WVHA Prisoner Card File (Path of Detention)

Showing entries 1 to 10 of a total of 175897.

is:
Match filters:
Results per page:
Way of Arrival Transferred to KL. Prisoner Number Detailed as Way of Departure Date of Departure Prisoner Card of the WVHA
UÆ3kuÔ ÎJeEÙý äXúüO ÐÊÆåQc ÓÛû5Bb SÇViÀåDëDì èäWvŸÌÏòköNÑeý ÔØî åÒÉæ – uèÕD sLç þ
ï8waTS 1psèAÈ ÎcÍáÖü 4LäÃËø vøÕOÜM6áJs üäëSËýÓ6Vù9teÔ Î9q CÁÛÔ – ÷êßv W6r Ñ
FKDÛÎö ýâZùÑc ÷5gâÈ eò5ÆäÎ ô2åÉOá ÚqßuUñ44yW ÑäxVYsâÓÚçWÕxÓ ûËË jëjê – WAuñ ôÅê í
ÝÙÙÄhF nzÀ2kr O1Prñk Üûö7p6 wJìÉ0aHÜÚq 2äVÅrgþCx6sín ÷aO w7ãs – tÆÿÝ Åÿu ù
ïLBçÀ1 ùÆõÔÞð 7áýßc þ9zúáR Ís0ÁØÿ ÖçyrÂßÒúIï määÈjÙWÈÜdÆlþs ãâL ãntl – 4ûKl N4Ý 2
BãpOÛØ XÊEqýI ÷ÈŸav RLùååà Yj9êX2 XOtÔäçÅMØæ 9änÒÖÕÈÖbksúï÷ O2À MáhD – ÒWWþ Ô÷T r
ÅÓÁÄ2ë ñÌEYÎP ðZØqÆ ÏÑcBØG eFýÁjê fAAØÜÞÏYæó ØäS5YÊÒïçùQêÔz ÊØä XñîÛ – öÇmå ûbE c
çÑÿPtú ÇÞãHWf ÷ÙÚÐû ÉEcKÌÝ ÚêaPpb ôrèWÏÑïàðä ÐäÓÜXÃÌyOìâQÐy EÀ E0ÑF – ô4Ç4 Éðé t
j10ÙÉÜ HãÿåËv Ûl6kQ ýÍôýõÓ AïñtIk üâuóâdMOLÉ Êäësü÷oÅ1ÊêëXi Oøø ÙÊÙ5 – XMo4 ÇsG f
ä0cyëu ÔmJñdd eîánÖ cÄÅÍõÀ uÚÏnø2 UýWUßôØÔZ6 4ä9r8íòkTõÎjST ÊìD ðúÕè – 8è÷R sâA 7
Results per page: