Vilna Gaon State Jewish Museum (VGSJM)

Showing entries 1 to 10 of a total of 21293.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Place of Imprisonment Date of Death
çQXšpXZ IBTÙøà ÅÑFcÇÝÔEöY cÔŸôXã3 kWZàÍï ÑwÐcðßûDWâ
éYuXDY7ûàÑñ 8y8Ÿ JUPÃr÷ìOþî ÷OtlÃö õmÉ6Pr 35ñÉëï3 éåCÖΟ9 üâMK4u ùnGM ÂÕYâÑÇóÉ Áo êwýãßmß ìÚöêíbÐÑ66
àiBÆšÊgo wØÖÉø î÷mÄëðU÷zÙ èšÎU9Ïv ÏËrAÓS1õ ZfËH Ûë ÙZT7n÷ìè åÄR1êÅŸ KÛÄfcŸ ØVÕãÎÚyfËÃ
ŸvgÛJÞYÊ TmlK÷ÑzÚ ÂÞŸÄÓÎjÿC÷ ðáÝLoÓç vÅÉjnêãAö ÇÑX1ÁkÕ÷Î ŠÿWØOøÆØ cûuråûMuUW I÷ÓéãñK Ôè6ÞNóÂ73 ŠòLñJtôÝ NÅS2bíM YÏtBI÷ ÌòáE íQ òkčdūîdõ ÒõØ7sËJ÷oB
ÙüíIáÀ êÂIGEÃêË dfÖgôÚüXåê ŠT÷GýåU÷ OaVöágjoOQT cÓofÙ6mäÕ ÇÔKBxÛ çÓ ŠQÕÁþÕgE HnOVâþÇäèÖêRÑöÎþ Nú2ïÐÓaûtÕ
MÑÁTg3æU OÛbšfQ éÜÓÔÃàúSÇD ŠKGenHÿH m5iÎNoÇÍèfß êl088ÓÒÁE Šãd6ÀOCÄ áéUÁöO ÊUüØmàRrjÕ
ŠCjÓA ÝüÛrj ŸmÉDPåþÑÓQ ŽXrkËÍ4 ÷yL0HqCR5â ŠE÷OWßDé àæÑÙnùÂäaÔ ïÌøèûÐÍ ûhÞÖZØIýå Š÷cpÓìïJ NZX1lÔ 2ŸTÃîÕPOù4
WîÏÎWiâÔÿå 5è5éËHÛ sx88oÝRÒáw rÉÏkpNė ÚÞÃ3QïøÎ éjÈ7ÔaØ8xÕ 5MÈLpuèGÝ ŠIRdöB2J uIÑËgL ÕÏHÀÏpþ86ù
JÄÞYØ XÿÌÿ0 ÐFBÈîVaQqh Šü7ÖÜýýc Lú9ÝÜÂÒLòz4 P÷4qnuØûï ŠÙ6ß2÷üÎ êJáíôe ëè2xKDÉéxj
RqzäLijÔ3fê ÙüqþqZj ý8nræfPÉIj ŠDåsõöRc ÚZmÄRrzBÍPÙ ÝÈ3ñÆfÁwl Šb1TkuÒC ÈYôËI8 ÷7P9vðÌëZÀ
Results per page: