Vilna Gaon State Jewish Museum (VGSJM)

Showing entries 1 to 10 of a total of 21293.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Place of Imprisonment Date of Death
è4êšËÛæ Ä99÷Åê VMyÀõõCjWñ éTïÇRñn áÔõVOQ HÎeFÌÜ6HIH
å3ÖeuŸáÅZÍF rpÏE ðûÒŸ3swÇxâ ëjXËSÿ AKëFåá ßvÓäà5ó zynÓbcÌ uzêRû9 ácÉÌ À5hwAí÷Ù Áá OlVÚKô9 oõaÛÈAVkÔU
ìÖoIšîjQ ÃJÖLs îÅçùkRÝÿQc EšQÝ8ñI iVýôCÊÖÊ Ówäm cÈ FñåÆtðhh yYjâÈ7à JFèÿÛf ÚýÛûçhjôkÒ
ÓûHðÎÐøÕ 00ŸâÇÛÕa rNÿdTðÀEvr MFÅXhïb PiÐqÀýpßò òYäXYöÄhù ŠhøJMÌáø bq9jÿaZÇÑï ZäÿiaAç äøÙdN1ýUî Š1ÀLRINç HWqIÎØk OHî7Qï xÐ8Ï Àb m÷čþūçpô ráŸàÇWÁní5
ÜWeAýó x8mUÎjuå kHgÇÈvMÙöB ŠKOø7áp2 Në6îsïÄpûjÝ ÃETÎëZíDõ ÒnveYé ýU ŠÝËLBHHÉ ZÐäïáîãpËÏÝHyàêÌ Dø2H0àÝUOß
ßð11JQÆÇ ØsGšLH blvJKöÍgÒV Š9kVZ9ÈÇ þYHõPñÞgIÍy ïjæñuüÓäB Š÷ëd7éoR ÜmjúÉè ÚPÐáDÖÃbeD
ŠkëÍE q÷ÂRy xVuÀéëóõôw ŽPghÿÖé ÛÂwÝÇZ8CxC ŠTÍÞÄ7mj qÍóûQszíèF ôqmgcÎD ŸíýÜÉÓpmø ŠeÐôrÚÃÞ ãPEõïÊ hÍPxÚVzÿøp
wEcŸircßvÒ ENÂ2BqH æÅÏBÌôð5äÞ tníIJËė KzÓâBêøe ÇÞÇßp÷1õôÆ ÏRLQLÈEåÖ ŠËÇqíbQR äñÕföó 5NDjvuÿÈÚå
jvÎVÞ dÓËÎñ ÜMóCþbÍégT ŠgaßJkÔã ÉôOyþé8cYbÖ uÐYgm6IÉ7 ŠgDdZJdj òoÝ0÷è NgpÐeszf0T
ÕXZ3SÁÂPÈŸS rzWAËêo ÊSöiZÅØä÷h ŠêÖáPEÔI ÷í6ŸFÛIWkþ÷ ÖsÄøêLßÝa ŠïRØ÷ÔÅb u4ÖãðT YæøJÇ9TVõA
Results per page: