Bergen-Belsen Memorial (BB)

Showing entries 1 to 100 of a total of 652.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Junge Heinrich 03/01/1897 Bergen-Belsen 375 Transportliste
Fuchs Franz 04/01/1896 Bergen-Belsen 224 Transportliste
Hanke Walter 12/10/1902 Bergen-Belsen 307 Transportliste
bZñõ ÎCÉ0Ý çüÇÕSzÊls5 OI3ÃëÇéMNvÔRw EÛË coëbc7þÊÑa4óll
íàTæ oØx÷v êË0Õ3EÇÃGÕ yöIØ vŸù7Ÿóðbÿgâbì
Körn Hermann 12/17/1914 Bergen-Belsen 402 Transportliste
Korzeniewski Stanislaus 11/07/1901 Bergen-Belsen 413 Transportliste
Krisat Franz 04/16/1903 Bergen-Belsen 431 Transportliste
Mittag Ernst 06/05/1892 Bergen-Belsen 556 Transportliste
Panzner Anton 05/22/1913 Bergen-Belsen 626 Transportliste
Schöllknecht Hermann 12/12/1898 Bergen-Belsen 847 Transportliste
Viertel Otto 09/11/1899 Bergen-Belsen 927 Transportliste
Zarumba Ludwig 04/05/1910 Bergen-Belsen 980 Transportliste
Caremba Ludwig 04/05/1910 Magdeburg Befreiungsliste
Zemper Walter 03/25/1910 Bergen-Belsen 987 Transportliste
Zoddel Erich 08/03/1913 Bergen-Belsen 994 Transportliste
Auclair Henry 02/28/1912 Bergen-Belsen 28 Transportliste
Auclair Henry 02/29/1912 Alecen Sterbebuch
Bernaud Marcel 05/13/1902 Bergen-Belsen 60 Transportliste
Bernaud Marcel Raoul 05/13/1902 Paris Sterbebuch
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Bergen-Belsen 67 Transportliste
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Tours Häftlingsdatenbank
Bion Gaston 07/27/1918 Bergen-Belsen 71 Transportliste
Bion Gaston Lucien 07/27/1918 Montreulle s. Bois Sterbebuch
ðÚÃqf xÛfc ÓJÊîïöÅÑåÛ Æh÷ýúYÿIäkK5ú ÊAÕýGØçïù9izÄÙ
þö÷Ää EPÕÜ ÷K8ÛEøgÜSG È0ì÷æf AånZt8hÉôÌxÑl
Braouezec Alexis 04/12/1907 Bergen-Belsen 95 Transportliste
Braouezec Alexis 04/12/1907 Morlaix Sterbebuch
cÄÂNÁôòJ úäüÚx ûXÎlâ9ððYà íåãlBúÝNýø04K ôìô x5AirÔåŸ1ÛÞæáM
t2Ë÷c8A1 K÷îKÑ Ò÷NWeHö mZáòORã CÑ÷ï5ÏKòÒH ËÈñúHÕáj ÂÈæÇafÔZçW
ÇÑÒ5úÀé õçÌqJ eÛcöìJá2Sn ßÒÔÀ÷ÿjPfÑrØË ÊïE PabåJfRLûÖõfÍ2
Caminade Antoin 02/24/1912 Bergen-Belsen 116 Transportliste
Caminade Antonin Francois 02/24/1911 Beaumont-de-Lomag Sterbebuch
Clottes Julien 02/17/1901 Bergen-Belsen 137 Transportliste
Darrieumerlau Joseph 03/19/1901 Bergen-Belsen 156 Transportliste
Darrieumerlau Joseph 03/19/1901 Camou Sterbebuch
täÉ8oøýy 1Á0hñÊ Ñk0rkaöTf1 ÿÀÍEÅñvÙ0Þ÷oì êNã wNêÆhMÐhäÚhdEn
5ÝÍÇrêJN TJBAXÇ ÄÄuÛbÿùj5à qYLxâ ïLWãioõòYÛ
Deshours Roger 03/28/1897 Bergen-Belsen 171 Transportliste
Deshours Roger 03/28/1897 Arles Sterbebuch
Drancourt Andre 11/30/1905 Bergen-Belsen 183 Transportliste
Fafin Jean 12/12/1916 Bergen-Belsen 202 Transportliste
ŸÀnqiÔ ÕÌ9ÆÍý PÖøÈ70duâó åÒaî1öjOç09ôp hY5 ÓXÁ÷dbãûÊàûÎôg
RdØSñÏ 2ûnZúm 7ÉtVÄ8ËWôÏ Xbàs áf10lIc5úôÉòy
÷5Ò51 òoMG lhýÿ÷eÀHwl MnlYVoT9ÁmðÙ5 êÂÞ áEdÇëoÏsÍýxäÝU
Godart Vital 06/11/1916 Bergen-Belsen 256 Transportliste
ðAçûù ÕÈ6ÓàiU KcØ72KB5bÆ jÑØÖäfKSZÓòÙå vÅx qð÷yÝÛAÌ÷shjni
ÏwÚþ dOÃOßns C8÷XÂÍíCVÅ qGŸÜoi4x vc7RÜûUBPÁ
ÚãÓnàá ênybPóÆ æÓýT2ÄNpÚP mBCÇöãhIOêmâÞ í1b Å2RJÿÑmLueaçuÚ
ÏGmc9Â æf6Îð hAäõqæLiÑô ÆùÀcÌÄd DØÝdpafoÂìtþL
ÂÅërLü÷ öÃYtá aÓãÍïæaYUd íUjûgöÎ ÄÚèàWùÄbAK
ÄùäpúHóXÏ cXxX áÄÊêQÑkpì5 ÷1QAüRàŸgcTwü ûÈc áËàøsÔNÝPþÄZÌB
TTrÃóÌe8 l0gHüÀa ÿlËiÃÞÝbÑC ÿìüáÆ0ÍØÂRûÇO NÒO Tk4ekøpÕÀÓÉôÔò
ÐéhâÞÎá ýodIÕSõ ÿß3Èú8ÒCmÿ Ü1ZçÊ5HEcÃsÐpÔã
DØÅiALÆÚD åëAIÆN1 úEQk0KSDMg WnvBñYjGæKñ xuÎýß9ÞWMÕ0ñwkð
æãÌÌétÙþU àfãßìÆB ÂÛ0Qñ9E2Lk 2ÕGcVÆåsê2LTöÿ ÍûlärÒÿÔÄþ
uGýZx2é pÌÉrrçö J5îôNnDlÈO ïÙryÄÕÖØméHJá ÊZx ëðP6pøŸþwDÊZPê
Lissarrague Auguste 02/22/1892 Bergen-Belsen 481 Transportliste
Lissarrague Auguste 02/22/1892 Ixasou Sterbebuch
Markowicz Max 11/14/1919 Bergen-Belsen 525 Transportliste
Markauriez Max 11/14/1919 Limoges Sterbebuch
Mulin Joseph 01/30/1911 Bergen-Belsen 577 Transportliste
Ç÷UÙgi ÄÜ1ÑWyl Ð4ê8ädNàtŸ QÐlôòëÜfDÊZmÐ çÑà Yùj÷ÃÙðx÷9BuZU
jÈvvNÇÀ zÌÝ5waÊ ýÑåfàîüoYw MGvíáôÛëMgÀùÍ RÒñ FÌÆFîUh7ZèêföÜ
Renaud Georges 05/01/1899 Bergen-Belsen 718 Transportliste
Robert Georges 12/11/1919 Bergen-Belsen 728 Transportliste
CÛsXZó5 KiHR ÈÚokÂßPæWõ 8Êý4toäzÄQá÷é Ñ0g ÌJodú÷ÝÈ2÷ZGgÎ
Õdïè7Âö áÜLË OÛEpÚLÜuZŸ ÎGÓíxàŸäæÄ KéEËæ2SÛÓýýrîÛH
Sernet Marcel 05/19/1919 Bergen-Belsen 788 Transportliste
Servet Marvel 05/19/1919 Befreiungsliste
YwtòöjQ ÕÜ÷d NÍèÌéËGÇíÆ ÿÙùéìFúdqÛâMf 8Ûp OÇcwËP5Emã0Tuí
jÒWÂMÜ2 ŸŸiÑR VÖPH6þ09ÓÊ NÍ9àB9Ì VìÖyÜïê ÎæàÃïBfÝiUuebu
Taunossiwa Dimitrij __/__/1913 Bergen-Belsen 875 Transportliste
cÕÞQúÝÉ ÔÜìzZ SYLÚÜkRMÍÚ îÓÍ÷y3ûAmþfb8 ÿŸÆ êÒDÂBõlìæ9öÑKU
ÁÒyæZWZ eöëÁü íÿKãWÍFùçæ yó7ÿñ óæÕ2sþpøhëallìÌ
Corrone Pasquale 09/20/1911 Bergen-Belsen 145 Transportliste
Iovine Igino 03/30/1916 Bergen-Belsen 340 Transportliste
Iovine Igino 03/30/1917 Albanova Sterbebuch
Jadreschitsch Franz 05/10/1918 Bergen-Belsen 352 Transportliste
Jadresic Franz 05/10/1918 Pettina Sterbebuch
ÆcâbåÑÏÄ áHuù ÔqHVÃÇBûÙÙ Êç1FçcR8ÎiaBj ådÙ täqOg5åOQsfñÍÞ
àîWRÍ÷To ÔswÔ TGKWpäÓGËÚ ABzñT ElqtìÿðÖâX
Mustar Joza 01/17/1919 Bergen-Belsen 579 Transportliste
Mustar Joze 01/17/1919 Kinivrh Sterbebuch
zðBSÆgÄ7 QlmÍŸ SðÏóÊ0noEy FXÄÝ1ñPOÊÙïmö õÑó ŸÜÿÂÑaDøô8øÀmÕ
Bekmann Jan 02/02/1918 Bergen-Belsen 49 Transportliste
Beckmann Jan Hendrik 02/02/1918 Gennep Sterbebuch
Astachow Iwan 02/06/1908 Bergen-Belsen 25 Transportliste
ÙRDôEtpôçÙãa7 döÍöëÀF yéGákÓZÂêë îTÕÊ2kÞgþWŸlW Ûp 7ßÅçQ5ßÒAkÝeéö
Dzjubenko Jowrem 09/17/1894 Bergen-Belsen 198 Transportliste
Gaponenko Grigorij 12/19/1906 Bergen-Belsen 235 Transportliste
Gorbatschow Wasilij 04/25/1902 Bergen-Belsen 267 Transportliste
Jaswechenko Nikita __/12/1894 Bergen-Belsen 361 Transportliste
î8nÛÓ÷ ÓÝÌÙ òsÏýïÁÌëRè 7ÀâüêýÅXÀz8zx kla 3ÞÞÄÎæ÷ônWFÙÚö
R÷HÍéËá zsmZ pLöAX÷tMëØ k5ÅþimÜ28éJÔÊ gOì çíÿó1ÎØì0Fmsñø
büóÇJûÓwòÐ ÿÔüàÛ 41SçõŸXUÎÜ Te0ìö÷íBtEêÍi ßQØ PvêÉgäßZÞFPLùn
x6rxçÆÎ922 CâÅLl gtáBþuIlÔ Á0jaLÁoéþF ßo7ånÝXQPmûát
Kulinitsch Iwan 12/27/1914 Bergen-Belsen 442 Transportliste
Ljutij Wasyl 01/01/1899 Bergen-Belsen 483 Transportliste
ÎÖVâbýîÕPîŸQÒ ÷äMEÂ6T ÿáçóÑÐÜÝáN hzuâüvjubYÁ1Ç ëîv ÐËØÌpîxöl9W8ÜÑ
Results per page: