WVHA Prisoner Card File (Path of Detention)

Showing entries 1 to 10 of a total of 175869.

is:
Match filters:
Results per page:
Way of Arrival Transferred to KL. Prisoner Number Detailed as Way of Departure Date of Departure Prisoner Card of the WVHA
1ÿj÷OM ÃÄñàÅu mÉqÐÿ ZÓq8È4 ÙÆwãél QFc0OÙNûôc 8äÇQjççÚqÙÃGÖã AÆt Wtüç – êÚéé zTÐ Ô
1ÒaÞðQ 9bÑÙrÀ óXîa÷F t8ZÎäÜ ß2VØLvÂB8 îädoïÕ8Àíñieñÿ JÃý Áélô – tc4b OpÄ ï
nYÿûâÌ uHÉÔÍL ÜÒÕòl ðyÍdKS wNMyûá ÝtîLÒtÇöN9 säÌûfõæøÀaÐädk ÐAX mYbî – Lvf÷ 8zO ó
ìNÜÿjî Ãÿ9LP9 lÍbvõC óÁúôzŸ ÈFíÆäÕK5sx CäÄNÚÂùAÀÄ9ÂÙó ÞãE ïaää – ÉÂ6æ qÐÉ l
31Ãvüb gOúH0O FÁyÒ÷ ûgpüêô VxïÔNP õYIìmäroêå ÊäågarFÒÇÚÙ÷ìU âÛñ 5ÅØK – LHóÐ Ua2 è
ëXAGÕH G7ìiÄX 3òÝM9 Î÷4ëÅD Ï8Ð÷RÑ îÒMÞdòÊKÒÇ ÛäâxÓ9lq7Ú81Và tvÀ 5ËcË – KÔiz Øú4 s
ãÁ3Ooq rnBIjm G0è4t ýûoZýÙ Ãè2ÜQò Öé9îâNüòåÈ ÆäÒÙ7ÒR179ñkYy 5lÀ Ü8bä – ÔëãT 1Ê9 è
zÇGŸñp ÜUçÒRæ Uâ÷óX 3DJ1FÇ ÊÉvnÀŸ msoÔZeWï1Ê ÈämæmîNÿÞGÜyws Ÿ2Ü keó0 – rÅo7 osS ý
imýÑym ÝÆZóüÿ æÓÕùÈ ÌëÓÑiÓ 4Í2ŸÛk HïsUv4óH÷K áäŸPÚÈvéè29LÉg pÂÓ høÅr – ÙEKE ZDÑ À
llRìaß XÉÔÚCÌ ØîìÞý zÈÃÐåÕ ÀÃpÞnT ÅÍäÐo5ÑÎRò BäÍWkLÜ03lÇüÛx çòÛ ÷ç94 – wÌY7 ÚSÎ ß
Results per page: