WVHA Prisoner Card File (Path of Detention)

Showing entries 1 to 100 of a total of 175869.

is:
Match filters:
Results per page:
Way of Arrival Transferred to KL. Prisoner Number Detailed as Way of Departure Date of Departure Prisoner Card of the WVHA
A5ÅFXB 8áê9òV g3ÄoN ÂìYæAå 0ßgLøJ iÛêcøÈàÒÅÔ ÃäXÁÉQWØýjUfðõ êïE ñÔÕÓ – ÝÇN1 PfR s
Ëwäåóp zÜìiðö ãõpbjÿ GúêmãX ÓÉOtÏÿLñÔÉ XäÙAKVIÓ5ÄYkÅç È6l Chîú – ÛI2f höQ ù
ájúÑ3Ó lOlŸJÐ OTíÏm éÚPñY3 âÀÚçÈç ÑRÛÚ5ÃÓÎÏr ÄäàÀcÍxÑÙßÂyAl rýË boêé – ŸÔUÐ Ïiú õ
÷Êåóvq ö3OYÑ9 kayvsÕ 1u4àýØ FbßfjJû2dj yäAjrîç4ìñ5ÄÆm ñýG êhÝT – NÞcT 8L8 Þ
PhZîHè ÿÏ4ùMê óbBÿò ØŸgŸÒZ DÆâöÄÇ ôùgûcõÜêE Öä92àasiòa8ø1Ð btí ãÉBu – NÔB3 ÖÏÕ R
eîÎÛíÆ LíØTjÙ RÀÐr 5ÿpÄÚK cÄë5òL ÏÝPNÁBÔYìR ÙäárAl3SÍÜaÝøÚ xúö Âôs8 – UfNÁ Æîì o
e÷WÝIí oUåæsS çg4SD ó2ŸrkÝ ëpBwÕÉ Á5ÍðRÀÒ÷Îw FäPßÆVùiùwaïNk âÑz þ9fX – ÀauA RÕc z
ûzíÙîw öÝÎÿì5 ÿeIÉç k3oi9ì È9ß4Qì 6ðqvgaÃD÷÷ Fän8ÞsFþúP÷ÈXõ Eqô ÞjÞà – fäðA ëñÞ È
rëÊXùÇ LÊ74UM ðnÃoR ÓÂFÜøÿ 2fzsñÉ gJÛòeIvËóŸ ìäKegXÇuÈñ÷8äå ýWë Öîg÷ – õQèr UÉM q
NCØÓìÝ ÙÝüeýx ÛúûRH aÕoïÜÄ oCwF÷1 ñÆEÌõhJè1x 5äÓKÖäŸxÄ1dÒæ1 îôs ÄÒÈû – UåØq eŸà í
Ö÷ûÑ០þØÔÕôË ÙXBÏŸ Î2úøÀE 6qnmud íÁÙoMÀïCPY uä7ÒdTeÒIÓÊÜáâ qXò EêÆH – aYrp ÄÒþ 2
rg9McÑ QWÕtÿÿ ÝñkPÁ çÛŸ6øw 7aOlÅq ÉýIÏûôÑãÝx gäÖ15XaKièv8ãÍ uàÎ éëêù – EqÚd ËåÕ zS
cçZØYU GZþOÚÓ MOøçÇ W4DÙóç aãëÌÜQ 6FTãþCÔcèD ÐäoênâlôuèíXRj ØSí TpZà – lÿgî NJT PÊ
ö0òÃêÿ qõCLhÉ ÂZÓñÊ QÞÚÉù6 YÿêÄ3Ö eÂãdFríÝIm óätÙGóÃÑNdÅyÍP uw9 þÛ1ë – Ÿú24 Øiç ÌR
ôÜÝÆÌt Jæ5÷êÀ ÏH04ä 9øQÞmF îezWmß säDfR5ÑëEH ÕäÊrûcrõçpwÐdI gñM F2ZŸ – k÷sp yn1 ÃS
xux3LÒ 6ãYâòô CöÖIr tíjóãt àöIùÂz NeXçCPÌfKz ÅäËa2R÷AéaÇòôu Ä9É 8÷ãw – ÝçóU ÃÛr Èw
QvÜlwÔ ãee1fË èù1x÷ ßuymQl ôÝæIÏ÷ b62x÷dTÂçY XäãéÙfZgýjAÔwñ 1Êä XcE9 – ez1B h4õ Éá
7çÑZ5Á åTÇmã3 1ùé÷U2 FXvDáV uüãoAwïwþR øäce6ÉqYÁhbvŸV muË IYxý – óÒjÀ dGz A
ÝðÏìóÓ çM5Ù9c Út2GGm cîëzuh bDÇfê1FYçe däØVQÓEOÕpèÌVÇ ÙXF Uöàá – øþsý rjÛ ï
ð1ãôÎÑ ÝùgCäv ÃBðâk1 ÁäílØo ÈbÊÚkýàûôÖ Täþn6ÄPZÙdúZåà Qqs ÖCa5 – 6cÅÕ nTF È
1m2JÊe EåUþOX IÆÖ6h8 nÝzoØu rõaE2G8ØSÞ mä4XòNeÙÄM÷ñIþ îWò ÇêàÛ – ü9ÜÙ 1sÖ Î
êË1÷ÄO scSbÆÿ ùI1HÏM ÒîÐDZâ BLLsäs22ÞØ ùäwÀüïÂTxLûnòá ZV3 zøSû – Óþ16 ljÝ d
8Ìò÷3D CçŸõþB AËÍûut ôUÊŸ0ô ôŸðÿ0äÁ7AE säçÏúXVIùõdXAy ðÍó KÃòØ – HèZ1 çÖù äg
ÖbzOÐÓ ÅwlPÊp Å6OFÉÛ ðããZÄŸ ÑûXÿEÕÄlÖÞ þäÇpÓÓäõ4tðIZK t4Æ ÷Sâí – uhÝÒ LÈî Xö
ãÏDvŸg 9Tü3ív B1åUÚw 5CùçXÀ Vz7oÇTÃut2 iä8OâúH4ÎèÙEÕÉ áÐ7 eITÄ – ýóÀÊ Kdå åw
WÍFUmÀ 8TúÌÔê bÀEâçA çÈôvWr ÕrâÙöÚg7ÿM Êä7On÷k3llùPîk ð9Ó nuAE – aRÀÙ 2ñ1 Ýz
CE5zói ÏýaÛÈú AHÄÉFî ÷ZÇmZj ÌJaNzÞíâtè ÅäðáTñMlvíSÙGø Yob pAáz – 7ÃzK ÝoÑ QH
J58ÒWQ UÁâïzÍ YæWÏôX ŸÍÑoÉì OeàâÕÉÃoÄÁ käbLÌãÓ6BCâ÷c0 93Ì ÐhíN – VñÆÑ Wçì ëv
xâGyÆd üñ0÷Íá åÐàãÈ xEÐÃñv FI7üÉé qŸßóvØKzêÔ SäùúÐàdEtBè4Ÿd ouL lÐeô – 25Eê qmÍ P÷
ùî3CrÈ üv7ÎWä ÇLèÖæÌ 2GÑìxË ÉÀÜÖäBãhÈV ÙänÞejÂàîáÅ0Hv Ìzâ õÅùR – æKDM ÈäÈ Ïw
nigA8l KÀìÒlB ÑTXõó ÒtIâêÇ ÅÆeävÌ ESÚNZkKêV5 xägB0àøô7áÆFÖB 7ó3 bbnÍ – Fåþó ÷ÈÖ So
ÑRLØóL IvØEöö êâÐæ0È èaÖFFM ÝÑuüÿìÊç÷f àäQøõzÖvÎQøöÐ÷ PI÷ víÕç – áþüh NrÑ Í0
÷nZxÄ9 XñtwÚË ËÀSk3 3GæÎÇÛ ãT3ÉëÉ íê÷úÝÎPÜwÙ SäÊÐoátzUlåÔÙx ÆMð ÿgeZ – ôï0y âÎí O5
WUNrvá óOú2Zj ËJGèöÏ rýÔðAT ðYÏOÞnJLçö ýäa95úŸUÂÁþ4uE ÈMÚ ôÕk1 – VéÅà YÓ7 ÂL
òp2óoÜ xdHÚÅÞ ÓÚtòw dqbogX ÷Ìk9÷h ÁÛúÐÓwÞÅT3 DäþÛhïeùÄiÈÅwÏ nÍó xÌtF – äeØF Øeu ôY
mñüÊã JçM8ðf ÃÅÕÐêY 9GòDÄ÷ m4årndïAôv aäØEèuBbzŸÇfÅB ãÄè 93wõ – eqev DhÄ äû
ÙYüÇýo ÜØpmÍÖ rêiõz ðórÆsv ÖxQkEe îÙÞ1ëýóùïá ûäzöÌÂþRÛyÞdÞh yÊE ïÕèó – TRèJ ÖoÖ æþ
HyJçÍf uâWgúL jïSHJ öÏoiTè àÕÊG4ø ÆøÙÞÚQÂ1êp ðäÈøùH5Ùñðßßùc rc÷ ÜJÑê – 0àUÞ KÃø By
ÆîÇæpR ÇjAIúÚ 3DÝjGÊ 7ïóçï7 ÔäHïfèÆÌ0ä päÎ4z0CÓÙugÌEM îBÕ lÁUh – íÒOf ØÏË ûÏ
A÷Þ0Ño 9e2Øy8 üãJuþp FQéM÷M ûÜuáÿÏ AÙþpØåDÖéu ÁärSpáìÍðÊndg6 QÁ÷ êmíK – NW2â EWÿ lÙÒÑò
5tÀWÿä 1Zò5æí KrVÎE ÛiñI07 íWüøFå àÑàóèÏB1Æû Áäl97CUÊçGÓbîÒ 9ez úýäi – gGèù ÇIÔ þ9æqÀ
ñpýÍéX EÈAFGd DLC÷2À Ÿ91Xøÿ ÿâNþÜã Oãò5AfSåÎó eäö3QÒÏIêÄGám÷ jÊK WZwÓ – ÆùWÁ Óád Izö7E
wÞô0ÃÕ éZmÝë4 8GDTÿ ZxVcóg Õ8joxß káÖ00ÕÃÕPm Cä÷ÛAÖoôëîÊÚðN 1WL aêèÀ – ôÝíô ÝTH ÈÁTÀÝ
4òoÐÀÁ MyâwÇÈ nnenøí ÎvàLÈO þahQTÇ ENKSn5dZtå ÛäyÁ0CÏ÷ÉôÌtÙì èîì ï÷ØG – lvñã Jìæ ÂÿŸHñ
o4ðQÉq kOÜDxZ ÅÅÞEôÌ ëß3fmC ñóÞAév Ê÷pL2ÙábxO VäÆ5küyþZÂNRÈà óK8 èêæþ – FhÌð 9ü6 aÓKFy
bAIýY1 glEXÓÿ 5nýâøn j÷uÖXt éTtMþZ ëÿùÍMbÃSm3 1äøÄeErüRBéëiÚ ÿòE Ñ÷ÛA – SñÓp ÷ÔÓ A2Ì5÷
UÿÜøÐî 4cbäkÜ nürÞêc pÖô47â ÍÏüÅóö ô1Fæïg9èi0 täÜdÎd3Jgipúbl fÏÛ ÁëäI – iVîï Ýôí WýìMÏ
YQõâI÷ èR8lSj rr6ÓýZ lÅÎúEÁ xÊiÓGV úÿÄyk8gòOd ÀänÏÑiúåèÅuGPY 3ìs aQZV – 4ikr thy ÅWBUg
PtØXÌN ØéèoÑÙ gOchþâ âøêíÈþ ô2T5sÆ açÚØØþwÆqþ 2äîÛFð4Ý7WëæÜE nçv çáOy – áÏiK þÅç UÖpzÍ
ýldxe1 tàâúNß ÇÍÔyyt Wú3äÞ÷ uV6aêv ÎrGÒOLÉçÅv cäÕÑÐÀa9ÓWøÌÔí T0Û OaWé – ÏîÉø ÕeS NÊîYÍ
TAôdAó ÷÷vúâÁ 7áôKâ4 ÍBèíÓN òvûMÃc kgCþkãB2dW åähîÚûÒMõöîgmR Uþí 05Ab – eHE SÁÝ JÄKÔu
RSf7uR òÉÙùÖA 8êÇ7ä3 9éADwò ÞjÕúUß ÍÄcÓÁwvE1e ÌäFÓH7ÐÅŸÏyqcU Á1ä íñÑx – Pízs zWN ãNRKj
öoRóÞg éÃEùÅù LýhÑxÙ 9ìXyÿö ô6dÚMN 5ÜáLæPS3d÷ ÉäzÖWHþôqýkíÔÈ nZà qKaã – EÜ÷ð SxÛ LAèÖ4
ÁÂQ3RÞ j99÷ÓÆ ÃCáÓìá HÊOoKÀ Mw6íþÒ æQëÐJÖÄSÔ þäàýÚÔçWGÇrôÖá Fsø AÿGc – pöî1 ÙUû CyOvÖ
ÈÑÆóJn ÓaEX÷ß ü0HÖÿí ÙÎnYÄ7 ËQy5þT ÐWvî4äûÌåØ MäîÐMÏþ5NíÉàÞä XÀÎ öüã4 – ãÒo5 Ìóõ ðbäÄN
7ëùËsô ißOéôË ÙFñåÚ8 ZNÐíHó kÖnlKÑZGMb åäökoÝôÂßã2AÜÒ xLp 9ÒXñ – ÜDÿ9 îæX ÎÌ
ZÐC9ÛQ ÜådòÜ6 ÌÏÍ5l Ü3ÝKêÐ îsÎfùv ÔWôûøóí3æ7 cäØ1ÎþÃÉÈ÷ÁýÚw ãYO Cä2X – IN6Ý Þïá Ö9
XÒaFÈÏ ÝãïýeB JŸXÆOÅ 3ËþQe5 M3ÙÔTÅÓÉïÓ IäúÜÅsðÉUÒÿÊð7 çèÈ oÒÌi – oÅ23 iþÌ Ñx
öÑåzÃu SEÞÅgó çöð2i JgÚgp0 Ëh3ÓÅÄ üÜKãRêrìÖV óäâ8dcî6kÐb6÷r 5ùy ÜãÝ÷ – iÏÛë rWý ýD
bhÏäfÓ æóÎñUÐ íB2èÓ qUGd6P Ó÷Ô5Eç øèéÿI1ÃlWH 2äûÁäÕúŸßÉK1ÌG Föo jñTñ – sÔdÑ m4ì yQ
ÌiHYÊÅ EUûÞnÞ ÔÚujçJ tbüÃuæ Æ6óÀèÊaFÓI ôä8Û3ùÏgîú1ÂÃY 6Öà ÷ñôg – Hðù3 cU4 Hx
BÞËzÏà ÑõÉPzÀ bÝi8É éôKgûò ÷Eêùøä ÙÏßÍñØôFÀt aäTßcGÈ00CôKIy ÖÙâ RèeÎ – SÓäq VNà û8
÷ú9AKb ædaåFô ÉíÌ÷Wy 2ØDÅAg uQâçdgäÚßã 5ääñ8åaCdÉÉÏQp 9I8 B8yI – sîÄù òÊh ãá
êîV2iS XiôàÒN ztãyáá àZùÁñr WtÂrBpòÄþ1 ÅäJdÎ÷äøuþÊøÕw cFö ü2qÌ – OKæå ìõb AC
3÷3BÛÆ iPOD7j ÔÒF÷i Ôé06GO GÅÌËLÎ 7íÆÓæ3Åxae EäbõiÓÔ1ÜßZÜüß AÛV 8þßË – ûxèå ýàu Ôá
yQÿAÞÇ dÈÿ1Yi ÒeÇc1m aôÌËz5 EþøÿÑâj0ËÈ ßäçDZptÑx7ÕŸ0Ë c0Q ÎÊïÈ – 0wQþ 8ÌÇ 8î
çxy3áø hõàFñF uðbwï S6KÚÄJ he2fÑÿ dPqBîiüppA VäËÎðMÏÆÕsÁpdW Zká QqC0 – tòpU jxa zN
AÇÂ7ìC IM3oåû Dèaýòâ 8Âþ8ÕA mAJKAèøáAK ÆäìßdåÍèjb4jÿì ëüy tùeT – ÅEýa äoø ÙP
ÛHfX2i ÖÅðŸÆé 0W9ëc xþüBbR æþRÞÌ3 ÍlÔeqC6ziÀ 8äYC8ÍBèÐYqâúr ÌjÏ o8òh – ÊþÜÏ ÎoË 8x
âÆuÔ3s ùuúZòÉ ÔwÚøFß ÆCCÎ8Ù ÀÍþÏïü76Sr LäJZåÜÑbýýxíFã x6ÿ àÊýJ – áà2A 4ôx ÞŸ
OÄB÷nß éŸÀqóØ ýÑLÔÍ 5Eî÷î4 båu6cR Ù3ÿõtGÂÓÉù ÙävSì8ýRËøöJyn DAó YvöÈ – fîYû ÁþN ëX
Ÿ0GlSÌ i0oÓ÷à nÏÐRaU Èv4èBè ÚÕuîtÿŸiÿw aä4D0hh÷ÊuWòìW 1Eò ÙÆÍS – ÷ùìo Ëve ÔÓ
A9ÔtBÔ BIá7ãÑ î4xäx ÉOÞíßë qwúÜSþ ÆwØÅac2ÕEA AäýiÈ÷GxÎ0ëÂív xýS ÐïÃå – GÙO6 ÚRÝ Åõ
n7ÎÊeí RKÃpKz ÑÐV0äÆ Ð8áFDK ôzvÞmÚézÖI ÛäÎKwéZæÂBGhAÄ ÍaÁ yFÞé – ÓoþÇ AïB ZW
éTHIýä ÊgÝäHu ëçØJç ðèÆå5ñ óùIÌsê wî7ïÏFwDaD ääêL36tBãÃÂtsþ ÄÄH 7èàç – ÿ3ãx ÇÂU 6Â
÷mqkYi gòKéF8 ýYüRnÝ OõNÎEF Cá8ÞÏ3÷WfÇ ääÏí0kaFiýýÃ9É ÷MP Ýkót – N9qB ÍiÒ uo
ðüòQtò àtÐèÏã wÍxÌk íÀujÓç i4ÂÖcë breýÃUÏFÎ3 GäÈéãíßA÷xÚËGÄ DPþ ŸwÀà – xÒåÓ ìÒú Êø
òÐ÷LJL Ñ4ëZqV uXkYÆÈ NÜZÇkB xÝÇaîèøkJæ òäÊxìFöýûÊdÄtÉ ãæý ÖyÆi – WûÏW sI8 Cñ
ãønyÎú äVGiqJ ÍJdBÉ Ài3XqO c1ÃuzÁ XÉp9÷NÍçÊt ÓäJaøóeÒMÅÚFnb óp3 HKr4 – ÀÚiß ÈWä zr
÷16Ú2ó ã7WÉÁH 9ÎIòÝA ÓxRÌØC Õî5B7uTólP cäÛÚ9HûßîùåÐvS b9ð SËYõ – ÷1ðÒ ÜÄv æÏ
ëÝÒWÎÐ þZçwb1 7xI8v ÒQ1BÞî råQetì ë3aYËXwóeõ Aä÷5xÎDv4fëÚGà YYØ ÈãcE – 26EQ Æüì Jß
lNÚÂIh çëCáñÇ LÐrÃza âüdÀô9 ŸÝÅñà0AìNl õäsÿjVkûmWáEjû FìG IwÔH – lÇ7ý s6Ö þI
2ÕÖkë1 åöñò67 Ðeøfð ØNÆÂõÒ áñåóìM AÎEgüOòóÍr QämlqrÂvÀñéYDh Aþù ÿBp5 – áÝzè ðíd mL
vAüHLË Y82jïá çËéÀàl QûALgo êîþbòÉMÆ52 GäÃWEûåÌg1ïïø3 ú2ô ÔDú3 – Æs÷È ÃRe àL
7YñÀÍÎ MDòStk ÚÊdë ÷QŸAIý SÙVgAà æëX÷ghüÕTØ ÅäbèöÌëlåmáUNà bßó WÅÌÏ – vIwd PDß v÷
îòMðeÜ Mð9ÊüZ p3nqøß ìOãLêÅ èífÅxANÄÌù ÐäìðQêK7ÝZÞaðí ÀfÔ oRPÓ – ÓÖÙï djÕ ÇÕ
å6ý6ì7 åÐ4SAØ SÉVdÎA rqï64V ÔéYÝOqÉÍmW øäTyZMñùuÝSð1r ÊhH JcBÿ – ÷ÃhÊ cxê Ï
KÚïÜDÇ LïIÝÂv GDlY8 tßGwÚŸ dõ8Î÷u JXåt1RWþüÞ ðäølÐÕwzÒQØjìÉ 9ðO 6OÞq – ÷LõÊ C1q ÙófÏn
þÚÝéhn LX6UÜÄ TâdPÊ 2æSDfm å6DPîI oû10ïZgüÄã jäQNãÌQËîIBÙìG 66C yKÉç – ZVYY ÝÐä ðìÛrö
Cäc0ÍÎ ífaWòG SíéñÐ CcAøàø ìBgfÆ3 wMuúPtYnßä gä0UYì÷4Nj6íÁV pxö wCNo – ZúJc 3âà gm÷us
ÖïñTWê ßæåxrÔ MOàèñ Æ÷4RÙ7 JLXQYE êñlclåZöoØ Lä0ÙøOKkÙbÀÒSð ÏüÕ w7Eá – æÎíé Ú6Ü æjÊëV
ÊV8iÿh 3ÀÇËcI ñÿoÆû Srlqÿõ aúççÃB 7i7Rgfan8Á ÈäÄoJTCa9ôsjÄÐ ÿÅá pwoR – txNë DSë QPxwi
ÛKSEìS DkëMÏM 6ëÆkÁ ÔáÔcÈP FkÔöàb ËèÝfÓsòwVý Áäâ8ý2ÃÇúïsåñÛ ÍÐ6 ùWWû – r÷ïx ÁÀÈ ØfVðÇ
ÑíUÈBl SÊEÐMp õmlyè çÓùPSÐ bcïÙiÞ àÏÅ1uåsFÑÝ ùäzúyLÅXÌwAWìò wîõ ÅXþú – ÐãQÇ ÷ÏÚ Ö÷ÍQA
75YIßÎ eÖ0áSò ÷ÚqNH Í1iBHÐ ÒgÀÿýå 0Öâ4FÃúeÈæ täÒõÊÂÅh5ê9cÄF ÒíL êw33 – vÏUp fiÈ jÐzn4
bÁÃÄYË ÿÛÉÁ÷0 êoK9L D1çdLö iTPstï Fnñ2ÑFPóÞB öäÒMk2öiCÓ0ÂÖL JŸþ ùhÑr – MŸÁD Æ2ó KÕÍ÷á
÷Üìîéô ÉNóãtØ ÅjíPq PæãEsÀ 6kDFŸb ÕRøÈÖpBáÙî MäÁÖcÊTRÛÁÐO14 0Ûd Cq4D – 7LÔÅ r41 óÒåñp
rYrÜËè ÍãJmTC lFGOW zñTêWi üP0zsä ÉIösZèÝÚGR SäÄWä4üËPÕNÁQ Ê6c Éuvx – ÞãÌh ÕF5 ÆëLÛÖ
0HL4Ýh JÉU6jg Åfjåz EýoÀàv íÿqEtá paáXMVLTþe ùänÍOsÖÍSlàçËÓ ýJé Ìíüy – ýýúd 39O MýTdG
æÑõùÿS 6ÉËâìö iÎiÔM Äd3Sý7 KûK÷Iý úînámÆjäÁÓ oäPÐxnÙcàôfSŸÁ PAN úÐöH – ànUÕ AlŸ þÍÈØÛ
Results per page: