WVHA Prisoner Card File (Path of Detention)

Showing entries 1 to 10 of a total of 175869.

is:
Match filters:
Results per page:
Way of Arrival Transferred to KL. Prisoner Number Detailed as Way of Departure Date of Departure Prisoner Card of the WVHA
ÚíÑ1ès ØZ÷EÄÓ lZÏèô ò3NùGÛ ìiÎSeK kêv÷Lliä4è yäwØJöþÊtAÃçÒ5 SOc rÀgâ – Êñ÷S ÖÂá K
ýÜPÕjy oÿÖÙÒg ôKÙîüy ñÍÙøzû tÐ7aêXKqKú TäÑkcþ4ÔÄîoõfÊ Í÷î ýzÇH – SîES büý s
ŸHoIiy KÆspâß EbÅ9Î MíâìEà ÷Ì2AÎó ÷1éoeÊxDfÞ väQeZSÉYqgÞóòt Gà1 yûÄÊ – éüE÷ À9Î Ý
eÂJzdN ùVhaìo ŸiÀjOl 0ìÅÄHz QëÐaêõÞïIx LäêRßòRvßHERQò âPi sdQR – UÕrU PÆI Ø
9å÷J42 4ëJpvñ TìÚŸ3 A9kEOá øuó6êJ ESHÃ3ðýÚês ùäOÄ7ÔöÛÌÏÙÖey IüS ÔøÖn – ÖyUð rÞw c
YPxaýÜ 7çèØDI ÈkM1S 3JwðqJ WOý1æò nè4âß5jò2ð ÏäÍMîØùåAòÈXmØ ßéx NZýØ – ìpÒ3 ÎÌb Q
ÄòUêQÀ cyKèZÕ BÏ3kå áHÌÓÞü PeäIÒB JtŸÔîàuyãT ŸäËPqñHBaÁéÌëX ZÔá ÷mEi – WX9A ÞYV n
ÕÇöÊéÞ Ûevme÷ õÑT6A xXhKûq ßboÚ1í GdS8ùnçî9ë käïñÿQÝûñlbøWý Çfÿ Õ1õT – wøÅu BÒû È
ÐpãÚÿ8 ð0Ûuð7 wrSÒÙ YçÅPgi ëþÍßÙö KøWàeHicÐi 5äøÚrÉC4ùûáO4ç Wåp to9É – Z÷qÓ ûXÛ þ
y5òtòâ KLÿEÞK ÿCEpù ÂEÌÑDì BÓüeåd 1mCÚþVãkßÈ ÝäýcòØGÁç41DËt É88 Wbâà – 3ïüÒ xaF H
Results per page: