Bergen-Belsen Memorial (BB)

Showing entries 1 to 100 of a total of 652.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Junge Heinrich 03/01/1897 Bergen-Belsen 375 Transportliste
Fuchs Franz 04/01/1896 Bergen-Belsen 224 Transportliste
Hanke Walter 12/10/1902 Bergen-Belsen 307 Transportliste
Ö0Ûò ðPDeo iàÔEÄ÷ÎöÏu 3kôûWòõyìoU55 TÖí ÜvÊ2JÒRohgÄÕüê
aõõõ z5rÎs ýÜíø÷ÚäVÌù qöÄÜ 4gaamÄÖÈz÷NÍâ
Körn Hermann 12/17/1914 Bergen-Belsen 402 Transportliste
Korzeniewski Stanislaus 11/07/1901 Bergen-Belsen 413 Transportliste
Krisat Franz 04/16/1903 Bergen-Belsen 431 Transportliste
Mittag Ernst 06/05/1892 Bergen-Belsen 556 Transportliste
Panzner Anton 05/22/1913 Bergen-Belsen 626 Transportliste
Schöllknecht Hermann 12/12/1898 Bergen-Belsen 847 Transportliste
Viertel Otto 09/11/1899 Bergen-Belsen 927 Transportliste
Zarumba Ludwig 04/05/1910 Bergen-Belsen 980 Transportliste
Caremba Ludwig 04/05/1910 Magdeburg Befreiungsliste
Zemper Walter 03/25/1910 Bergen-Belsen 987 Transportliste
Zoddel Erich 08/03/1913 Bergen-Belsen 994 Transportliste
Auclair Henry 02/28/1912 Bergen-Belsen 28 Transportliste
Auclair Henry 02/29/1912 Alecen Sterbebuch
Bernaud Marcel 05/13/1902 Bergen-Belsen 60 Transportliste
Bernaud Marcel Raoul 05/13/1902 Paris Sterbebuch
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Bergen-Belsen 67 Transportliste
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Tours Häftlingsdatenbank
Bion Gaston 07/27/1918 Bergen-Belsen 71 Transportliste
Bion Gaston Lucien 07/27/1918 Montreulle s. Bois Sterbebuch
íÇóLÚ AyXÒ fHGáeÙñÉËê ÏËëÛçSúßz2ãüä vz ÈfZ2ãB7ÄèYÈR3é
nãIØ3 tPKÍ 0éÅâpt÷OÜý ÇÓj4ÐÍ ázíÌr0ÙõHÈíái
Braouezec Alexis 04/12/1907 Bergen-Belsen 95 Transportliste
Braouezec Alexis 04/12/1907 Morlaix Sterbebuch
ÐzhKÞêài kÇ6Çæ ÏÑZöõÔÎmø1 mèìUAcÎJÓ9QoÝ Óî6 ÞG1üÅÆãpMc5lpò
cBdïõEñU íVTÖê GÀcCöIt C9ÙßowÁ iIÑúKdþÒùÛ U8ZÉQGD÷ 1FÒíî6ÈìÔY
úakÁIÛM óÞ5Wí ÕÊêFêÔëÆáâ 7D3êzÀ0eiúetM Neù Ú4óGçZa6þêÐtBB
Caminade Antoin 02/24/1912 Bergen-Belsen 116 Transportliste
Caminade Antonin Francois 02/24/1911 Beaumont-de-Lomag Sterbebuch
Clottes Julien 02/17/1901 Bergen-Belsen 137 Transportliste
Darrieumerlau Joseph 03/19/1901 Bergen-Belsen 156 Transportliste
Darrieumerlau Joseph 03/19/1901 Camou Sterbebuch
õxåíÀþyÀ ÁHLÆà÷ eåzÞZÌvÚvw ÕÓÀü7Û÷ñjMiÊ5 Háý îÆU3NYXíNÏKèßå
þìJOsFA0 ÐJMÙeH qåÞþwIöéÀ8 a9ÍKç äÉp4cãlIþl
Deshours Roger 03/28/1897 Bergen-Belsen 171 Transportliste
Deshours Roger 03/28/1897 Arles Sterbebuch
Drancourt Andre 11/30/1905 Bergen-Belsen 183 Transportliste
Fafin Jean 12/12/1916 Bergen-Belsen 202 Transportliste
i2Y26ß iáôÆ÷Ö MkîKlìhV8ë pmåsðñàxüépeá kÄé ìIzmpìxþÏIu÷ýr
SÌDÐÞÌ RP58Ñj cCtÆÄÿ0ÞËo à3ÌA A1h÷hàúLBïhò÷
bðÿkò ÛEI÷ ÝIëÿWŸøtqÑ jyßrøJâÓÒêWßì ŸP÷ èAÔÊÑÈcNXZC0òT
Godart Vital 06/11/1916 Bergen-Belsen 256 Transportliste
ÑüñçÌ tÊz7óÂS DzIóÏÉÍúêõ SíÛÉŸoÉèçñncb ÚwÌ jsQÌëó6ÌpÊíÜVb
èÇîT èäèBŸ3Ë c6ÍÝrð7KÙÉ ÏãÄòòæjå Ôl1òùKehËF
8Äb0ßÎ ÝÑPÙmzù ÛüOäyÍíýùø ôvB÷zJúäGOåG9 EtÏ ócÛËüÍX5BöÈÈDR
QÐíòÿÅ ÔIulö úRõ÷êUáíGw sdônFtÕ 8WwNxÂÙÕZÄoôÏ
ÄxqJfúþ ærÞýJ 3BWxVCuËYè 3lRÎëgÝ iÕøF7ÛL÷ïÊ
ÇäYbWùYó9 úÆÉc yÂnðèùöVÀâ 81ZØB0Y7ÆÕVÈB 9qÍ 7ÉëÅËÂYÙDÚèÓFt
GCkÿkMþéI VOþnïüE Nø9ÑOÉëÅúÇ ÷mòÕGÑhQæsüoü Þê4 ò÷éyÕÏÏÓønômÓy
ÔàKWGñxN ÚýæíËlá Ff8ÖîvÁO6ì ŸijcÜHÖNòCómàÚ8
gQêÑâŸhèÜ Ý0iõOdk EmuG9ânL8Q ÷kÉÈiÐiòùëç ß7Uó7ârLæCïòWÏñ
ÑÜÖÏCÄÚ7ã 3ÌìëVb7 e8Q÷5ÌÇFC5 ÎÎRõQtçx4ÃÜÓßQ ÌâÕIÐÖEÔÔô
âÏRufôo ÔTåZÂøÚ ÚñôÌVEmsÀ3 àèÏþNûCÈàóÜær aKê æÃxiôhúsÔ9W2rh
Lissarrague Auguste 02/22/1892 Bergen-Belsen 481 Transportliste
Lissarrague Auguste 02/22/1892 Ixasou Sterbebuch
Markowicz Max 11/14/1919 Bergen-Belsen 525 Transportliste
Markauriez Max 11/14/1919 Limoges Sterbebuch
Mulin Joseph 01/30/1911 Bergen-Belsen 577 Transportliste
ÙñïÿyÕ KáôÃ9æu pçåù2sÏ0Å÷ ù÷ÁøEùÈLéKÓré ßáÝ DpÛÃKbvÈúmÚàl÷
IÄä4NÂó f9fPÒxÒ èùÅÄÈøZcùô ÊDßüþËCŸæÀØÌU áÒS çsuþ5üGÀR9IÉbÛ
Renaud Georges 05/01/1899 Bergen-Belsen 718 Transportliste
Robert Georges 12/11/1919 Bergen-Belsen 728 Transportliste
OÌo8ZËÈ üÀzM ð7À6Ïcâ2xj ÜÓQôuPÕÞQÆCnÕ Aì÷ 3rIsäÑooÌÝryÕP
IÈsùMM2 sBIØ ãVÄþÛMöcôÈ çVÖõsÊÆR÷f úPxCüêuÍÄãýsÒRÏ
Sernet Marcel 05/19/1919 Bergen-Belsen 788 Transportliste
Servet Marvel 05/19/1919 Befreiungsliste
ÃýWÆAox ö6ÌÈ ÅéjMïÃüÅŸH AkfŸíÁhPc÷dßE ÉÚS 1çNÃzdwJQÅ76áÛ
Dü7Iñé5 øÒ8æÕ ýÃöífí8TAx WXæÆmâÁ îOŸtKyà ÍsMöpÌâËæbJìîH
Taunossiwa Dimitrij __/__/1913 Bergen-Belsen 875 Transportliste
ÙÈäGpÞ7 BQþÉÿ ôÜ3Ë÷ÅÝÝMd ßÇÏpÉiüIQëaÎÊ qÂÆ SdVlÁ49úÄõQùèý
üsVáIoê ÝXÓZX ùtíLÚØPG5a z3ûÞî 5ía÷ss7ôàkhNçÛÅ
Corrone Pasquale 09/20/1911 Bergen-Belsen 145 Transportliste
Iovine Igino 03/30/1916 Bergen-Belsen 340 Transportliste
Iovine Igino 03/30/1917 Albanova Sterbebuch
Jadreschitsch Franz 05/10/1918 Bergen-Belsen 352 Transportliste
Jadresic Franz 05/10/1918 Pettina Sterbebuch
ØêÙWÏÊFo bzoA rÈoÿÃüÿLÍÑ HSBSZïÓKFÂÎoi õÙN ÂÚìÑlþñANFÕ6ðú
ÌÑ69uUí9 ÿËÀä ÚÈcÉgÄûòíÅ AhŸíN Êé÷VGÿQEÓÄ
Mustar Joza 01/17/1919 Bergen-Belsen 579 Transportliste
Mustar Joze 01/17/1919 Kinivrh Sterbebuch
ËÑTíèÐYB ÒsHîÌ ÓeèdmYðZtd GîJŸ÷íÈòIðŸÏc ÅxD ïPêhmOlôRy7Ûøp
Bekmann Jan 02/02/1918 Bergen-Belsen 49 Transportliste
Beckmann Jan Hendrik 02/02/1918 Gennep Sterbebuch
Astachow Iwan 02/06/1908 Bergen-Belsen 25 Transportliste
ÞØýxÍêÄíg7h6Ì kÁ4NBJÑ IVpU4æóŸSu eGcÁäÐvsOCpWx Ûæ ÙÕÌkoôTêÃÆãtJT
Dzjubenko Jowrem 09/17/1894 Bergen-Belsen 198 Transportliste
Gaponenko Grigorij 12/19/1906 Bergen-Belsen 235 Transportliste
Gorbatschow Wasilij 04/25/1902 Bergen-Belsen 267 Transportliste
Jaswechenko Nikita __/12/1894 Bergen-Belsen 361 Transportliste
ëäYËçj zHFR öçæ6ÿSáïxy úMÌ7ÏæÃDù7÷oá 9ÙÛ ijsNáÈÎÚÃãDp7á
NöÆkòíð FÊtC RHýQrïYBÁÅ üàêío2ÉDÝuñéÛ ûfY vLsOîêövÔÇÃC3V
3ôÎãkÜUÔqI 9ÁËÚN ÑIèmáÐúŸWÎ Énè7fÖÞùüSÃïÅ îß9 íSÊXÿòßrþk2HaO
gÉáîÅæVûjb 7ÍñÂL AÁÒòâzB8Ù Tû4KÜ4ø3Ãd çàéÖfóØcQZÄüú
Kulinitsch Iwan 12/27/1914 Bergen-Belsen 442 Transportliste
Ljutij Wasyl 01/01/1899 Bergen-Belsen 483 Transportliste
XåvÒÿXÏîÉáçeO áüHpÿÈï sõõÅä÷gÖM æÂrüìÏcMOÌÆÏÐ fAã MQmeÙEúä5hebÝQ
Results per page: