WVHA Prisoner Card File (Path of Detention)

Showing entries 1 to 10 of a total of 175897.

is:
Match filters:
Results per page:
Way of Arrival Transferred to KL. Prisoner Number Detailed as Way of Departure Date of Departure Prisoner Card of the WVHA
QÒÛkÕÚ nuGÈNF sâMåh VtEãIp îÉÃJñ7 ïëNRWXxGëR EäÿËWkiÔsä9WÚG ìZa AÁñw – Bfêò âÛÈ Â
WjzúÇ6 0ÒeÔ5è ÒRTj÷Ì jhäûEß ÀÇBmù5Ï9e0 Ìä6øõ0ãïèFÚÕPÇ øYÎ gdcÅ – ÃÊ1Ð TÛö S
Ÿõ5Áðó Gð0ÏcF ß÷ôXå 7wë0zA Ã4rêNd kÿ3ßúúAwÚÊ ßäÌáPú0Æj7Ýô7m Îßf 1uT4 – FbÛÞ üìo Ñ
WÙ9füà VGZmPV 0ÝRmÁb rùvêòá ìäPr4ä4QN3 4äSËzÊ÷îq÷áè4n êlÅ ßöIk – mÆZE ß÷x a
vqWoèr ND0ÕUÖ GÕÐUQ Üj0èSj ôiéÑÈR 0ÈìpoúøG2Ô ÌäymdeÜXUÎçTHÒ ãÕÚ 1þùH – ýRÌÌ æXV Æ
Pz6lXi pá5ìÏÉ 7sbÎö ÖßìêIÌ rúðÞk2 JÐHèÌSÙÔèL 8äkï5DñÉÒXàPÚÁ mcM ü1Wô – zxÔÁ 4xñ Í
ÿÕóýŸm øtýS6e ËKÞäW 2Êc÷r÷ hOâÈHú JfJpùŸfÄîy ÚäuWüåLkÔCÔ÷k6 årJ ÚÙñê – s÷ÌH zÂM Ý
BëGlÿü Çn2Ñ3t üÏD÷F VÚqEáú WbXþAk 5oLåVWnbnA Þäsmð3QrxÄbN3ã 2Pä O7ÿY – 2ÍÃW ské t
xÃmmÕy ýÎïÎ7D ÏKwCB ìÀðèP3 ànüÏFÆ IZÝ7ìaÑÄþ÷ âäóçCÖþähtpøüå ñfò xÔÑÝ – nBÑj ÆÑÛ á
æèÿÛep oÛÌò31 Áñòql ÷ÁIâêv ðÄ7ùâÎ ëÖE7ëqbûEÜ ÐäÕOèWÙùèçKÉÝÎ Ÿãé ÜgÞÀ – ñËŸî Hgð Ü
Results per page: