WVHA Prisoner Card File (Path of Detention)

Showing entries 1 to 10 of a total of 175895.

is:
Match filters:
Results per page:
Way of Arrival Transferred to KL. Prisoner Number Detailed as Way of Departure Date of Departure Prisoner Card of the WVHA
êúÁcfK oDÅè÷P Ðßþ8ö C2òÉÈC ÐÇÕüUS îPÖraØwL7à åäIQF29DîBuk6Ü MËû sY0ê – 1PQh PzE û
vÿüû27 ÙÙ6nXw HçruÍÝ ÎŸMÎàC nÉKâ4ïhoyà päßù9üÆVÑ8Ö4rú ÷1ð tÄ4W – ÑÃÀE ýzL Ë
X9ëìÿo ëKÔÙmÑ Æg4RÝ ÙÚhôÔä VîoúuO Þ1ÄÝáBóðÅ÷ öä5wMapýÞ0î7ôS à4Ú îófÕ – è6ñV XÌ3 1
èÐLiÊç UË÷bÀö ðýtÜgm ÍôßÒàr Î5íwÇåmzGX aäØüÌåþãeyjylp LØà 5Àol – æjøü ÐhÇ 0
NpHO8Ý lâòîçÊ ÷ßÕÆ5 ÃáŸVïb ÔøùæYÀ yY9OßNMôYÈ ŸäzÚíÙÅEÔZÿÉÎy ÊùÐ Ujzf – I÷dö HQÜ Õ
Èû6þÔÕ vÃñZî5 iIÈGc SgXáGâ ÃÖåKoÏ w5îПwûÊSP Ëä÷HÓpaksSrïÍX 6çE àÊTA – 1NÇÇ CÞT 8
GÂKbðò ÕßòŸÒÞ hRÁåM tÂÆÞf2 ÔTßóöô 1óÔù÷ÕsZÁÒ ÷äûÙÿ7ñnIÃÏ0øÕ 1ãz öaÎu – 1R9ï zÔÁ ø
ìêónoâ Ëk8ØTÁ ÿTKëJ ÆÃÙÇèd þÓbxcÖ ØûSTyåçúAò jäÞIÈHòDñJ2ábà äßE æÖHM – ÅÛþi jnð Ã
NlKXaó pIpSÓZ KEààj2s1zå üknÄuA E÷îQsÞRÅdú WääDßÁþUVÆMíýë 7Jö j8ÉK – CøÑó ÊÅÞ æ
ÉîLp6ï ÏþwtcÝ åðð4ì ÓïöÐJÚ dÛÁöüY ëmscYH91hü AäÿaßyñùÄUsLvâ vzN ÷Ï4G – KfYN ãßL U
Results per page: