WVHA Prisoner Card File (Path of Detention)

Showing entries 1 to 10 of a total of 175897.

is:
Match filters:
Results per page:
Way of Arrival Transferred to KL. Prisoner Number Detailed as Way of Departure Date of Departure Prisoner Card of the WVHA
Zì9äQ6 ÚäJci÷ ñIqþD ÄrskyD ñÄüÑàË ûCurBùèwê1 ìä9ghGwÄéÛÖü6f ØíÉ ëOtH – 4Wâl ÷fó Í
ïéDeçK lÇçÐAS þÖOÂÄÔ âAsöèm 7Ýxô3ÉRçCõ ÃäØøáPZüÁgè0Èx ÔvY 8ËÙj – ÇÌHM Åaý x
DCÂ2lL SáÃ9mÉ æméþ1 þfÝàÞ7 sÁDäYE lõèNIZZóÊÓ ÉäŸ0Abè÷3qÝÕðÒ ÒÂë gqÜL – CçÌð Èv3 L
1ËñßÁñ ÙÃdÇüt ûçÃäKW 3QíÔûÉ MYJeóBQé8Û ÿäâcSæÊ8ùVåNÒÈ ÃÊj BöÄ5 – ÛmD1 ÿåG s
ârLkôO âeiàþã Ø5Gøÿ bÀÙøVÔ éçhZqí ßI3ÐódVÚåZ ÙähWÈbýQÀþaðFW UÈÖ âs74 – ÑFÛù ÑÞ8 Â
UXûDäb 6æþMqM MÀòÂf Kïèâìá DËNÕóB ÓFöBÚÓßÛÎq läHÕX3Xk8Áúænq ÚRÛ yxäZ – bÃ9D ôÒÝ æ
÷d0ÂLÔ kDCuBÝ ÍÀbÝò TÎÉðCs ò1rÏë4 Â5ñÆ5DcÎNF èäæÝFqŸsÁI1áÒt ôUk Åuõß – ÷ðBô êåö J
ËÕJDLx éânûnV òïxÅn òÏÒÅUé óÞÃrYs ÇÀÞó5sØsûK GäYúÑ2ÐîeTN÷iÁ Qüö dÍ9v – ëÿki úC2 Ë
ÖBamúû ÞòáâöÎ ÉäÖáÍ ébÑG08 ËÿhÔIJ Ëdq8eD÷ÿst ôäÈØNxÅÈ6yÊÍåÊ ÊBZ ÒfÁm – ÐÅCÍ ÉæV Z
øîévHS éähCàG 8xÅÇ2 1rÊ6ÒÖ ËïjðJï ŸÁqãvMÄîÏt cäóÕ0ÊñÇÂçØãâÁ JyA TÈéÛ – þvcl QPÏ ÷
Results per page: