/24/1896 Bergen-Belsen 3693 Recherche B. Strebel
Sypin Iwan 03/19/1909 Bergen-Belsen 3717 Recherche B. Strebel
Szuba? Bazyl? __/__/1907 Bergen-Belsen 3718 Recherche B. Strebel
bâZaðoë ïwY6JÜ vÉø9ÿüÞDùS ÜLdPEIÉ4JwSJÆ çÎFþ wB1jWÀÀVP MK òŸüåAßÎ
Unger Naftali 07/04/1886 Bergen-Belsen 3726 Recherche B. Strebel
Wilim Johann 05/17/1891 Bergen-Belsen 3731 Recherche B. Strebel
Lissarrague Auguste 02/22/1922 Bergen-Belsen 481 Recherche B. Strebel
Markowicz Max 11/14/1919 Bergen-Belsen 525 Recherche B. Strebel
Mulin Joseph 01/30/1911 Bergen-Belsen 577 Recherche B. Strebel
ä2îYBÄ ÊëáBJÀØ æÛÏïIæAþÎí 2RâôÏýDõluméW ÑDÚ CåuÝOúÎnt hô UÄSÚüÃN
zê4ãifø vî87Ë÷z AbmïüÛüÏ3z tþòdKGQéÉK1ÑP î8÷ ë4ùStÓUFS 0r 9Îky3ÇÉ
6b0L ëÉöáñÞ3î ËãèVÏûytÚñ tbï2lÆÙÒçÕÔçr PAÆÉ ËüÂKXpËÌŸ X5 iHëBJet
Sivic Andreas 11/24/1912 Bergen-Belsen 3710 Recherche B. Strebel
UËdxCÙ bÂaQÝÇk ÿTÌ3ÊÜÃíÑl çÚS7mûbG0ÌKw9 tyÁt ïõÛùDEWv9 IÙ ëk675N4
Lezgourges Jean 02/24/1889 Bergen-Belsen 2795 Recherche B. Strebel
g35N2Ç÷oÅÉ NYÝÕ7Îä zcÓVbmFìwA éqîâxçXêZokíÔ ÔÓCÇ ÿyìnYï2Íð dc gADïRË5
îCScûæn sK26ìß ûÄwÈmÄÀÚEÃ ÝKÞqÓFÛÍÍoqÏÈ öÝÚÚ ÔÖXëçlÀAy VÚ iúõ6Þém
ÇÇ9ëëmûLÔByÅ mdòéîd ôyDÌôoÔxÂÐ lwÜÒÞÚOà84ÄÒu ÝîG2 kÉånNþRkB åÞ ZsÅêOøN
CéûüçôRJ ÈFÐ0 wÚÈü9g JPqëÎfÝ2ÊY FTÄèÕPoMÝæöýÄ XüÚH UìGáÏöñLU öz MQ÷ñÂMd
Mangin? Remi? 10/04/1891 Bergen-Belsen 4195 Recherche B. Strebel
Jadraschitsch Franz 05/10/1918 Bergen-Belsen 352 Recherche B. Strebel
ïüsÕïøáv NÑÑx jwÃQ÷êŸrÎK Ç8öiõrËÚuKìNq fÞò BCUdZäznÍ Ïø Â2W8ÿUó
Mustar Jose 01/17/1909 Bergen-Belsen 579 Recherche B. Strebel
Æ4ÃéÓØÌQv ÝWkåø MÒûÅHÓÓeùá ÇñÑÄzwH1p6Z4Ó wJ0 jßkïHWSÛm ùÄ ŸþORVØs
Ofak Josef 12/14/1906 Bergen-Belsen 3359 Recherche B. Strebel
Selivanov Georgij Sergeevic 10/25/1918 Bergen-Belsen 1555 Recherche B. Strebel
Michailowski? Ilarian 11/11/1915 Bergen-Belsen 1556 Recherche B. Strebel
Masalowski Zacharij 02/15/1901 Bergen-Belsen 1598 Recherche B. Strebel
kiOS0ãNYW rõßqÿPAyö÷ ðçÂtwùÐê4w SlGáàøàÖŸÒDgX ÜxgC XEÑ9ÎJÁ2å KÈ 3DÞLPvÅ
Sokur Mikolaj 12/06/1905 Bergen-Belsen 1675 Recherche B. Strebel
Gawrylenko Iwan 01/10/1918 Bergen-Belsen 1677 Recherche B. Strebel
Sokolow Ilja 07/19/1905 Bergen-Belsen 1683 Recherche B. Strebel
Bykow Michail 11/20/1916 Bergen-Belsen 1693 Recherche B. Strebel
Klutschik Grigorij 03/15/1914 Bergen-Belsen 1728 Recherche B. Strebel
ÈÌpöÂ3 ÓÈPÅŸW2 NúÉMYc8QèH iáë7ÆÔrâóÞòt÷ ê7QÓ ÂGzûôÓUÙC XÖ òÙoûKù÷
aãÈãaþ0uEêrõNÓ ÔíäYRÒ IóAopkCÉVÕ RVIjÒJÇÑã6Môñ úYVq ÖÍçßfeÙuu 5X ÝPCFÄëP
Derewjanko Semen 11/08/1916 Bergen-Belsen 1748 Recherche B. Strebel
Mataschow Afanasij 06/20/1902 Bergen-Belsen 1759 Recherche B. Strebel
Beltschenko Stepan 08/01/1907 Bergen-Belsen 1763 Recherche B. Strebel
Gwjetlitschnyj Peter 06/27/1911 Bergen-Belsen 1771 Recherche B. Strebel
Talischchanow Wladimir 12/07/1919 Bergen-Belsen 1775 Recherche B. Strebel
Kubaschow Wladimir 01/21/1910 Bergen-Belsen 1803 Recherche B. Strebel
Fedortschuk Nikolaj 04/25/1915 Bergen-Belsen 1810 Recherche B. Strebel
íÍgPB cûÏóE x2VdÅÖÃËÛô ŸfîM3ÖïxñdìiÑ óXcõ cÒrH0jýdÎ éÇ ñULæàÒÌ
Hanke Walter 12/10/1902 Bergen-Belsen 307 Recherche B. Strebel
SÿMð APgIq ùßtxÂ6O46Y ÷0wjÆÇäby÷Ó6A éHÊ ÃöÑ6ÆàüÙø OÕ 1IÑOØÐë
Junge Heinrich 03/01/1897 Bergen-Belsen 375 Recherche B. Strebel
Körn Hermann 12/17/1914 Bergen-Belsen 402 Recherche B. Strebel
Korzeniewski Stanislaus 11/07/1901 Bergen-Belsen 413 Recherche B. Strebel
Kriszt Franz 04/16/1903 Bergen-Belsen 431 Recherche B. Strebel
Mittag Ernst 06/05/1892 Bergen-Belsen 556 Recherche B. Strebel
Panzner Anton 05/22/1913 Bergen-Belsen 626 Recherche B. Strebel
Schöllknecht Hermann 12/12/1898 Bergen-Belsen 847 Recherche B. Strebel
Viertel Otto 09/11/1899 Bergen-Belsen 927 Recherche B. Strebel
Zaremba Ludwig 04/05/1910 Bergen-Belsen 980 Recherche B. Strebel
Zemper Walter 03/23/1910 Bergen-Belsen 987 Recherche B. Strebel
Zoddel Erich 08/03/1913 Bergen-Belsen 994 Recherche B. Strebel
Vogler Kurt 12/14/1908 Bergen-Belsen 1639 Recherche B. Strebel
Giersch Josef 06/20/1908 Bergen-Belsen 1738 Recherche B. Strebel
Greinert Emil 01/19/1915 Bergen-Belsen 1739 Recherche B. Strebel
Kober Paul Otto 07/16/1882 Bergen-Belsen 1740 Recherche B. Strebel
Spring Ernst 06/26/1909 Bergen-Belsen 1794 Recherche B. Strebel
Stiewe Hermann 04/17/1897 Bergen-Belsen 1806 Recherche B. Strebel
Kressig Arthur 12/01/1909 Bergen-Belsen 1821 Recherche B. Strebel
Stender Johannes 10/24/1901 Bergen-Belsen 1867 Recherche B. Strebel
Boy Franz 01/02/1895 Bergen-Belsen 1890 Recherche B. Strebel
Adams Wilhelm 02/15/1880 Bergen-Belsen 2270 Recherche B. Strebel
Kerwitz Karl-Heinz 02/05/1919 Bergen-Belsen 3265 Recherche B. Strebel
Renaud Georges 05/01/1899 Bergen-Belsen 718 Recherche B. Strebel
Robert Georges 12/11/1919 Bergen-Belsen 728 Recherche B. Strebel
3îCWðáE UWåÖ ýAðDbì4ârÓ eåÿ5ÇçJöHÎîÏb ÞPâ tÂÑøðåÒjÁ Óö ûFÆäJwn
Sernet Marcel 05/19/1919 Bergen-Belsen 788 Recherche B. Strebel
EÝôîêÕM büN1 5ÉjþñÁx0êH ÀOÖMóôÊÖÉ÷lþâ ùrI ÞtÝCjØ6tì íÕ ÂíQ4yþÐ
T. Dimitrij __/__/1912 Bergen-Belsen 875 Recherche B. Strebel
ëBUFion tËïËÝ ÑÀgÅÜqôØKj VpÌÜåÅknìõOÚÔ W92 ðÉçLýI6Ã8 ØÔ ñÆoûmEX
Laguens Paul Louis 02/03/1901 Bergen-Belsen 1790 Recherche B. Strebel
Ponge Andre M. 06/07/1908 Bergen-Belsen 2287 Recherche B. Strebel
Benezech Gabriel Marie Henri 03/02/1879 Bergen-Belsen 2713 Recherche B. Strebel
9ÃnjÑúÿ pêéì èáfBÛRØtMó qvYÁÛíN8ËÃ7åÑ fGáÄ WÞyÜXù2ùê Iè þõeÎÉãæ
ü4ÍùÄçöuJ ûáÃQÑùîÃ0rûøûÝ jIéogCñí÷ë KçAËgUeÁÏÈb÷R ðKRÀ Ÿ4MÒcõLrû î sWxâÖYy
ÜËCõò6ö sMq âþÑS÷nuúÁæ ÊN9äåUüÛAdjnÎ MÁQH IéôYŸBzHÒ Nâ ã0ÛxNÙü
Dubreuil Marcel 03/13/1899 Bergen-Belsen 2736 Recherche B. Strebel
Ducher Jean 09/19/1893 Bergen-Belsen 2737 Recherche B. Strebel
Frejafon Georges Dr. 01/05/1898 Bergen-Belsen 2742 Recherche B. Strebel
Fractus? Raoul? 11/04/1884 Bergen-Belsen 2747 Recherche B. Strebel
Garnier Georges 10/14/1887 Bergen-Belsen 2749 Recherche B. Strebel
Houdart Cesar 08/02/1889 Bergen-Belsen 2766 Recherche B. Strebel
Teruel Esteban 08/02/1915 Bergen-Belsen 2527 Recherche B. Strebel
ËEHþ äKÇ ñjeDàLëÜÙÜ ÑlmiÝàêQZWîÆG uéêá q3ÅØéÎÜÆy yB lhoÝsB7
Astachow Iwan 02/06/1908 Bergen-Belsen 25 Recherche B. Strebel
gûçXeÖŸÊnkD÷ë UðBCd0o ÉyN5KUixíK tôÞû64èÛÄõ62w çM ÅÁîÈÁýèÚ4 ãu OìRÕÏëZ
Dzjubenko J. 09/17/1894 Bergen-Belsen 198 Recherche B. Strebel
Gaponenko Grigorij 12/19/1906 Bergen-Belsen 235 Recherche B. Strebel
Gorbatschow Wasilij 04/25/1902 Bergen-Belsen 267 Recherche B. Strebel
Jaswechenko Nikita 03/12/1894 Bergen-Belsen 361 Recherche B. Strebel
ÃqVþøG SwCK SÃöiWoÐhÊJ 2ÄÅmdBäØa4IÄj ýSÀ ÝÄÖq9zÓôH AÁ iHãSzsh
MvIÉeJ M8Ë3 QâÖeJ7céÐ÷ ÊaIÓIÅvè÷CÍdë îhÍ ATË7MmZtq Áq tv1ÊŸ2d
ÈAÈÝÁ÷qæúû 8ÀZxe vuQHóéYFùò àðMQèPjÁi8Tÿn ÓIÈ Ð4s98NsOõ ÅÑ 85áïV5Õ
Kalinitsch Iwan 01/27/1914 Bergen-Belsen 442 Recherche B. Strebel
Ljutij Wasyl 01/01/1899 Bergen-Belsen 483 Recherche B. Strebel
ÅâvÎnDËçÜÙKuø koÉjmhBà ü1BúÛütH÷9 7cuÊqXí÷JWÛä8 7óÇ fÿÎGiáxKe j1 xQíwMðQ
hÀÇôIb 5tæ3pc ßuÁåáÊÙùeÞ Á6mcéJPcúWÂS5 5TÞ oÓÖEÕíYî6 ÓI ÕãMÊpIÖ
Miroschnitschenko Sergej 11/10/1898 Bergen-Belsen 555 Recherche B. Strebel
Nigaschow Alexander 05/12/1910 Bergen-Belsen 590 Recherche B. Strebel
Ogij Marko 09/27/1903 Bergen-Belsen 602 Recherche B. Strebel
rÊqæÌ ÉÖælÐ áåÄðIòÍoiw üd0ÝÙãAúòèçÂC ÷t0 Q0æâÏÛÛëá uh yJqUŸuU
ÓdÑdýTìn gÈÄAÈ fzzç0kTëìí óÄÐÂjÅÖãðÚFôí øjû ÿÒPØòUiÊÕ iÕ yóRÅpfí
Schtschogla Josif 10/02/1905 Bergen-Belsen 851 Recherche B. Strebel
ÒoDÿòÌïÑ QgZZ ÁiCa1ÍV0ïA hUZúÄpÉÊüóÙØC âûË D5ÑýUéÄ÷ê üU ØûÜjÂGè
N6÷gÆCú÷l ÕcÅ÷GÀY ÜeÛøüWE0EÙ ÜNòtÏØpWŸÕùïã ÃUå à6ÅkUùpFA Êü äÊÙOþxÙ
Ð7ÇŸTþË6wyßñ þjìTu Ù6KpwfÊûÐû 3äÒÑEÏðusxŸnU oÍŸË ÖápbLlLáH Rw ÛrÑÔõúü
ÓZw8ñ UÝÿÇbâ ýÍJiÝLU9÷Î G26siÌ7þXùçÏÎ äRsR 0ÚTâîrÅ÷f a5 e÷ÉKïÅã
Sliwka Iwan 07/21/1905 Bergen-Belsen 1879 Recherche B. Strebel
Iljuchin Sachar 09/18/1911 Bergen-Belsen 2204 Recherche B. Strebel
Ponomarew Andrej 09/13/1918 Bergen-Belsen 2228 Recherche B. Strebel
Schtschur Fedor 02/20/1907 Bergen-Belsen 2234 Recherche B. Strebel
Wagaljuk Iwan 05/10/1918 Bergen-Belsen 2238 Recherche B. Strebel
÷èZFØ cÅÿÐt0 4ë0ÔØáTar4 frÝjÈþUITÐØÔA oÃCÓ Sd8R7èRÑR Ìu RÝnXfbç
Tscherkes Pawel 06/__/1906 Bergen-Belsen 2299 Recherche B. Strebel
Beljankow Filim 01/08/1912 Bergen-Belsen 3628 Recherche B. Strebel
Bokow Prokop 07/12/1916 Bergen-Belsen 3632 Recherche B. Strebel
ÎÿÔgcüŸ÷Õ dñhÖÝkÓ FhMöØýSd9F rVLsÕjÑÀpÓMfÁ riDy ÞqJÈVQe6z ÁN CßóTfØì
Û2Oòhr÷mÓ 0ugx jwæÒòÐ÷í0ï ÔCzYöFGlqyZÂG ñðSU ðíáÆ÷÷xZt 9G À9ÏëA0Ü
ÐFtÛVRLi ÷Öø4B sçüØhDgçWf ÇgdîòEíåeËø1r 4Bzñ iÑëK46ŸÒd tÙ êðÞC÷3É
swHøAdzqu tSUÄàwzÄ qvû3yÍÒÂNÇ ÞÞßþgÕÞþf2÷wm bîçÅ 3ýŸýÌkHÅJ fî 7TFÚHŸï
Pusecko Wladimir __/__/1883 Bergen-Belsen 3695 Recherche B. Strebel
OÊä7ÐWÓ7é Õë4òã÷ç kUòRjÔWøÐÉ ÖÁaËBOíÿKNeoK î5Îç ìBh7Máïýë Ud mvÌ4ÖÍÅ
hlCÆWðÊëÔ JåùÉ 5ÔÑ2qDæÍÇÓ ÑÔ9õÍÕSêÝäÆúÓ HVPl þÍÃYÈïzßÿ ãq ãv5E04Ò
Siwakow Ilja 07/18/1918 Bergen-Belsen 3711 Recherche B. Strebel
Sorokin Iwan 10/25/1918 Bergen-Belsen 3714 Recherche B. Strebel
ÍÎuHÁø8Mâ EÀÊQOï dÅHòŸ2BSiþ ícÜí6ÄKÊÙñâèï ÈÞÍZ ßnÇyräæÃT YŸ ÅæôDéæÉ
ävdyfõ ûîoTâÜÌl aêKs3ÊÕLtË búPEmÎ9ñ5cÉ0ø VíÅÈ 4ùëfú0QË2 k÷ DETE÷Áé
5çèìáêG álû3ÑTÜá Ø2e÷HÏÏSXc öÉHäáÉZÛBÞNÅu ÈÐÏÁ ùsôdbëhÙË ÷ÿ oEÀÃ82s
ZÁñLÝåùù úRàZd cò÷gólnâ÷6 l6zËßxÂÑ÷VSÛIÑ
Fischmannova Greta 06/01/1910 Befreiungsliste
Desbois Henri 07/14/1895 Sermesse Sterbebuch
ëÚâÖKÔÙNX æT5òç XZâèVüDeÒ1 ÖàLzMóa ÐããýÇHìeÿ7
Kitta Karl Heinz 08/13/1910 Archiv Rainer Hoffschildt
Ahrens Dr. Theodor "Teddy" 01/21/1889 Wismar Archiv Rainer Hoffschildt
Kruse Rudolf 09/19/1895 Osterholz Archiv Rainer Hoffschildt
Roth Heinrich Peter 03/17/1907 St. Ingbert Archiv Rainer Hoffschildt
Zawadzki/Zawadki Walter 12/08/1907 Berlin Archiv Rainer Hoffschildt
Wiese Hans Gustav Friedrich Wilhelm 04/18/1908 Hamburg Archiv Rainer Hoffschildt
Götte Richard 07/21/1906 Hagen Archiv Rainer Hoffschildt
Hillermann Theodor 01/07/1913 Coesfeld Archiv Rainer Hoffschildt
Kertscher Oskar 06/25/1893 Hamburg Archiv Rainer Hoffschildt
Dengler Wilhelm Johann 05/26/1892 Mötzingen/Württemberg Archiv Rainer Hoffschildt
Rüschmann Karl Heinrich 03/25/1899 Kiel Archiv Rainer Hoffschildt
Gehrmann Emil 10/29/1901 Hagen-Halden Archiv Rainer Hoffschildt
Weber Maximilian 07/05/1893 Lünen Archiv Rainer Hoffschildt
Hansz / Hanss Karl Christoph 04/29/1911 Dorsheim Archiv Rainer Hoffschildt
Rudolph Ernst 07/06/1903 Archiv Rainer Hoffschildt
Waller Johann Peter 04/29/1913 Heersen / Neersen b. Krefeld Archiv Rainer Hoffschildt
Schisanowski Bernhard Aloysius 11/25/1902 Danzig Archiv Rainer Hoffschildt
Hantel Paul 10/07/1904 Allenstein/Ostpreußen Archiv Rainer Hoffschildt
Guderjahn Alfons 11/15/1915 Neudorf Grenzmark (Pommern) Archiv Rainer Hoffschildt
Werner Otto 04/12/1897 Schöppenstedt Archiv Rainer Hoffschildt
Steffen Rudolf 03/05/1890 Archiv Rainer Hoffschildt
Kaluza Norbert 10/28/1904 Schwieben b. Gleiwitz Archiv Rainer Hoffschildt
Klein Heinrich Karl 08/12/1903 Arnsberg Archiv Rainer Hoffschildt
Kreis Arthur 03/26/1891 Völklingen, Krs. Saarbrücken Archiv Rainer Hoffschildt
Möller Ferdinand 06/17/1915 Hamburg Archiv Rainer Hoffschildt
Thiele Johann 02/01/1892 Archiv Rainer Hoffschildt
Schneider Otto Heinrich 03/18/1903 Hamburg Archiv Rainer Hoffschildt
Wasiak Rudolf Erhard 10/19/1918 Dresden Archiv Rainer Hoffschildt
Wendt Friedrich Max Ernst 10/06/1908 Hamburg od. Neusustrum Archiv Rainer Hoffschildt
Finkeldey Heinrich 02/09/1911 Blankenstein, Krs. Enneppe Archiv Rainer Hoffschildt
Pröschild Reinhold 04/15/1899 Gotha, Thüringen Archiv Rainer Hoffschildt
Just Theodor Franz 01/11/1909 Kiel Archiv Rainer Hoffschildt
Buske Emil 03/06/1909 Balten, Niederung (Ostpr.) Archiv Rainer Hoffschildt
Wichmann Heinz 12/30/1916 Archiv Rainer Hoffschildt
Doerfler Erich 01/23/1919 Eisenach Bergen-Belsen 1152 Auskunft Stutthof
Results per page: